Beheers- en adviesorganen

De gemeenteraad laat zich vaak bijstaan door adviesraden.

Een aantal adviesraden, zoals de GECORO, de sportraad, de cultuurraad, de jeugdraad, en de milieuraad zijn verplicht en worden opgericht op basis van specifieke wetten of decreten.

Daarnaast kan en mag de gemeenteraad ook andere adviesraden oprichten, naargelang zij dit nodig acht. De gemeenteraad bepaalt hierbij zelf de samenstelling, representativiteit en werking van de raden, binnen de krijtlijnen van het 'decreet over het lokaal bestuur'. Zo mogen schepenen en gemeenteraadsliden nooit een stemgerechtigd lid zijn van een adviesraad, mag ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraad van hetzelfde geslacht zijn, en moeten de verslagen en einddocumenten worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Een adviesraad heeft een louter adviserende functie. Ze mag dus nooit zelf beslissen over een probleem, enkel een advies verstrekken aan de gemeenteraad.