Handhaving

Wij zetten in op een actief handhavingsbeleid. Op 30 juni 2021 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan Handhaving Ruimtelijke Ordening goedgekeurd. We focussen op een aantal prioriteiten van het handhavingsbeleid en verduidelijken het handhavingstraject.

 

Prioriteiten en methodiek

Binnen het handhavingsplan werden 16 prioriteiten opgenomen. De overtredingen die onder de prioriteiten vallen, doorlopen het volledige handhavingstraject: we starten met zachte handhaving (raadgevingen en aanmaningen). We streven hierbij naar een herstel van de oorspronkelijke toestand.

Indien er geen vrijwillig herstel volgt, maken we een een proces-verbaal of verslag van vaststellingen op. Daarna gaan we over tot een herstelmaatregel, dit kan gerechtelijk (herstelvordering bij correctionele rechtbank) of bestuurlijk (last onder dwangsom). Als de overtreder overgaat tot een vrijwillig herstel, kan een minnelijke schikking overwogen worden.

Bij feiten die we niet als prioriteit beschouwen, maken een proces-verbaal of verslag van vaststelling op. We streven dan  het actieve herstel niet na. De overtredingen (en bijhorende vaststellingen) nemen we wel op in het vergunningenregister.

 

Bouwmisdrijven en inbreuken regulariseren

De mogelijkheid om een onvergunde situatie of constructie te regulariseren is bespreekbaar met de handhavingsambtenaar. Je contacteert de handhavingsambtenaar om je situatie te bespreken. Voor beperkte overtredingen kan een regularisatie een uitweg bieden. Ook een minnelijke schikking kan een oplossing bieden. Voor ernstige overtredingen die onder de prioriteiten vallen, laten we in regel enkel het herstel naar de oorspronkelijke of vergunde toestand toe.

Bouwmisdrijven melden en klacht indienen

Je kan zelf vermoedelijke bouwmisdrijven melden of een klacht indienen via handhaving@wetteren.be

We onderzoeken enkel schriftelijke klachten: je beschrijft de feiten in detail. We behandelen je melding/klacht in alle discretie en we laten jou weten of het bouwmisdrijf prioritair is voor ons.

 

 

 

 

 

Contactinfo