Vast Bureau

Het vast bureau onderging, net als de raad voor maatschappelijk welzijn, een aantal belangrijke veranderingen ten gevolge van het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit decreet zorgt voor een verregaande integratie tussen de gemeente en het OCMW , en trad volledig in voege op 1 januari 2019.

Concreet legt het decreet op dat het vast bureau uit dezelfde personen bestaat als het schepencollege. De schepenen zetelen dus zowel in het college voor burgemeester en schepenen, als in het vast bureau, en de burgemeester is eveneens voorzitter van het vast bureau. Desalniettemin blijven beide organen onafhankelijk van elkaar, hebben ze elk hun eigen bevoegdheden en houden ze hun eigen vergaderingen.

Het vast bureau heeft ongeveer dezelfde taken als het college van burgemeester en schepenen, maar ondersteunt de raad voor maatschappelijk welzijn in plaats van de gemeenteraad en spitst zich toe op het openbaar OCMW in plaats van de gemeente. Het is bevoegd voor het financiële beheer, het eigen personeel en plaatsingsprocedures.

Het vast bureau vergadert steeds achter gesloten deuren, maar u kunt de verslagen hier inkijken.  

Contactinfo