Exploitatie- en vestigingsvergunning voor een nachtwinkel

Als je een nachtwinkel wil openen, heb je een exploitatie- en vestigingsvergunning nodig. Die krijg je van het college van burgemeester en schepenen. Wil je op meerdere locaties een nachtwinkel openen, dan heb je per locatie een vestigingsvergunning nodig.

De vergunning vervalt bij een of meerdere van deze omstandigheden:

 • Als de uitbater verandert
 • Als de nachtwinkel meer dan zes maanden onafgebroken gesloten is
 • Als de nachtwinkel failliet is
 • Als de nachtwinkel gerechtelijk verzegeld is
 • Als het pand van functie verandert of het geen nachtwinkel meer is 

Voorwaarden

Een nachtwinkel kan je alleen openen nadat je openingsbelasting betaald hebt, maar is ook pas mogelijk als:

 • de vestiging een netto-verkoopoppervlakte heeft die niet groter is dan 150 m²
 • er geen andere activiteiten uitgeoefend worden dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen
 • er op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat
 • de toegang van de consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van producten en diensten aan de consument in de vestigingseenheid verboden is vóór 18 en na 7 uur, tenzij in een gemeentelijk reglement andere openingsuren 

Procedure

Je dient je aanvraag voor een exploitatievergunning en vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen. Als de aanvraag volledig is, krijg je een ontvangstbewijs. Op de dag van de aflevering van het ontvangstbewijs start de termijn van 60 dagen voor de uitvoering van de administratieve onderzoeken en de beslissing over de exploitatievergunning. Binnen deze termijn ontvang je de beslissing van de burgemeester per aangetekend schrijven. Als je geen beslissing ontvangt, mag je ervan uitgaan dat de beslissing gunstig is. 

De vergunning vervalt van rechtswege op het moment dat de uitbating voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk is onderbroken. Die vaststellingen gebeuren door een lid van de wijkdienst van de lokale politie.

Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de exploitatie van een nachtwinkel weigeren op grond van handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust. Hiervoor kan het college zich onder andere baseren op een negatief advies van de politiediensten over mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door deze handelszaak en eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.

De vestiging van een nachtwinkel is onderworpen aan een voorafgaande vergunning, verleend door het college. Het college kan de vergunning weigeren om volgende redenen:

 • Er wordt geen vergunning voor de vestiging van nachtwinkels verleend als de vestigingseenheid zich binnen een perimeter van 500 meter van een bestaande nachtwinkel bevindt. De minimale afstand vertegenwoordigt de afstand in vogelvlucht van drempel tot drempel.
 • In volgende straten (en de hoekpanden eraan grenzend) wordt geen enkele vergunning voor nachtwinkels verleend: Markt, Stationsplein, Schoolstraat (2 en 4), Kerkstraat, Van Cromphoutstraat, Lange Bergstraat, Florimond Leirensstraat, Hoenderstraat, Korte Bergstraat (tussen Lange Bergstraat en Florimond Leirensstraat), Hekkerstraat (tussen Florimond Leirensstraat en Molenstraat), Wegvoeringstraat (tussen Markt en Molenstraat), Bookmolenstraat, Stationsstraat.
 • Binnen een straal van 50 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, moeten er minstens twee reglementair aangelegde parkeerplaatsen zijn.
 • In of naast gebouwen met een voortuin mag geen nachtwinkel gevestigd zijn.

Meebrengen

 Bij de aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning of vestigingsvergunning moet je deze zaken toevoegen:

 • een kopie van de identiteitskaart van de exploitant als het om een natuurlijke persoon gaat
 • een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de exploitant
 • in voorkomend geval: een kopie van de statuten van de vennootschap
 • een recent uittreksel uit het strafregister Model 1 art. 596.1(voorheen bewijs van goed gedrag en zeden) van de exploitant, van de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant. Ook van de aangestelde(n) van de exploitant (voor het moraliteitsonderzoek)
 • in voorkomend geval: een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler (voor het moraliteitsonderzoek)
 • Een kopie van een positief keuringsattest voor elektriciteit uitgereikt door een erkend keuringsorganisme voor het pand waar de exploitatie zal uitgeoefend worden
 • Een kopie van de verzekeringspolis voor objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing conform de wet van 30 juli 1979
 • Een kopie van de brandverzekeringspolis

Bedrag

Je betaalt een openingsbelasting van 6.000 euro. Deze belasting is eenmalig en verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. Als je dus meerdere nachtwinkels wil uitbaten, moet je telkens deze beslasting betalen. Elke wijziging van uitbating wordt ook gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.

De belasting is ondeelbaar. Ze is verschuldigd voor het ganse jaar, ongeacht de datum van aanvang of stopzetting van de economische activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar. Er wordt geen korting of teruggave van belasting verleend om welke reden ook.

De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel. De belasting moet betaald worden voor het afleveren van de vergunning tot het uitbaten van de nachtwinkel. Desgevallend zijn de eigenaar van de handelszaak en de eigenaar van het pand waar de handelsactiviteit wordt gehouden, solidair en solidum gehouden tot het betalen van de belasting.

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

Regelgeving

Contactinfo