Gemeentelijke premie voor verfraaiing en renovatie handelspanden

Lokaal Bestuur Wetteren verleent een premie voor de verfraaiing en renovatie van handelspanden. Om de premie te verkrijgen moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden en gelegen zijn in een aangeduide zone uit het reglement.

Doel

Lokaal Bestuur Wetteren wil een ondersteunende en stimulerende rol opnemen voor de ontwikkeling van kleinhandel, horeca en commerciële aantrekkelijkheid in het kernwinkelgebied.

Met de premie willen we de kwaliteit van de handelspanden verhogen en zo het straatbeeld aantrekkelijker maken, handelspanden verduurzamen en de toegankelijkheid van handelspanden verbeteren voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen.

We houden rekening met de visie van het beeldkwaliteitsplan. De maatregel moet ook stimuleren om leegstaande handelspanden opnieuw in gebruik te nemen, om kleinere handelspanden samen te voegen tot mooie grotere handelspanden of om woningen om te vormen naar handelspanden.

Voor wie?

De premie kan worden aangevraagd door de eigenaar of de handelaar die huurder is van een handelspand in het afgebakende gebied waarin een detailhandels- of horecazaak wordt uitgebaat.

Voorwaarden

De subsidie is enkel voor panden:

 • met een publiekstrekkende functie, die tijdens de openingsuren toegankelijk zijn en de aantrekkelijkheid van het kernwinkelgebied kunnen versterken, die gelegen zijn in de in artikel 7 omschreven gebieden
 • die stedenbouwkundig vergund zijn:
  •  in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften én de bepalingen van het beeldkwaliteitsplan
  • en indien vereist over een sociaal-economische vergunning/ omgevingsvergunning beschikken
  • conform zijn met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak
 • Het handelspand moet ten minste 5 jaar na uitkering van de subsidie zonder onderbreking van meer dan 3 maanden een handelszaak herbergen, tenzij er sprake is van overmacht. De handelszaak mag niet behoren tot de categorie van activiteiten zoals omschreven in artikel 6.
 • Werken komen enkel in aanmerking voor de premie als:
  • ze in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften en de bepalingen van het beeldkwaliteitsplan
  • de noodzakelijke vergunningen bekomen zijn
  • ze in overeenstemming zijn met andere reglementen en regelgeving die van toepassing is
  • ze niet worden gefinancierd met andere te bekomen gemeentelijke steunmaatregelen, voor zover deze verleend worden voor dezelfde werken die het voorwerp uitmaken van dit reglement
  • ze niet worden gefinancierd met premies of subsidies die je voor dezelfde werken bij een andere om het even welke overheid reeds heeft ontvangen (of zal ontvangen)

In geval van discussie over het al dan niet in aanmerking komen van bepaalde werken, zal het College van Burgemeester en Schepenen beslissen.

Subsidieerbare werken

Gevelrenovatie:

 • De werken die in aanmerking komen voor een premie voor gevelrenovatie moeten leiden tot een verfraaiing van de integrale gevel.
 • Werken die buitengevel van het handelspand structureel vergroenen, namelijk de plaatsing van een groene gevel met een permanent en definitief karakter. Dit omvat de bekleding van een gevel door middel van beplanting. De beplanting kan bestaan uit klimmers met steunconstructie, plantenbakken of -vakken (in de hoogte geplaatst) of gevelpanelen.
 • Werken die niet voor de steunmaatregel in aanmerking komen
  • alle werken die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg
  • eigen prestaties
  • plaatsen en vervangen van garagepoorten
  • erelonen en kosten van architecten of veiligheidscoördinatie
  • het opsplitsen van handelspanden in het kader van wonen

Renovatie van de functionele inrichting

Volgende werken die de renovatie van een handelspand tot gevolg hebben, komen in aanmerking voor de subsidie:

 • Algemene werken:
 • Behang- en schilderwerken
 • Pleisteren
 • Bevloering
 • Binnenschrijnwerk
 • Duurzame (centrale) verwarming en verwarmingsinstallaties
 • Plafondwerken
 • Vloerisolatie
 • Elektriciteits-, gas- en/of waterwerken op voorwaarde dat er een conformiteitattest wordt afgeleverd
 • Vaste installaties als bijvoorbeeld toonbanken, verlichting, duurzame verwarmingssystemen… Het gaat om installaties die onroerend worden door hun bestemming
 • Gevelisolatie
 • Ramen
 • Alle zichtbare werken om panden samen te voegen
 • Hernieuwbouw (afbraak van bestaand handelshuis en opbouw van nieuw handelspand) is toegestaan om reden dat dit de enige goede oplossing is voor behoud van het handelshuis rekening houdend met de kosten en baten van de bouwheer
 • Relighting
 • Vergroeningswerken (werken die de commerciële binnenruimte van het handelspand structureel vergroenen):
  • De vergroening van het interieur in de vorm van groenmuren, binnentuinen of plantenvakken, waarbij het groen een vast deel uitmaakt van het pand;
  • Het plaatsen van losse planten is expliciet uitgesloten

Toegankelijkheid van de commerciële ruimte

Deze werken die de toegankelijkheid van de commerciële ruimte van het handelspand voor personen met een fysieke beperking verbeteren, komen in aanmerking voor de subsidie:

 • voorzien van aangepast sanitair voor rolstoelgebruikers
 • het beter toegankelijk maken door het vernieuwen of verbouwen van de inkomdeur
 • het verlagen van de inkomdorpel of het voorzien van een helling op eigen terrein;
 • indien een vaste constructie technisch niet mogelijk is: een hellend vlak, inclusief bel en signalisatie.

Lees alles na in het premiereglement.

Procedure

Aanvragen

Om de toelage te krijgen, dient de ondernemer bij de gemeente een aanvraag in via een aanvraagformulier.

De aanvraag, met de nodige bijlagen, wordt via een aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs afgeleverd bij de dienst Lokale Economie.

Beoordeling en beslissing

De aanvraag is pas ontvankelijk zodra deze volledig is. De ontvankelijkheid wordt binnen 1 maand na indiening van de aanvraag meegedeeld via een gewone zending.

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist op advies van de bevoegde gemeentelijke commissie voor renovatie handelspanden of de kwaliteitskamer van het beeldkwaliteitsplan de aanvraag voor de betaling van de subsidie goed te keuren of te weigeren.

Met de indiening van de aanvraag gaat de aanvrager akkoord dat het College van Burgemeester en Schepenen zich het recht voorbehoudt om alle onderzoeken uit te voeren die vereist zijn voor de behandeling van de aanvraag. Indien de aanvrager hierbij alsnog zijn medewerking weigert, vervalt het recht op de subsidie.

Berekening van de premie

De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de effectief bewezen kosten van

 • de ‘gevelrenovatie’ ten belope van 70 % van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 15.000;
  • indien bij de gevelrenovatie geopteerd wordt voor een groene gevel, bedraagt de subsidie ten belope van 70% van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 17.000
  • indien bij de gevelrenovatie geopteerd wordt voor een verbetering van de toegankelijkheid, bedraagt de subsidie ten belope van 70% van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 17.000
  • indien bij de gevelrenovatie geopteerd wordt voor zowel een groene gevel als een verbetering van de toegankelijkheid, bedraagt de subsidie ten belope van 70% van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 19.000
  • de ‘renovatie en functionele inrichting’ ten  belope van 70 % van het factuurbedrag excl. BTW  met een maximum van € 15.000
 • indien bij de ‘renovatie en functionele inrichting’ geopteerd wordt voor structurele vergroening van de commerciële binnenruimte, bedraagt de subsidie ten belope van 70% van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 17.000
 • indien bij de ‘renovatie en functionele inrichting’ geopteerd wordt voor een verbetering van de toegankelijkheid van de commerciële binnenruimte, bedraagt de subsidie ten belope van 70% van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 17.000
 • indien bij de ‘renovatie en functionele inrichting’ geopteerd wordt voor zowel een structurele vergroening van de commerciële binnenruimte en verbetering van de toegankelijkheid van de commerciële binneruimte, bedraagt de subsidie ten belope van 70% van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 19.000
 • de werken die commerciële binnenruimte of buitengevel  structureel vergroenen ten belope van 70 % van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 2.000
 • de werken ter bevordering van de ‘toegankelijkheid’ ten belope van 70 % van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 2.000;

Je kan de subsidie aanvragen voor een of meerdere types van bovenstaande verbouwing/aanpassingswerken.

Het maximale toekenbare totale subsidiebedrag per handelspand (inclusief de tussenkomst voor toegankelijkheid en vergroening) is 19.000 euro. De tussenkomst bedraagt telkens 40 % van de gesubsidieerde kosten door de gemeente Wetteren en 30 % door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Minimaal 30% van de kosten worden gedragen door de aanvrager.

Het feitelijke subsidiebedrag wordt berekend op basis van de voorgelegde en aanvaarde facturen,  BTW vormt alleen een subsidiabele uitgave wanneer zij effectief en definitief door de begunstigde wordt gedragen (dit wil zeggen niet terug vorderbaar is).

Sommige facturen kunnen (gedeeltelijk) geweigerd worden omdat de werkzaamheden waarop ze betrekking hebben niet in  aanmerking komen. Daarom is  het  belangrijk dat  de aanvrager op  de facturen aanduidt welke werken in aanmerking komen. Facturen die onduidelijk zijn of waarvan niet af te leiden valt over welke werken het precies gaat worden onontvankelijk verklaard.

Kastickets, bestelbonnen, enz. worden niet aanvaard

Uitbetaling van de premie

De aanvrager moet uiterlijk 1 jaar na de principiële goedkeuring van de aanvraag door het bestuur, per aangetekend schrijven of tegen persoonlijke afgifte, de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie indienen. Indien een stedenbouwkundige vergunning vereist is, wordt de termijn verlengd naar 1,5 jaar.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan de termijn waarbinnen de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie moet ingediend worden, zoals bepaald in § 1 van dit artikel, inkorten.

Indien de aanvrager de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie niet tijdig kan inleveren, kan hij voor het verstrijken van de voorziene termijn uitstel vragen bij het College van Burgemeester en Schepenen via een gemotiveerd schrijven. Het College deelt zijn beslissing mee via een gewone zending.

De subsidie kan pas uitbetaald worden als aan elk van volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Controles ter verifiëring van de uitgevoerde werken werden toegelaten
 2. De uitvoering van de werking is gebeurd volgens de geldende bepalingen van dit reglement;
 3. Indien het pand leegstond op het moment van de aanvraag verbindt de aanvrager er zich toe om zo snel mogelijk de uitbating van een handelszaak in het pand te verwezenlijken. De (nieuwe) handelszaak mag niet behoren tot de uitgesloten handelszaken zoals bepaald in artikel 6 van dit reglement.

Na een positieve beslissing wordt de subsidie binnen de 60 dagen uitbetaald door overschrijving op het rekeningnummer van de gerechtigde(n).

Geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking op 1 november 2022 en is geldig tot en met 31 december 2026, op voorwaarde dat gemeente Wetteren subsidies krijgt van het Agentschap Ondernemen in het kader van de projectoproep ‘renovatie handelspanden’. De gemeenteraad van Wetteren kan de geldigheidsduur van dit reglement verlengen of inkorten.

Documenten

•             Premiereglement renovatie en verfraaiing handelspanden

•             Aanvraagformulier

Deze premie wordt mee mogelijk gemaakt door de Vlaamse steun in het kader van de oproep 'Premie verfraaiing en verduurzaming handelspanden'.

Contactinfo