Gemeenschapsdienst

Wat

We bieden langdurig werkzoekenden een werkstage of gemeenschapsdienst aan. Zo doen ze werkervaring op en ontwikkelen ze verder hun talenten. Via de gemeenschapsdienst kunnen ze kleinschalige jobs doen bij lokale besturen, vzw’s en scholen en krijgen hiervoor een kleine vergoeding.

Waarom

Gemeenschapsdienst helpt de meest kwetsbare personen integreren op de arbeidsmarkt. Na een lange tijd niet werken vergroot de afstand tot die markt. Dankzij de gemeenschapsdienst maken deze mensen makkelijker de overstap naar duurzame tewerkstelling.

Voor wie?

Personen die een werkloosheidsuitkering krijgen, minstens 2 jaar werkzoekend zijn én nood hebben aan intensieve begeleiding.

Gedetailleerde info over dit project

Opstart Gemeenschapsdienst lokale besturen

Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voert de Vlaamse Regering de gemeenschapsdienst in. De gemeenschapsdienst zal juridisch worden uitgewerkt als een vorm van werkervaringsstage. Binnen het competentieversterkend traject gemeenschapsdienst zullen de langdurig werkzoekenden kleinschalige taken uitvoeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen om te werken aan vastgestelde generieke competenties en het opbouwen van arbeidsritme. De werkzoekende krijgt hiervoor een beperkte vergoeding.

Wanneer de gemeenschapsdienst passend is binnen het traject naar werk van de langdurig werkzoekenden kan dit als verplichte actie worden voorgesteld door de VDAB-bemiddelaar.

Voor de invoering van de gemeenschapsdienst werken we binnen volgende krijtlijnen

  • Werkzoekenden die niet meteen in het normaal economisch circuit (NEC) terecht kunnen, kunnen relevante ervaring en (generieke) competenties verwerven via o.a. wijk-werken of tijdelijke werkervaring, of kunnen terecht in de sociale economie. Voor wie actief werk zoekt en er na 2 jaar, ondanks de ondersteunende maatregelen, niet in slaagt om werk te vinden, kan ook de gemeenschapsdienst als zeer laagdrempelige en sterk omkaderde maatregel worden ingezet. De gemeenschapsdienst is een nieuwe Vlaamse activerende maatregel voor werkzoekenden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt die het opbouwen van arbeidsritme mogelijk maakt en helpt om binding te houden met de arbeidsmarkt, ook wanneer andere maatregelen niet meer passen. De gemeenschapsdienst maakt steeds onderdeel uit van een begeleid traject naar werk en zorgt ervoor dat verworven (generieke) competenties op peil gehouden en versterkt worden.
  • De Vlaamse overheid zal nauw toezien op de inzet van de gemeenschapsdienst door lokale besturen en gemeenten ondersteunen om dit op een sterke manier in te zetten om lokaal werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om terug richting een job te kunnen groeien.

Europe Werk & Sociale Economie (EU WSE) wil de lokale besturen met REACT EU-middelen ondersteunen in het opzetten van deze leerwerkplekken gemeenschapsdienst, in hun bijdrage aan de integratie van de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Deze leerwerkplekken kunnen zich naast bij lokale besturen, ook bij vzw’s en onderwijsinstellingen bevinden.

De middelen voor deze actie worden voorzien vanuit Prioriteit 7, REACT-EU, Specifieke doelstelling 13 Bevordering van het crisisherstel COVID-19-pandemie.

EU WSE voorziet in een opstartfinanciering om deze leerwerkplekken te faciliteren en te coördineren met de door de VDAB geselecteerde GLOW-partners. We stimuleren hiermee leerwerkplekken ter beschikking te stellen en hun ondersteuning kwaliteitsvol te organiseren.

Dit gaat om:

  1. Het actief een aanbod doen van competentieversterkende leerwerkplekken binnen de momentele eisen van een werkervaringsstage (=max 6 maanden en 32 tot 64 uur per maand) aan de GLOW-partner en deze kenbaar maken. Deze leerwerkplekken sluiten aan bij het typische klantenbestand van de werkzoekende in de gemeenschapsdienst en zijn additioneel in aantal aan de werkplekken die door het lokale bestuur worden aangeboden in andere maatregelen op de werkvloer bij lokale besturen, vzw’s en onderwijsinstellingen.
  2. Het ontwikkelen van een plan van aanpak om de match te maken inclusief werkafspraken voor elke leerwerkplek, om het typisch klantenbestand werkzoekenden met een grote afstand dat door de GLOW-partner wordt aangereikt, in te schakelen binnen gemeenschapsdiensten en hen zo mee te ondersteunen richting arbeidsmarkt.
  3. Het opleiden van mentoren (interne leerwerkplekbegeleiders) binnen het personeelsbestand van het lokale bestuur.

Doelgroep

De doelgroep waarvoor deze opstart van gemeenschapsdienst bedoeld is, is deze van werkzoekenden met een grote afstand waarvoor een intensief traject aangewezen is.

De doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minstens 2 jaar werkzoekend zijn en die nood hebben aan een intensieve begeleiding en bemiddeling via inzet van werkplekleren om de brug naar duurzame tewerkstelling te maken. Deze nood vloeit voort uit onvoldoende arbeidsmatige zelfredzaamheid.

De volgende elementen kunnen hierop wijzen:

  • een risico op verminderde arbeidsparticipatie of het ervaren van een moeilijke match met de arbeidsmarkt samenhangend met problemen in lichamelijk, psychisch, cognitief en/of sociaal functioneren die op dat functioneren van invloed zijn
  • een gebrek aan generieke competenties en arbeidsattitudes
  • belemmerende contextfactoren en leerpunten (zoals armoede, mobiliteit, kinder- of zorgtaken, detentie, taal,...)
  • gebrek aan werkervaring
  • gebrek aan arbeidsmarktvoorbereiding.

Deze werkzoekenden binnen gemeenschapsdienst hebben daarenboven nood aan een laag intensieve opstap via een competentieversterkende actie (werkervaringsstage min 32u per maand; max 64u per maand) binnen dit traject van werkplekleren.

Acties en output

Deze doelgroep wordt via leerwerkplekken ingeschakeld binnen de lokale diensten en wordt zo in de samenwerking tussen de GLOW-partner en het lokaal bestuur ondersteund richting arbeidsmarkt.

Volgende vereiste output worden binnen deze opstart gerealiseerd:

1. Per unieke leerwerkplek gemeenschapsdienst een plan van aanpak met informatie, rollen en verantwoordelijkheden (governance), dat het uitbouwen van de relatie met de GLOW-partners, in functie van het ter beschikking stellen van leerwerkplekken voor gemeenschapsdienst, faciliteert.

2. Het opleiden van mentoren (interne leerwerkplekbegeleiders) binnen het personeelsbestand van het lokaal bestuur.

Er werd van ons verwacht dat we voor de toegekende subsidie tegen 31 december 2023 minstens 13 mentoren werden opgeleid. Op 31 december 2023 leidden we 18 mentoren op.

Financiering door de Europese Unie (Europa WSE)

We ontvangen bij het behalen van de gevraagde resultaten een subsidie van 96.158,96 euro.

Contactinfo