Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)


Wat is een autonoom gemeentebedrijf?

De gemeente moet veel taken en verplichtingen uitvoeren en kan ervoor kiezen om een aantal van die taken uit te besteden aan een autonoom gemeentebedrijf, ofwel AGB. De gemeente kan zo vaak flexibeler en goedkoper werken.

Een autonoom gemeentebedrijf kan je vergelijken met een bedrijf dat volledig ten dienste van de gemeente staat. Het heeft een eigen rechtspersoonlijkheid, eigen bestuursorganen, een eigen vermogen, en mag zelfstandig overeenkomsten afsluiten. Tegelijk heeft het AGB maar één aandeelhouder (de gemeente), is haar personeel overheidspersoneel, valt ze onder de wet op overheidsopdrachten en moet ze zich houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur.

Per legislatuur sluit het gemeentebestuur met het AGB een beheersovereenkomst af waarin de taken en doelstellingen van het AGB concreet omschreven zijn. De gemeente stelt een aantal middelen ter beschikking om die taken en doelstellingen waar te maken. In de overeenkomst ligt ook vast hoe het AGB aan de gemeente rapporteert. 

Het AGB doet alleen beleidsuitvoerende taken en stippelt niet zelf het beleid uit.

Meer informatie over autonome gemeentebedrijven vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Het autonoom gemeentebedrijf van Wetteren

In Wetteren werd in 2005 een autonoom gemeentebedrijf opgericht. De gemeente gaf de uitbating van sport- en culturele infrastructuur door aan het AGB:

  • sportinfrastructuur: sport- en recreatiecentrum De Warande, domein Dasseveld, domein Kapellekouter
  • culturele infrastructuur: cultuurcentrum Nova, De Poort, gemeentelijke feestzaal, buurthuizen ten Ede en Westrem, repetitieruimte Massemen

Onder die uitbating valt: 

  • plaatsing en onderhoud van infrastructuur.
  • vaststelling van de gebruiksvergoedingen en de gebruikscategorieën (na goedkeuring door de gemeenteraad en advies van de betrokken adviesorganen). 
  • inning van de ontvangsten van alle activiteiten die het AGB uitvoert.

Bestuur

Het AGB Wetteren bestaat uit twee bestuursorganen: de raad van bestuur en het directiecomité.

  • De raad van bestuur bestaat uit de 29 raadsleden en is dus identiek aan de gemeenteraad.
  • Het directiecomité staat in voor het dagelijkse bestuur en bestaat uit deze leden:

Voorzitter

Bram De WinneSchepen
Bestuurdersdirecteurs   Katrien ClausSchepen
Dietbrand Van DurmeSchepen
Piet Van HeddeghemSchepen
Ward HolleboschAlgemeen directeur
Pieter BrackeDepartementsdirecteur (Be)Leven
Brenda VergaertDeskundige Team Financiën

Ze zijn aangesteld door de raad van bestuur voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. De voorzitter van de raad van bestuur is ook de afgevaardigde bestuurder. 

Openbaarheid van bestuur

Statuten:

Beleidsdocumenten:

Contactinfo