Openbaarheid van bestuur

Online aanvragen

Iedereen kan toegang vragen tot bestuursdocumenten van de gemeente Wetteren volgens het Bestuursdecreet, 7 december 2018.

Een 'bestuursdocument' wordt breed opgevat: het is de drager van informatie, in welke vorm ook, waarover de gemeente beschikt. Hieronder vallen schriftelijke stukken, geluids- of beeldopnamen, notulen, processen-verbaal, statistieken, contracten, films, foto's, enz...

Een verzoek om openbaarmaking kan evenwel geen verplichting met zich meebrengen om bestuursdocumenten te verwerken of te analyseren, laat staat om bepaalde documenten aan te maken.

Voorwaarden

Iedereen kan in eigen naam documenten opvragen. Vraagt u dit voor iemand anders? Bezorg dan de toestemming van deze persoon.

Procedure

Bezorg ons uw aanvraag via het online formulier, via mail of op papier met vermelding van:

 • over welk document het gaat
 • of u het wil inkijken of er een afschrift van wil (digitaal of op papier)
 • uw gegevens

U krijgt uiterlijk binnen 15 kalenderdagen een antwoord op uw aanvraag. Als de gevraagde informatie moeilijk tijdig te verzamelen is, kan deze termijn verlengd worden tot 30 kalenderdagen. U wordt dan wel op de hoogte gebracht.

Na een positieve beslissing omtrent uw aanvraag, krijgt u toegang tot de aangevraagde bestuursdocumenten. Dit betekent dat u er inzage in krijgt, er uitleg over krijgt en/of er een afschrift van krijgt. Dit gebeurt uiterlijk binnen 30 (of 45 in geval van verlenging van de beslissingstermijn) kalenderdagen na registratie van uw aanvraag.

De diensten kunnen ook beslissen om de openbaarmaking niet of slechts gedeeltelijk toe te laten. Tegen deze beslissing kunt u binnen 30 kalenderdagen beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur. Het secretariaat van deze beroepsinstantie is gevestigd bij Vlaamse Overheid, departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Kanselarij, Boudewijnlaan 30, te 1000 Brussel.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Uitzonderingen

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Maar in de wetgeving zijn wel een aantal uitzonderingen op deze algemene openbaarheid voorzien. Bovendien komen in principe enkel de bestuursdocumenten die zich in een definitief stadium bevinden in aanmerking voor openbaarmaking.

Een bijzonder geval is bijvoorbeeld als uw aanvraag betrekking heeft op:

 • de persoonlijke levenssfeer;
 • vertrouwelijke commerciële of industriële informatie, of
 • informatie die door derden werd verstrekt zonder dat ze daartoe verplicht werden en die ze uitdrukkelijk als vertrouwelijk hebben bestempeld.

Dat zijn gegronde redenen om deze bestuursdocumenten niet openbaar te maken, tenzij de betrokkene (derde) op uw of onze vraag hiervoor toch toelating geeft. Dus als u zelf deze toestemming van de betrokkene verkregen hebt, voeg dan zeker bij uw aanvraag het bewijs daarvan toe.

Regelgeving

Bestuursdecreet van 7 december 2018

Online aanvragen

Contactinfo

 • Gemeentehuis Wetteren

  Rode Heuvel 1
  9230 Wetteren

  Openingsuren

  • Vandaag open van 09:00 tot 13:00, van 15:00 tot 20:00 (Telefonisch: 09.00 - 13.00 en 14.00 - 18.00)
  • Morgen open van 09:00 tot 13:00, van 14:00 tot 16:00 (Telefonisch: 09.00 - 13.00 en 14.00 - 16.00)
  Alle informatie