Openbaarheid van bestuur

Online aanvragen

Iedereen kan toegang vragen tot bestuursdocumenten van de gemeente Wetteren volgens het Bestuursdecreet, 7 december 2018.

Een 'bestuursdocument' wordt breed opgevat: het is de drager van informatie, in welke vorm ook, waarover de gemeente beschikt. Hieronder vallen schriftelijke stukken, geluids- of beeldopnamen, notulen, processen-verbaal, statistieken, contracten, films, foto's, enz...

Een verzoek om openbaarmaking kan evenwel geen verplichting met zich meebrengen om bestuursdocumenten te verwerken of te analyseren, laat staat om bepaalde documenten aan te maken....

Voorwaarden

Iedereen kan in eigen naam documenten opvragen. Vraagt u dit voor iemand anders? Bezorg dan de toestemming van deze persoon.

De inwilliging of gedeeltelijke inwilliging van een aanvraag in het kader van Openbaarheid van Bestuur houdt geen toestemming in om de documenten te hergebruiken.

Procedure

Bezorg ons uw aanvraag via het online formulier, via mail of op papier met vermelding van:

  • over welk document het gaat
  • of u het wil inkijken, er uitleg over wil of er een afschrift van wil (digitaal of op papier)
  • uw gegevens: naam en postadres

U krijgt uiterlijk binnen 20 kalenderdagen een antwoord op uw aanvraag. Als de gevraagde informatie moeilijk tijdig te verzamelen is, kan deze termijn verlengd worden tot 40 kalenderdagen. U wordt dan wel op de hoogte gebracht.

Na een positieve beslissing omtrent uw aanvraag, krijgt u toegang tot de aangevraagde bestuursdocumenten. Dit betekent dat u er inzage in krijgt, er uitleg over krijgt en/of er een afschrift van krijgt. Dit gebeurt uiterlijk binnen 20 (of 40 in geval van verlenging van de beslissingstermijn) kalenderdagen na registratie van uw aanvraag.

De diensten kunnen ook beslissen om de openbaarmaking niet of slechts gedeeltelijk toe te laten. Tegen deze beslissing kunt u binnen 30 kalenderdagen beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur. Het secretariaat van deze beroepsinstantie is gevestigd bij Vlaamse Overheid, departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Kanselarij, Boudewijnlaan 30, te 1000 Brussel.

Indien u een aanvraag indient in het kader van wetenschappelijk onderzoek dient u volgende zaken te vermelden:

  • uw verbondenheid met een universiteit, een hogeschool of een erkende onderzoeksinstelling. Studenten die documenten aanvragen in het kader van een opleiding gerelateerd onderzoek dienen dit te vermelden.
  • duidelijke beschrijving van de wetenschappelijke doeleinden
  • duidelijke beschrijving van de onderzoeksmethoden die gebruikt zullen worden
  • de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden als de aanvraag bestuursdocumenten betreft waarvoor de uitzonderingsgrond inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer ingeroepen kan worden

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Uitzonderingen

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Maar in de wetgeving zijn wel een aantal uitzonderingen op deze algemene openbaarheid voorzien. Bovendien komen in principe enkel de bestuursdocumenten die zich in een definitief stadium bevinden in aanmerking voor openbaarmaking. Aanvragen die te algemeen geformuleerd zijn of kennelijk onredelijk komen ook niet in aanmerking voor openbaarmaking. Bij aanvragen die te algemeen geformuleerd zijn zal bijkomende informatie gevraagd worden zodat uw aanvraag toch behandeld kan worden.

Een bijzonder geval is bijvoorbeeld als uw aanvraag betrekking heeft op:

  • de persoonlijke levenssfeer;
  • vertrouwelijke commerciële of industriële informatie, of
  • informatie die door derden werd verstrekt zonder dat ze daartoe verplicht werden en die ze uitdrukkelijk als vertrouwelijk hebben bestempeld.

Dat zijn gegronde redenen om deze bestuursdocumenten niet openbaar te maken, tenzij de betrokkene (derde) op uw of onze vraag hiervoor toch toelating geeft. Dus als u zelf deze toestemming van de betrokkene verkregen hebt, voeg dan zeker bij uw aanvraag het bewijs daarvan toe.

Een bijkomende uitzondering op de openbaarmaking van bestuursdocumenten is wanneer op het document auteursrechten gelden die niet in het bezit zijn van de overheidsinstantie, bijvoorbeeld in het geval van bouwplannen.

Regelgeving

Bestuursdecreet van 7 december 2018

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de aanvragen tot openbaarmaking voor wetenschappelijke doeleinden, vermeld in artikel II.38 van het bestuursdecreet van 7 december 2018

Online aanvragen

Contactinfo