Terrasvergunning

Maak een afspraak

Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras op openbaar domein. Wil je het terras permanent wilt opstellen, dan heb je een omgevingsvergunning nodig.

Een terras is een tijdelijke inname van het openbaar domein aansluitend aan de gevel van de horecazaak. Deze inname bestaat uit elke constructie bestaande uit vaste en/of losse elementen zoals parasols, windschermen, meubilair en zonneschermen of luifels.

Gaat het om een terras op privaat domein, zoals de achterkant van je zaak? Dan hoef je deze vergunning niet aan te vragen.

 

Voorwaarden

 • Een terras mag nooit de vrije doorgang voor hulpdiensten hinderen. 
 • Een terras kan nooit de bereikbaarheid of het gebruik van voorzieningen van openbaar nut hinderen.
 • Een terras moet steeds een vrije doorgang van 1,5m voor voetgangers openlaten.
 • De uitbater van het terras bewaakt het geluidsvolume op en de netheid er van. 

Procedure

Om een terras op openbaar domein te plaatsen, heb je een goedkeuring van het gemeentebestuur nodig. Je dient daarvoor een aanvraagdossier in. 

Het aanvraagdossier bestaat uit:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier

 • Een grondplan op schaal van 1/50 of 1/100 waarop de afmetingen en de oppervlakte van het terras, de breedte van het trottoir en alle eventuele obstakels in de omgeving van het terras zoals bijvoorbeeld bomen, verkeers- of verlichtingspalen, parkeermeters…

 • Twee duidelijke kleurenfoto’s van het terrasmeubilair alsook omschrijving van het materiaal.

 • Aangeven of je kiest voor een zonnescherm, parasols of windschermen en die beschrijven naar kleur ( RAL-kleur) en brandklasse (bewijzen aan de hand van een attest).

 • Aangeven of je kiest voor verwarmingselementen en omschrijven welk type je zal plaatsen. 

 

Maak je aanvraagdossier volledig, anders moete wij het terugzenden.

Je dient je aanvraag minstens 30 dagen voor het plaatsen van het terras in. Zo is er nog voldoende tijd voor het opvragen van eventuele adviezen of verduidelijking. Het is het college van burgemeester en schepenen die jouw terrasaanvraag beoordeelt.

Het terrasreglement streeft naar een harmonisering van de terrassen in het centrum van Wetteren en daarom zijn voor deze terrassen specieke richtlijnen opgesteld. 

 

Kenmerken van de vergunning:

 • De vergunning heeft een persoonlijk karakter en is niet overdraagbaar.
 • Iedere wijziging of vervanging van het terras moet opnieuw een toelating krijgen van het college van burgemeester en schepenen.
 • De toelating voor een terras wordt verstrekt voor de duur van 5 jaar en is na het verstrijken van deze periode jaarlijks stilzwijgend verlengbaar.

Sancties:

 • Bij niet naleving van de machtigingsvoorwaarden ontvangt de overtreder een schriftelijke waarschuwing. Na een termijn van 14 dagen kan het college van burgemeester en schepenen de machtiging schorsen en intrekken.
 • Bij de schorsing van de machtiging moet de overtreder op zijn of haar kosten de opstellingen waarvoor hem een machtiging werd verleend onmiddellijk verwijderen voor de duur van de schorsing.
 • Bij de intrekking van de machtiging moet de overtreder de opstellingen waarvoor hem of haar een machtiging werd verleend onmiddellijk en definitief te verwijderen. Bij verzuim zullen deze ambtshalve worden verwijderd op kosten van de overtreder.
 • Het college van burgemeester en schepenen kan in het geval het openbaar domein wordt gebruikt zonder machtiging, het terras onmiddellijk verwijderen op kosten van de overtreder.
 • Het college van burgemeester en schepenen kan altijd de nodige maatregelen nemen om redenen van openbare orde en veiligheid en gezondheidsredenen.
 • Terrassen die na de overgangsperiode niet aan dit reglement zijn aangepast, moeten verwijderd worden. Indien de terrassen niet tijdig verwijderd worden, zal er aan de gemeentediensten het bevel gegeven worden om tot ontruiming over te gaan. Alle kosten vallen ten laste van de overtreder.

Het is verboden op de terrassen motorvoertuigen en aanhangwagens te parkeren.

Elke bestaande horecazaak met een terras op openbaar domein heeft hiervoor een vergunning.

Horeca-uitbaters die starten na het in voege gaan van dit reglement (juni 2017) moeten onmiddellijk voldoen aan de bepalingen van onderhavig reglement.

 

Meebrengen

Het volledig en ondertekend aanvraagformulier, voorzien van:

 • Een grondplan op schaal van 1/50 of 1/100 waarop de afmetingen en de oppervlakte van het terras, de breedte van het trottoir en alle eventuele obstakels in de omgeving van het terras zoals bijvoorbeeld bomen, verkeers- of verlichtingspalen, parkeermeters….

 • Twee duidelijke kleurenfoto’s van het terrasmeubilair alsook omschrijving van het materiaal.

 • Aangeven of je kiest voor een zonnescherm, parasols of windschermen en die beschrijven naar kleur ( RAL-kleur) en brandklasse (bewijzen aan de hand van een attest).
 • Aangeven of je kiest voor verwarmingselementen en omschrijven welk type je zal plaatsen. 

Bedrag

De kostprijs voor het plaatsen van een terras is vastgelegd in het gemeenteraadsreglement van 22 juni 2017

Uitzonderingen

Overgangsperiode voor horecaterrassen vanaf 1 april 2022

Elke horecazaak kan vanaf 1 april 2022 een vakantieterras plaatsen op het openbaar domein. Horecazaken die al een terras hebben staan, moeten niets extra ondernemen. Wie nog geen terras heeft, kan een aanvraag indienen vanaf 16 maart 2022.

Ruimer terras

Normaal is een vakantieterras pas mogelijk van mei tot eind september. Door corona kon de horeca het voorbije jaar een ruimer terras of constructie plaatsen. Dit is een onderdeel van de gemeentelijke steunmaatregelen ten gevolge van Covid-19. Deze opstellingen waren toegelaten tot en met 31 maart 2022, maar het bestuur besliste dat er uitzonderlijk een overgangsperiode van 1 maand komt als extra ondersteuning.

Wat moeten horecazaken doen?

Horecazaken die hun huidige terrasopstelling willen behouden, moeten niets extra ondernemen. Elke opstelling wordt bekeken naar veiligheid en haalbaarheid.

Heffing op terrassen

Naast die extra uitbreidingsmogelijkheid, maakte ook het kwijtschelden van de heffing op deze terrassen (zowel in 2020 als in 2021) deel uit van de steunmaatregelen. De mogelijkheid om ook dit jaar de heffing te laten vallen, wordt verder onderzocht tegen de gemeenteraad van april 2022.

Vragen?

Mail naar economie@wetteren.be

Regelgeving

Maak een afspraak