Terrasvergunning

Online aanvragenMaak een afspraak

Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een terras op openbaar domein. Een terras is een tijdelijke inname van het openbaar domein. Deze inname bestaat uit vaste en/of losse elementen. Wil je aan je permanent terras ook windschermen, zonneluifels en andere vaste constructies, verankerd in het openbaar domein plaatsen, dan heb je een omgevingsvergunning nodig.

Gaat het om een terras op privaat domein, zoals in je tuin of aan de zijkant van je zaak? Dan hoef je deze vergunning niet aan te vragen.

 

Voorwaarden

We onderscheiden 2 soorten terrassen:

 • Basisterras: een terras dat het hele jaar door op het openbaar domein wordt geplaatst;
 • Zomerterras: een tijdelijk terras dat elk jaar vanaf 15 maart tem 15 november kan geplaatst worden;
 • Evenemententerras: een tijdelijk terras dat kan geplaatst worden ifv een event;

Je kan deze terrassen digitaal aanvragen

Iedere aanvraag moet minstens 30 dagen voor de geplande ingebruikname ingediend worden zodat indien nodig adviezen bij andere instanties kunnen opgevraagd worden.

Wanneer de aanvraag binnen is, wordt ze behandelt en beoordeelt en uiteindelijk op het college van burgemeester en schepenen geplaatst.

De beslissing wordt doorgegeven aan de aanvrager.

 • Een terras mag nooit de vrije doorgang voor hulpdiensten hinderen. 
 • Een terras kan nooit de bereikbaarheid of het gebruik van voorzieningen van openbaar nut hinderen.
 • Een terras moet steeds een vrije doorgang van 1,5m voor voetgangers openlaten.
 • De uitbater van het terras bewaakt het geluidsvolume op en de netheid er van. 

Procedure

Om een terras op openbaar domein te plaatsen, heb je een goedkeuring van het gemeentebestuur nodig. Je dient daarvoor digitaal een aanvraag in, minstens 30 dagen voor het plaatsen van het terras. Zo is er nog voldoende tijd voor het opvragen van eventuele adviezen of verduidelijking. Het is het college van burgemeester en schepenen die de terrasaanvraag beoordelen.

Het terrasreglement streeft naar een harmonisering van de terrassen in het centrum van Wetteren en daarom zijn voor deze terrassen specieke richtlijnen opgesteld. 

Indien u voor het eerst een basis- en/of vakantieterras aanvraagt, dan vragen we om bij de digitale aanvraag 2 documenten toe te voegen: 

-een terrasplan (tekening met locatie en afmetingen van het terras);

-foto's van het terrasmeubilair (tafels, stoelen), alsook een korte omschrijving van het materiaal (hout, aluminium,plastiek,...);

Enkele specifieke bepalingen rond een zomerterras:

 • Een zomerterrasterras op een parkeerstrook kan enkel toegestaan worden als het voetpad minimum 2 meter diep is.
 • De parkeerstrook waarop het zomerterras wordt geplaatst ligt naast het voetpad grenzend aan de uitbating en wordt niet afgescheiden door een fietspad of de rijweg. Er mag in geen enkel geval verkeer zijn tussen het terras en de betreffende horecazaak.

Als aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, dient de exploitant met volgende regels rekening te houden:

 • Houten terrasvloeren moeten worden geplaatst op gelijke hoogte met het voetpad zodat er geen niveauverschil is.
 • De terrasvloer mag nooit de afwatering van het trottoir belemmeren.
 • Verankering in de grond is niet toegestaan.
 • Het terras dient aan de rijweg en de aangrenzende parkeerstroken te worden afgezet met houten schermen. Deze mogen maximum 1 meter hoog zijn.
 • Elementen die op de houten schermen worden geplaatst (bv plantenbakken), omwille van decoratieve of functionele redenen, mogen maximum 20 centimeter hoog zijn.
 • Aan de drie zijdes van het terras worden reflecterende materialen aangebracht zodat er ook ’s nachts zichtbaarheid is.
 • De wand gericht naar het aankomende verkeer dient minimaal voorzien te worden van twee rood-witte signalisatiestroken van 10 cm hoog met om de 50 cm een reflector.

 Kenmerken van de terrasvergunning:

 • De vergunning heeft een persoonlijk karakter en is niet overdraagbaar.
 • Iedere wijziging of vervanging van het terras moet opnieuw een toelating krijgen van het college van burgemeester en schepenen.
 • De toelating voor een terras wordt verstrekt voor de duur van 5 jaar en is na het verstrijken van deze periode jaarlijks stilzwijgend verlengbaar.

Sancties:

 • Bij niet naleving van de machtigingsvoorwaarden ontvangt de overtreder een schriftelijke waarschuwing. Na een termijn van 14 dagen kan het college van burgemeester en schepenen de machtiging schorsen en intrekken.
 • Bij de schorsing van de machtiging moet de overtreder op zijn of haar kosten de opstellingen waarvoor hem een machtiging werd verleend onmiddellijk verwijderen voor de duur van de schorsing.
 • Bij de intrekking van de machtiging moet de overtreder de opstellingen waarvoor hem of haar een machtiging werd verleend onmiddellijk en definitief te verwijderen. Bij verzuim zullen deze ambtshalve worden verwijderd op kosten van de overtreder.
 • Het college van burgemeester en schepenen kan in het geval het openbaar domein wordt gebruikt zonder machtiging, het terras onmiddellijk verwijderen op kosten van de overtreder.
 • Het college van burgemeester en schepenen kan altijd de nodige maatregelen nemen om redenen van openbare orde en veiligheid en gezondheidsredenen.
 • Terrassen die na de overgangsperiode niet aan dit reglement zijn aangepast, moeten verwijderd worden. Indien de terrassen niet tijdig verwijderd worden, zal er aan de gemeentediensten het bevel gegeven worden om tot ontruiming over te gaan. Alle kosten vallen ten laste van de overtreder.

Het is verboden op de terrassen motorvoertuigen en aanhangwagens te parkeren.

Elke bestaande horecazaak met een terras op openbaar domein heeft hiervoor een vergunning.

 

Meebrengen

Een terras aanvragen, kan volledig digitaal via het webformulier.

Bedrag

De kostprijs voor het plaatsen van een terras is vastgelegd in het gemeenteraadsreglement van 22 juni 2017

Regelgeving

Online aanvragenMaak een afspraak