Terrasvergunning

Maak een afspraak

Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras op openbaar domein. Als u het terras permanent wilt opstellen, hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig. Let op, om een terras op privaat domein te plaatsen (bv. achteraan de zaak), hoeft u deze vergunning niet aan te vragen.

Een terras is een tijdelijke inname van het openbaar domein aansluitend aan de gevel van de horecazaak. Deze inname bestaat uit elke constructie bestaande uit vaste en/of losse elementen zoals parasols, windschermen, meubilair en zonneschermen of luifels.

Voorwaarden

 •  Een terras mag nooit de vrije doorgang voor hulpdiensten hinderen. 
 • Een terras kan nooit de bereikbaarheid of het gebruik van voorzieningen van openbaar nut hinderen;
 • Een terras moet steeds een vrije doorgang van 1,5m voor voetgangers openlaten;
 • De uitbater van het terras bewaakt het geluidsvolume op en de netheid van het terras.

Procedure

Om een terras op openbaar domein te plaatsen, heeft u een goedkeuring van het gemeentebestuur nodig. U dient daarvoor een uitgebreid aanvraagdossier in. 

Het aanvraagdossier is samengesteld uit:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • Een grondplan op schaal van 1/50 of 1/100 waarop de afmetingen en de oppervlakte van het terras, de breedte van het trottoir en alle eventuele obstakels in de omgeving van het terras zoals bijvoorbeeld bomen, verkeers- of verlichtingspalen, parkeermeters…;
 • Twee duidelijke kleurenfoto’s van het terrasmeubilair alsook omschrijving van het materiaal;
 • Aangeven of u kiest voor een zonnescherm, parasols of windschermen en deze beschrijven naar kleur (RAL-kleur) en brandklasse (bewijzen aan de hand van een attest);
 • Aangeven of u kiest voor verwarmingselementen en omschrijven welk type u zal plaatsen. 

Een aanvraagdossier dat niet voldoet aan deze dossiersamenstelling zal als onvolledig teruggezonden worden naar de aanvrager.

U moet de aanvraag minstens 30 dagen voor het plaatsen van het terras indienen bij de gemeente zodat er nog voldoende tijd over is om het dossier te behandelen en indien nodig advies op te vragen. Uiteindelijk beoordeelt het college van burgemeester en schepenen uw terrasaanvraag. 

Het terrasreglement streeft naar een harmonisering van de terrassen in het centrum van Wetteren en daarom zijn voor deze terrassen specieke richtlijnen opgesteld. Nieuwe horecazaken moeten onmiddellijk aan deze richtlijnen voldoen, voor de bestaande zaken is een overgangsperiode voorzien tot eind 2021. Terrasaanvragen die in dit kader worden ingediend, zullen voorgelegd worden aan de kwaliteitskamer die de kwaliteit van het terras zal beoordelen. 

Verdere info kan u terugvinden in het terrasreglement.

Meer informatie:

Kenmerken van de vergunning:

 • De vergunning heeft een persoonlijk karakter en is niet overdraagbaar.
 • Iedere wijziging of vervanging van het terras moet opnieuw een toelating krijgen van het college van burgemeester en schepenen.
 • De toelating voor een terras wordt verstrekt voor de duur van 5 jaar en is na het verstrijken van deze periode jaarlijks stilzwijgend verlengbaar.

Sancties:

 • Bij niet naleving van de machtigingsvoorwaarden ontvangt de overtreder een schriftelijke waarschuwing. Na een termijn van 14 dagen kan het college van burgemeester en schepenen de machtiging schorsen en intrekken;
 • Bij de schorsing van de machtiging moet de overtreder op zijn of haar kosten de opstellingen waarvoor hem een machtiging werd verleend onmiddellijk verwijderen voor de duur van de schorsing;
 • Bij de intrekking van de machtiging moet de overtreder de opstellingen waarvoor hem of haar een machtiging werd verleend onmiddellijk en definitief te verwijderen. Bij verzuim zullen deze ambtshalve worden verwijderd op kosten van de overtreder.
 • Het college van burgemeester en schepenen kan in het geval het openbaar domein wordt gebruikt zonder machtiging, het terras onmiddellijk verwijderen op kosten van de overtreder;
 • Het college van burgemeester en schepenen kan altijd de nodige maatregelen nemen om redenen van openbare orde en veiligheid en gezondheidsredenen;
 • Terrassen die na de overgangsperiode niet aan dit reglement zijn aangepast, moeten verwijderd worden. Indien de terrassen niet tijdig verwijderd worden, zal er aan de gemeentediensten het bevel gegeven worden om tot ontruiming over te gaan. Alle kosten vallen ten laste van de overtreder.

Het is verboden op de terrassen motorvoertuigen en aanhangwagens te parkeren.

Elke bestaande horecazaak met een terras op openbaar domein kreeg ondertussen een vergunning. Deze vergunning loopt tot en met 31 december 2021. Het huidige terrasmeubilair kan tot en met 31 december 2021 op het openbaar domein blijven staan.

Vanaf 1 januari 2022 moet het terrasmeubilair voldoen aan de bepalingen van dit reglement. Nieuwe horeca-uitbaters die starten na het in voege gaan van dit reglement (juni 2017) moeten onmiddellijk voldoen aan de bepalingen van onderhavig reglement.

Na afloop van deze verlenging of hernieuwing dient er sowieso een nieuwe terrasvergunning aangevraagd te worden die volledig voldoet aan dit reglement.

Meebrengen

Het volledig en ondertekend aanvraagformulier, voorzien van:

 • Een grondplan op schaal van 1/50 of 1/100 waarop de afmetingen en de oppervlakte van het terras, de breedte van het trottoir en alle eventuele obstakels in de omgeving van het terras zoals bijvoorbeeld bomen, verkeers- of verlichtingspalen, parkeermeters…
 • Twee duidelijke kleurenfoto’s van het terrasmeubilair alsook omschrijving van het materiaal
 • Aangeven of u kiest voor een zonnescherm, parasols of windschermen en deze beschrijven naar kleur ( RAL-kleur) en brandklasse (bewijzen aan de hand van een attest).
 • Aangeven of u kiest voor verwarmingselementen en omschrijven welk type u zal plaatsen. 

Bedrag

De kostprijs voor het plaatsen van een terras is vastgelegd in het gemeenteraadsreglement van 22 juni 2017

Regelgeving

Maak een afspraak