Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn onderging, net als het vast bureau, een aantal belangrijke veranderingen ten gevolge van het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit decreet zorgt voor een verregaande integratie tussen de gemeente en het OCMW, en trad volledig in voege op 1 januari 2019.

Concreet legt het decreet op dat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde personen bestaat als de gemeenteraad. De raadsleden zetelen dus zowel in het gemeenteraad als in de raad voor maatschappelijk welzijn, en ook het voorzitterschap over beide organen zit vervat in dezelfde persoon. Desalniettemin blijven beide raden onafhankelijk van elkaar, hebben ze elk hun eigen bevoegdheden en houden ze hun eigen vergaderingen.

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste orgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (het OCMW). Ze bepaalt het beleid en stelt algemene regels op voor de interne werking. Wel kan ze een aantal bevoegdheden overdragen aan het vast bureau, dat de dagelijkse werking op zich neemt.

Minstens een deel van de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar en kunt u dus bijwonen. U ziet hier welke vertegenwoordiger waar zit. Daarnaast kunt u ook de agenda en notulen online raadplegen:

Contactinfo