Hinderpremie en sluitingspremie

Bij hinder door openbare werken kun je als ondernemer onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie of een sluitingspremie (bijkomend aan de hinderpremie of afzonderlijk) krijgen van de Vlaamse overheid.

Voor wie?

Voor zowel de hinderpremie als de sluitingspremie moet je onderneming voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

 • minder dan 10 werknemers (uitzendkrachten niet meegeteld)
 • vestiging in het Vlaamse gewest
 • natuurlijke personen en vennootschappen
 • onderneming en vestiging zijn actief
 • rechtstoestand: je onderneming bevindt zich niet in een fase van ontbinding, stopzetting, faillissement
 • geen overheidsonderneming (50 % of meer)
 • persoonlijk en direct contact met de klanten - activiteiten kunnen moeilijk op verplaatsing worden uitgeoefend
 • vaste openingstijden
 • geen procedure lopende op basis van Europees/nationeel recht waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd

Bijkomende cumulatieve voorwaarden voor de hinderpremie

 • je hoofdactiviteit valt onder de NACE-codegroep 1: detailhandel, horeca, allerhande diensten
 • je vestiging ondervindt ernstige hinder:
  • de rijbaan of één of meerdere rijstroken zijn geheel of gedeeltelijk afgesloten
  • de werken zijn concreet gepland (ingevoerd door de gemeente in de databank GIPOD - Generiek Informatieplatform Openbaar Domein)
  • de werken duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen
  • de vestiging bevindt zich binnen de hinderzone van de werken

Bijkomende cumulatieve voorwaarden voor de bijkomende sluitingspremie

 • er werd al een hinderpremie toegekend
 • je vestiging bevindt zich binnen de hinderzone met een hoofdactiviteit die valt onder de NACE-codegroep 1: detailhandel, horeca, allerhande diensten
 • je vestiging ondervindt ernstige hinder:
  • de rijbaan of één of meerdere rijstroken zijn geheel of gedeeltelijk afgesloten
  • de werken zijn concreet gepland en gestart (ingevoerd in GIPOD door de gemeente)
  • de werken duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen
 • je vestiging wordt minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen gesloten als gevolg van de werken

Bijkomende cumulatieve voorwaarden voor de afzonderlijke sluitingspremie

 • je vestiging bevindt zich buiten de hinderzone met een hoofdactiviteit die valt onder NACE-codegroep 1: detailhandel, horeca, allerhande diensten
 • je vestiging bevindt zich binnen of buiten de hinderzone met een hoofdactiviteit die valt onder NACE-codegroep 2: beperkt aantal vrije beroepen en dienstverleningen
 • je vestiging ondervindt ernstige hinder:
  • de rijbaan of één of meerdere rijstroken zijn geheel of gedeeltelijk afgesloten
  • de werken zijn concreet gepland en gestart (ingevoerd in GIPOD door de gemeente)
  • de werken duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen
 • je vestiging wordt minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen gesloten als gevolg van de werken.

Hoeveel bedraagt de premie?

Hinderpremie

 • 2.000 euro- een forfaitair bedrag dat je krijgt ter vergoeding van de hinder die je ondervindt en als aanmoediging om te blijven ondernemen.

Sluitingspremie (bijkomend aan de hinderpremie of afzonderlijk)

 • 80 euro per sluitingsdag - een forfaitair bedrag dat je wordt toegekend per dag dat je vestiging daadwerkelijk dicht blijft.
 • Per onderneming maximaal 365 sluitingsdagen per hinderperiode.
 • Meerdere niet op elkaar volgende sluitingsperiodes binnen een hinderperiode mogelijk.
 • Is je vestiging minder dan vijf dagen per week geopend, dan wordt de premie enkel toegekend voor de sluitingsdagen waarop de vestiging geopend zou zijn volgens de vaste openingstijden.
 • De bijkomende sluitingspremie wordt toegekend vanaf de 22ste kalenderdag van de eerste sluitingsperiode.
 • De afzonderlijke sluitingspremie wordt toegekend vanaf de achtste kalenderdag van de eerste sluitingsperiode.

Hoe werkt het?

Hinderpremie

 • Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) selecteert de ondernemingen die in aanmerking komen op basis van de gegevens in GIPOD en de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen).
 • Het VLAIO brengt je onderneming schriftelijk op de hoogte van de werkzaamheden nog voor de startdatum van de werkzaamheden met info over de procedure.
 • Je kan de hinderpremie elektronisch aanvragen via de webapplicatie van het VLAIO, uiterlijk 30 kalenderdagen vanaf de kennisgeving en vóór de geplande einddatum van de werken.
 • Het VLAIO onderzoekt de aanvraag en stuurt de onderneming een schriftelijke kennisgeving van de beslissing.
 • Bij toekenning wordt de premie uitbetaald.

Bijkomende sluitingspremie

 • Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) selecteert de ondernemingen die in aanmerking komen op basis van de gegevens in GIPOD en KBO.
 • Het VLAIO brengt je onderneming schriftelijk op de hoogte van de werkzaamheden nog voor de startdatum van de werkzaamheden met info over de procedure.
 • Je kan de bijkomende sluitingspremie elektronisch aanvragen via de webapplicatie van het VLAIO, ten vroegste op de startdatum van de werken en uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode.
 • De bijkomende sluitingspremie kan meerdere keren aangevraagd worden binnen de hinderperiode. Per aanvraag is het aantal sluitingsdagen waarvoor de premie wordt aangevraagd beperkt tot 30.
 • Het VLAIO onderzoekt de aanvraag en stuurt de onderneming een schriftelijke kennisgeving van de beslissing.
 • Bij toekenning wordt de premie uitbetaald.

Afzonderlijke sluitingspremie

 • Je wordt niet vooraf op de hoogte gebracht door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).
 • Je kan de afzonderlijke sluitingspremie zelf elektronisch aanvragen via de webapplicatie van het VLAIO, ten vroegste op de startdatum van de werken en uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode.
 • De afzonderlijke sluitingspremie kan meerdere keren aangevraagd worden binnen de hinderperiode. Per aanvraag is het aantal sluitingsdagen waarvoor de premie wordt aangevraagd beperkt tot 30.
 • Het VLAIO onderzoekt de aanvraag en stuurt de onderneming een schriftelijke kennisgeving van de beslissing.
 • Bij toekenning wordt de premie uitbetaald.

Meer info?

Wet of reglement

 • Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun.
 • Decreet van 15 juli 2016 houdende de toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

Bekijk hier de volledige wetteksten.

Contactinfo