Audit Vlaanderen: resultaten van de algemene audit in 2020

In september 2020, midden in het grote veranderingstraject van Lokaal Bestuur Wetteren, is onze organisatie doorgelicht door Audit Vlaanderen. Een veertigtal medewerkers zijn hierbij betrokken, via gesprekken, via zelfevaluaties of door de vraag om documenten aan te leveren. 

Uit de Audit bleek dat onze organisatie vooruitgang heeft geboekt in de ontwikkeling van 2 belangrijke pijlers die de transitie naar een sterk Wetteren zullen faciliteren:

  1. Een evenwichtig, degelijk en ambitieus meerjarenplan werd op een participatieve manier opgezet.
  2. De nieuwe organisatiestructuur is uitgetekend en moet voor duidelijkheid zorgen.

Bovenstaande pijlers leggen de basis opdat we van het lokaal bestuur Wetteren een organisatie willen maken die klaar is voor de toekomst: wendbaar, klantgericht, doelgericht, en met een heldere structuur. Het fundament is hiervoor gelegd; nu moeten we als één organisatie de stappen verder concretiseren en vertalen naar de langere termijn.

Audit Vlaanderen toetste onze werking aan het Decreet Lokaal Bestuur, als leidraad voor de werking. De audit geeft ons een helder zicht op de stand van zaken in september 2020, en biedt ons tien aanbevelingen als conclusie . Deze aanbevelingen helpen ons als organisatie om op een onderbouwde manier prioriteiten te stellen in het verbeteren van organisatiebrede processen. We beschouwen dit dan ook als een dankbaar startpunt, om samen de vernieuwing die gestart is verder concreet uit te werken. 

De 10 aanbevelingen van Audit Vlaanderen kregen elk een timing mee, en zullen opgevolgd worden vanuit het managementteam, samen met medewerkers uit alle departementen.

Contactinfo