Raad voor toerisme en cultuur

Wat is de raad voor toerisme en cultuur?

Tot en met het jaar 2017 werd het gemeentebestuur geadviseerd door enerzijde de cultuurraad en anders de raad voor toerisme. Echter, omwille van de grote mate van overlapping werd besloten om beide adviesraden samen te voegen tot de raad van toerisme en cultuur.

De samengevoegde raad vergadert in principe maandelijks, behalve gedurende de zomervakantie, en brengt adviezen uit betreffende onder meer subsidieaanvragen voor projecten, toeristische evenementen, en het algemene cultuurbeleid. Daarnaast stimuleert de raad ook informatie-uitwisseling tussen de verschillende factoren die betrokken zijn bij het Wetterse toerisme en cultuur.

Tot slot is de raad zelf vertegenwoordigd in andere culturele organen, zoals de raad van beheer van bibliotheek en van de gemeentelijke culturele infrastructuur, en de gemeenteraadscommissie voor cultuur.

Wie is lid van de raad voor toerisme en cultuur?

De raad bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris, en wordt verder aangevuld door vertegenwoordigers van socio-culturele verenigingen en onafhankelijke personen met een interesse in cultuur en toerisme.

De precieze samenstelling van de samengevoegde raad zal worden vastgelegd in de nieuwe statuten, die in 2019 zullen worden opgesteld.

Contactinfo