Doelstelling 2: Aangenaam Wetteren

De naam van de tweede doelstelling in het Wetterse Plan W zegt het al: de komende jaren willen we werken aan een groene, mooie en veilige plantengemeente waar het aangenaam wonen is.

Wetteren is een plantengemeente en moet dat in de toekomst meer uitstralen. Ook in het centrum moet dat te zien zijn. Rond de dorpskernen zorgt het groen voor veilige, prachtige verbindingen voor fietsers en voetgangers, die ook toeristisch en ecologisch belangrijk zijn. Sluikstort bestrijden we met alle mogelijke middelen.

Het lokaal bestuur wil open ruimte bewaren. En het wonen zo veel mogelijk concentreren in de verschillende dorpskernen. De ambitie is dat elk individu en gezin in Wetteren een betaalbare woning op zijn maat heeft, die voldoet aan de normen voor woonkwaliteit en die gelegen is in een aangename woonomgeving. We dromen van propere en mooi ingerichte, pleinen, straten en andere openbare ruimtes. De Markt moet een gezellig en bruisend hart van onze gemeente worden. Met ruimte voor ontmoeting, ontspanning en (lokale) economie. Het centrumgebied – tussen Schelde en station - is in de toekomst vlot bereikbaar door iedereen. We willen zoveel als mogelijk korte verplaatsingen te voet of met de fiets stimuleren. Er mogen natuurlijk geen ‘drempels’ zijn voor mensen met een handicap, ouderen of jonge ouders met kinderen. Doorgaand verkeer weren we in de toekomst zoveel als mogelijk uit het centrum. De verbinding tussen noord-zuid, linker- en rechteroever moet vlot en logisch verlopen.

Om dat te bereiken, willen we tegen 2023 een kwart van de straten in het centrum - tussen station en Schelde - omvormen tot fietsstraten. In deze straten mogen auto’s rijden, maar fietsers en voetgangers zijn een stuk veiliger. Voor fietsers komen er veilige en aangename verbindingen. Langs de spoorweg naar Schellebelle en van het station van Kwatrecht naar het station van Melle. Tussen Aardeken en Kloosterstraat kan je in de toekomst fietsen of wandelen op het jaagpad.

Tegen 2025 wil Wetteren vijf hectare extra bos hebben. Dat is belangrijk in de strijd tegen de opwarming, en gebeurt samen met de Wetteraars én de Wetterse plantenkwekers.

Maar liefst 10,7 km straten  krijgen de komende zes jaar een ontdubbeling van de riolering en een herinrichting van de weg. Deze straten staan onder meer op de planning: 

  • Zuidlaan en Acaciastraat
  • Keiberg, Westremstraat en een deel Dorpsstraat
  • Serskampsteenweg
  • Biezeweg, Neerhonderd en Biezen
  • Kortewagenstraat - Schoorstraat
  • Kasterstraat
  • Vennestraat
  • Kloosterstraat - Brusselsesteenweg

Actieplannen

Actieplan 2.1 Het lokaal bestuur Wetteren verbetert de kwaliteit van 1.100 woningen in de gemeente tegen eind 2025.

Actie 2.1.1 We reiken jaarlijks 150 conformiteitsattesten voor huurwoningen uit.

We breiden, in samenwerking met WoonPlus, de (reeds bestaande) verordening rond het verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen verder uit en reiken tegen eind 2025 aldus 900 conformiteitsattesten uit. Deze attesten garanderen aan de huurder dat de huurwoning aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoet.

Actie 2.1.2. We helpen 20 woningen van de wijk Stuyvenberg te renoveren tegen eind 2025.

Naar aanleiding van de volledige heraanleg van de wijk Stuyvenberg en binnen het kader van duurzame wijkrenovaties, werken we samen met vzw Bea en de provincie Oost-Vlaanderen om tegen eind 2025 20

woningen van de wijk duurzaam te renoveren. Dit zal concreet gebeuren via groepsaankopen, ontzorgend werken, renovatieadvies aan huis, begeleidingstrajecten, een renovatiebegeleider, ...

Actie 2.1.3 We begeleiden 10 noodkopers bij de renovatie van hun woning.

Een noodkoper is iemand die beschikt over een woning in slechte staat én niet beschikt over eigen middelen om die te renoveren. We begeleiden en ondersteunen 10 noodkopers bij de kwalitatieve renovatie van hun woning en bieden ook de mogelijkheid tot een renteloze lening aan. (dergelijke leningen komen voor een onbepaalde duur ten laste van ons "liquiditeitenbudget" totdat de eigenaar de woning verkoopt of zelf overlijdt).

Actie 2.1.4 We screenen jaarlijks de woonkwaliteit van 30 huurwoningen op proactieve wijze.

We screenen de woonkwaliteit in de toekomst niet enkel op basis van klachten van huurders, maar gaan ook zelf actief woningen controleren waarvan we vermoeden dat ze er slecht aan toe zijn. Daarbij sensibiliseren we de bewoner over de (binnen)kwaliteit van de woning en bemiddelen we met de eigenaar over het eventuele herstel van de woning. Indien de eigenaar hardleers is, starten we een "procedure woonkwaliteit" op.

Actie 2.1.5 De hoeveelheid ingezameld asbestafval van Wetteren bedraagt vanaf 2020 dubbel zo veel ton als in 2018.

In samenwerking met Verko werken we een project uit voor de inzameling van gebonden asbest van de burgers. Het kan gaan over het beschikbaar stellen van beschermingsmateriaal en inzamelzakken, het afvoeren van gebonden asbest in zakken naar het recyclagepark of het op afroep ophalen aan huis.

Actie 2.1.6 We halveren tegen 2022 het aantal vorderingen en effectieve vonnissen tot uithuiszetting.

We wensen het aantal uithuiszettingen verder drastisch te verlagen. We doen dit door direct contact te leggen met de betreffende huurders en hen actief te begeleiden, waarbij we via bemiddeling en rechten- en plichtendetectie de huurder actief begeleiden, adviseren en toeleiden naar het gepaste hulp- en dienstverleningsaanbod. Daarnaast werken we samen met de sociale huisvestingsmaatschappij en het sociaal verhuurkantoor, het vredegerecht en gerechtsdeurwaarders om zo snel mogelijk kennis te krijgen van huurachterstallen en vorderingen. Vanaf 01/06/2020 treedt ook het vernieuwde Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen van de Vlaamse Overheid in werking, waarbij het OCMW een belangrijke rol krijgt opgelegd als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder.  We wensen deze rol actief op te nemen.

Actie 2.1.7 We hebben tegen 2024 een hernieuwde visie op sociaal wonen. (nieuwe timing 2021)

We zullen tegen 2024 en in samenwerking met WoonPlus, een visie uitwerken op sociaal wonen, met uitrol ervan vanaf 2024. (nieuwe timing 2021)

Actie 2.1.8 We hebben tegen 2022 een visie op nieuwe woonvormen.

De lokale woonmarkt wordt steeds dynamischer en daarop willen we het woonpatrimonium beter afstemmen. We ontwikkelen een visie op nieuwe woonvormen en nemen de uitrol daarvan mee in ons vergunningenbeleid.

Actieplan 2.2 Het lokaal bestuur Wetteren realiseert tegen 2025 een verschuiving in de gebruikte vervoersmiddelen van de Wetteraars, waarbij het percentage gebruik van de personenwagen daalt en de percentages te voet, gebruik van de fiets en gebruik van het openbaar vervoer stijgen.

Deze actie houdt verband met andere actieplannen rond leefbaarheid in het centrum. Al deze acties worden geclusterd opgenomen in de centrumvisie dewelke zal gefinaliseerd zijn in de eerste helft 2022. (wijziging dec 2021)

Actie 2.2.1 We vormen minimaal 25% van de straten van het centrumgebied om tot fietsstraten of een fietszone tegen 2023.

We richten 25% van de straten van het centrum - tussen station en Schelde - in als fietsstraat of fietszone om het gebruik van de fiets voor (korte) verplaatsingen te promoten. De fietsstraten zijn duidelijk zichtbaar door verkeersborden, gekleurde markering (op belangrijke kruispunten) en het embleem van fietsstraat op de grond.

Actie 2.2.2 We promoten het systeem van autodelen actief en richten jaarlijks 2 parkeerplaatsen in die we voorbehouden voor autodelen.

We promoten autodelen om het autobezit per gezin te doen dalen. We doen dit onder meer door voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen in te richten via de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, maar eveneens door het systeem van autodelen (zoals particulier autodelen, Cambio, ...) heel actief te promoten en aan te moedigen. Eventueel stellen we ook eigen voertuigen van de gemeente ter beschikking binnen het systeem van autodelen.

Actie 2.2.3 We richten tegen 2023 een "mobipunt" in

We richten tegen 2023 een "mobipunt" in, dit is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden, waarbij de vervoersmodi op elkaar zijn afgestemd. We bekijken eerst welke locatie hiervoor geschikt kan zijn en ontwikkelen het mobipunt vervolgens in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen. Het beheer kan gebeuren samen met een parkeerbedrijf, of door het lokaal bestuur zelf.

Actie 2.2.4 We reduceren tegen midden 2022 het doorgaand verkeer in het centrumgebied en/of woonwijken met 25%.

We werken een verkeerscirculatieplan uit voor het centrumgebied - tussen station en Schelde - met aandacht voor bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. We gebruiken bestaande technologieën (zoals camera’s, ...) en voeren desgevallend verkeersingrepen door om het doorgaand verkeer - zonder start of bestemming - in het centrumgebied en/of in bepaalde woonwijken te verminderen met 25%. Deze actie houdt verband met andere actieplannen rond leefbaarheid in het centrum. Al deze acties worden geclusterd opgenomen in de centrumvisie dewelke zal gefinaliseerd zijn in de eerste helft 2022. (wijziging dec 2021)

Actie 2.2.5 We voorzien de Zuidlaan en de Acaciastraat tegen 2024 van een gescheiden rioleringsstelsel en een vernieuwd wegdek.

De straten Zuidlaan en Acaciastraat krijgen een gescheiden riolering. De woonhuizen en bedrijven langsheen het project worden afgekoppeld en aangesloten op de nieuwe riolering. De investering voor riolering is ondertussen opgenomen als Lokaal Pact-project. Deze vernieuwde en heringerichte wegen verhogen de veiligheid en het comfort van de zachte weggebruikers.

Actie 2.2.6 We werken missing links in fietsinfrastructuur weg tegen 2025.

De fietssnelweg F2 Gent - Dendermonde loopt over het grondgebied van de gemeente Wetteren. Er worden twee missing links weggewerkt. We leggen het 850 meter lange tracé "Warandelaan-Ertbrug" aan tegen 2021. En we leggen tegen 2025 samen met de gemeente Melle een 2,6 km lang tracé aan tussen het station van Melle en het station van Kwatrecht. We werken zo enkele missing links weg en stimuleren het fietsverkeer, door een breed en comfortabel losliggend fietspad. We realiseren samen met de Vlaamse Waterweg een jaagpad langs de Schelde tussen Aardeken en de Kloosterstraat.

Actie 2.2.7 We verhogen de bezettingsgraad van de parking Scheldekaai naar 70% tegen 2025.

We nemen allerhande maatregelen om een flink hogere bezettingsgraad van de ondergrondse parking Scheldekaai te bewerkstelligen. Het kan hierbij gaan over een actieve communicatie en promotie, een optimale bewegwijzering (voor auto en voetgangers) en andere manieren om de bekendheid van de parking te verbeteren. Bij beslissingen over het bovengronds parkeren in de nabijheid van de parking Scheldekaai houden we rekening met de effecten die dit heeft op de bezettingsgraad van de ondergrondse parking.

Actie 2.2.8 Samen met de partners uit de vervoerregio werken we een plan uit voor ‘vervoer op maat’.

Samen met de Vervoerregio is een Openbaar Vervoers-plan uitgewerkt. Het Openbaar Vervoers-plan bestaat uit 4 lagen - Treinnet, Kernnet van De Lijn, Aanvullend net van De Lijn en Vervoer op maat. Vervoer op maat zal samen met de vervoerregio verder vormgegeven worden. Dit kan bijvoorbeeld een belbus, een mindermobielencentrale, omvatten, maar ook taxi’s, deelvoertuigen, ...

Actie 2.2.9 We realiseren tegen 2025 een carpoolparking ter hoogte van de E40.

We stimuleren het carpoolen door de realisatie van een carpoolparking in de nabijheid van de E40, en dit in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. De carpoolparking is operationeel tegen 2025.

Actie 2.2.10 We stellen tegen 2022 minstens 20 deelfietsen ter beschikking voor inwoners en werknemers.

We verbeteren de bereikbaarheid van Wetteren met de fiets door de introductie van een deelfietssysteem, en dit in samenwerking met een externe partner met expertise in deze materie.

Actie 2.2.11 We voorzien tegen 2023 4 nieuwe publieke fietsenstallingen.

We verhogen de bereikbaarheid met de fiets van openbare gebouwen en andere publieke dienstverleningen. Daarom voorzien we nieuwe, publieke fietsenstallingen op 4 plaatsen van ons grondgebied, waarvan 1 beveiligde, overdekte stalling.

Actieplan 2.3 Het lokaal bestuur Wetteren hanteert een meer aanklampend handhavingsbeleid voor wat betreft (overlastproblematieken op) het openbaar domein en ruimtelijke ordening.

Actie 2.3.1 We stellen tegen 2021 een GAS-vaststeller en een GAS-ambtenaar aan om een efficiëntere handhaving te bereiken voor de belangrijkste overlastfenomenen op ons openbaar domein

We stellen en GAS-vaststeller aan die op het terrein enerzijds een brugfunctie vervult tussen burgers en het gemeentebestuur en anderzijds bevoegd is om allerlei GAS-inbreuken vast te stellen. We stellen tevens een GAS-ambtenaar aan die de vastgestelde overtredingen verwerkt, de overtreders desgevallend hoort en de strafmaat bepaalt. Deze manier van werken resulteert in een mentaliteitswijziging én een zichtbaar resultaat op het openbaar domein op het vlak van sluikstort, zwerfvuil, parkeerovertredingen, hondenpoep, inname openbaar domein, ...

Actie 2.3.2 We rollen een actieplan rond sluikstort uit tegen 2021.

We dienen een project in bij "Mooimakers" (samen met OVAM, Fost Plus en de VVSG) om ons te laten coachen bij de opmaak van een actieplan rond sluikstort. Het coachingtraject heeft een termijn van 3 jaar en introduceert enkele beproefde maatregelen rond zwerfvuil en sluikstorten in een gemeente. Het project resulteert onder meer in een betere coördinatie en monitoring van het zwerfvuilbeleid, en een optimalisatie van ons vuilbakkenplan en veegplan.

Actie 2.3.3 We werken een handhavingsplan zone 30 uit in samenwerking met de lokale politie

In een aantal gebieden in Wetteren geldt een maximaal snelheidsregime van 30 km/u. Samen met de lokale politie stellen we een handhavingsplan op (incl. communicatie en sensibilisatie) om de zone 30 na te leven. De zone 30 zal ook visueel duidelijker worden in het straatbeeld, door het creëren van poorteffecten, en een aangepast verkeerscirculatieplan waardoor doorgaand verkeer ontmoedigd wordt.

Actie 2.3.4 We rollen tegen 2023 een handhavingsplan ruimtelijke ordening uit. (nieuwe timing 2021) 

We zetten onze handhaving van stedenbouwkundige overtredingen op een hoger niveau. We werken een handhavingsvisie uit en stellen een handhavingsambtenaar aan die autonoom de bevoegdheid van verbalisant ruimtelijke ordening en gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur opneemt.

Actieplan 2.4 Het lokaal bestuur Wetteren verfraait en vergroent het openbaar domein aanzienlijk tegen 2025, ook in kleine projecten op hoekjes en plekjes.

Actie 2.4.1 We ontharden het openbaar domein vanaf 2020 bij elke infrastructuurwerk.

Bij elk infrastructuurwerk grijpen we de kans om 10% minder verharding aan te brengen dan voorheen. We vervangen verharding door groenaanleg, plantvakken, waterdoorlatende materialen, ... Dit kan op basis van een visie op zogenaamde groen-blauwe netwerken doorheen onze gemeente. Op gemeentelijke pleinen komen koele rustplaatsen met bomen en banken. We trekken deze visie ook door naar ons vergunningenbeleid, onze gunningsprocedure, ...

Actie 2.4.2 Het verhogen van de fysieke toegankelijkheid van ons openbaar domein maakt permanent deel uit van het toetsingskader.

We hebben specifieke aandacht voor de toegankelijkheid van ons openbaar domein, en in het bijzonder de toegankelijkheid voor zachte weggebruikers en zeker voor minder mobiele personen, rolwagengebruikers, kinderwagens, ... We evalueren ons voetpadenplan, passen het eventueel aan en voeren het verder uit. We zorgen dat de voetpaden, vooral in zones met veel (publieke) dienstverlening, beter liggen, dat de voetpaden ter hoogte van zebrapaden uitgerust zijn met mindervalidenboordstenen, dat er veilige fietsoversteekplaatsen zijn, ...

Actie 2.4.3 We zetten in op verfraaiing van het hart van de gemeente door ingrepen aan de infrastructuur, onder andere aan het Marktplein, de omliggende straten, de aanleg van de "Kerktuin". (wijziging dec 2021)

De Markt van Wetteren vervult een centrale rol in het gemeenschapsleven en verdient een verfraaiing. Met een breed participatietraject onderzoeken we welke functies we op welke wijze het best met mekaar kunnen verbinden. We koppelen dit aan de voorziene "Kerktuin" die aansluit aan de Markt. (wijziging dec 2021). We voeren vervolgens de nodige ingrepen aan de infrastructuur uit.

Actie 2.4.4 Tegen 2025 ligt het plan op tafel voor de toekomstige herinrichting van de as Aard-Scheldekaai-Zuiderdijk.

De Vlaamse Waterweg plant de dijken/kaaimuren te verhogen tot Sigma-niveau. De visie over de rol en de inrichting van deze straten in uitgewerkt in het beeldkwaliteitsplan. Wij werken samen met de Vlaamse Waterweg aan het ontwerp voor de herinrichting van de as.

Actieplan 2.5 Het lokaal bestuur Wetteren realiseert voldoende acties uit het Klimaatplan om op schema te zitten om de doelstelling van 40% reductie van de CO²-uitstoot tegen 2030 te behalen.

Actie 2.5.1 We maken de gebouwen van ons lokaal bestuur duurzaam (tegen 2025), (brand)veilig (tegen 2025) en energieneutraal (tegen 2050).

We maken onze gebouwen duurzaam door bij grote projecten in te zetten op energieneutraliteit. (wijziging dec 2021). We beoordelen bij kleine projecten de materialen steeds volgens duurzaamheid en ecologie. We (ver)bouwen steeds aantoonbaar duurzaam. We volgen een stappenplan om onze gebouwen tegen 2050 energieneutraal te maken. We maken onze gebouwen (brand)veilig en beheren ze preventief.

Actie 2.5.2 We hebben 5 hectare extra bos tegen 2025.

We zoeken de nodige gronden om, samen met de Wetteraars én de Wetterse plantenkwekers, 5 hectare extra bos aan te leggen met als doel een klimaat mitigerend effect te creëren. Een bos kan zorgen voor effectievere koeling bij hittegolven door waterverdamping en meer water infiltratie. We voorzien infrastructuur om het bos toegankelijk te maken en te onderhouden. We maken een inventaris op van geschikte gronden en voeren een proactief beleid uit voor de realisatie van het bos.

Actie 2.5.3 We passen binnen gans het lokaal bestuur tegen 2021 een circulair, klimaatbewust, sociaal en lokaal aankoopbeleid toe

We volgen een begeleidingstraject "duurzaam aankoopbeleid" bij de provincie Oost-Vlaanderen zodat we een sterk aankoopbeleid kunnen voeren. We creëren een kader waarbinnen alle aankoopbeslissingen van het lokaal bestuur gebeuren. Het beleid richt zich op duurzame doelstellingen van circulaire, klimaatbewuste en sociale aankopen.

Actie 2.5.4 We verminderen ons wagenpark tegen 2021 met 5 wagens (16%) en kiezen bij eventuele vervanging voor elektrische voertuigen.

We gaan volop voor efficiëntie en verduurzaming van de dienstvoertuigen en -verplaatsingen. Bij einde leasecontract of levensduur overwegen we telkens of we de wagen kunnen vervangen door een fiets of een ander duurzaam voertuig. Bij vervanging gaat leasing boven aankoop en overwegen we eerst elektrische voertuigen en in tweede instantie CNG.

Actie 2.5.5 We promoten duurzaam bouwadvies zodat het aantal aanvragen voor adviesgesprekken tegen 2023 stijgt met 30%.

We promoten actief het gratis duurzaam (ver)bouwadvies van het Steunpunt Duurzaam bouwen van de provincie Oost-Vlaanderen, zodat veel meer Wetteraars zich laten inlichten over alle mogelijke duurzame (ver)bouwopties.

Actie 2.5.6 We organiseren acties voor verduurzaming van de gebouwen (van particulieren en ondernemingen) op ons grondgebied.

We organiseren verschillende acties, zoals groepsaankopen of een subsidiereglement, met als doel het uitvoeren van energiescans, het vervangen van oude verwarmingsinstallaties, ... Op die wijze willen we extra stimulansen aanreiken voor onze inwoners en bedrijven om sneller over te schakelen op een duurzamer beheer van hun gebouwen.

Actie 2.5.7 We wijzigen tegen 2025 minstens 20% van de oppervlakte van de openbare plantsoenen naar onderhoudsarm openbaar groen.

Tot heden leggen we onze groenperken eerder parkmatig aan, wat veel onderhoud vergt en minder goed is voor de biodiversiteit. We kiezen vanaf 2020 voor minder arbeidsintensieve vormen van beplanting en dus meer ruimte voor een grotere variatie van planten en insecten.

Actieplan 2.6 Het lokaal bestuur Wetteren voert studies uit om op ruimtelijk vlak nog sterkere visies te ontwikkelen

Actie 2.6.1 We beschikken in 2025 over een Ruimtelijk UitvoeringsPlan afbakening Kleinstedelijk Gebied

De provincie Oost-Vlaanderen maakt een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan op om het kleinstedelijk gebied af te bakenen, waarbij wij maximaal betrokken partij zijn.

Actie 2.6.2 We hebben tegen 2023 een leefbaarheidsplan en een hoogbouwnota en -plan.

We laten tegen 2023 door een studiebureau een leefbaarheidsplan opmaken en een hoogbouwnota uitwerken die zegt waar hoogbouw mogelijk is en waar uitgesloten. Als onderdeel hiervan kunnen we een bouwlast invoeren als maatschappelijke compensatie.

Actie 2.6.3 We bakenen tegen 2025 de openruimtegebieden af in een Ruimtelijk UitvoeringsPlan.

We bakenen de openruimtegebieden af in een plan. We geven aan deze zones een bouwvrije bestemming, zodat de grootste onbebouwde en aaneengesloten gebieden beschermd blijven.

Actie 2.6.4 We rollen de ontwikkelingsvisie voor de Neerstraat-Gentsesteenweg uit tegen 2023. Deze visie zal mee deel uitmaken van de grotere centrumvisie. (wijziging dec 2021)

We bespreken en sturen eventueel de uitgewerkte ontwikkelingsperspectieven voor de KTA-site, Neerstraat en Felix Beernaertsplein bij om tot de uitrol van de visie te komen. De ruimtelijke ontwikkeling wordt gekoppeld aan de mobiliteitsvisie (wijziging dec 2021) 

Actie 2.6.5 We initiëren het project Bookmolenstraat - Molenstraat en ambiëren een zo ver mogelijke realisatie

De gemeente is eigenaar van een groot gedeelte van de Molenstraat en de Bookmolenstraat. De andere verwaarloosde en leegstaande woningen zijn intussen verenigd in één hand. De bedoeling is om naar een gezamenlijke ontwikkelingsvisie te streven tegen 2020, om dan nadien de ontwikkeling uit te voeren. We nemen ook de directe omgeving mee van het project op het vlak van parkeren en pleinfunctie en maken tevens de aansluiting van het binnengebied naar de bibliotheek en CC Nova (wijziging dec 2021) 

Actie 2.6.6 Opmaken van een nieuwe rooilijn voor Kapellendries

In samenwerking met het agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wordt een nieuwe rooilijn opgemaakt voor N407 Kapellendries. Het rooilijnplan is een eerste stap in een verder proces voor een herinrichting van de weg. Het doel van de nieuwe rooilijn is de verkeersveiligheid op N407 Kapellendries sterk te verbeteren, door het (in een volgende fase) voorzien van veilige en volwaardige fietspaden conform de geldende normen. Voor een herinrichting van de weg moet in een latere fase een samenwerkingsovereenkomst worden opgemaakt tussen AWV en de gemeente.

Actie 2.6.7 Wij hebben tegen eind 2024 beslist waar de Scheldebrug komt. (nieuwe timing 2021)

De Vlaamse Waterweg wil de Scheldebrug in Wetteren vernieuwen en verhogen. De gemeente heeft in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een aantal scenario’s uitgewerkt die verder dienen onderzocht te worden op haalbaarheid samen met de provincie, Agentschap Wegen en Verkeer en Vlaamse WaterWeg. We participeren actief in de projectgroep met andere stakeholders en knopen aan met andere initiatieven uit de gemeente zoals de centrumvisie (wijziging dec 2021)

Actie 2.6.8 Wij hebben tegen 2025 minstens één buurtparking gerealiseerd in het centrum van Wetteren

De smalle centrumstraten worden gekenmerkt door een hoge parkeerdruk. Door minstens één buurtparking (voorbehouden voor bewoners) te realiseren neemt de parkeerdruk in de smalle straatjes af, en de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de buurt of straat toe.

Actie 2.6.9 Wij ontwikkelen tegen 2023 (nieuwe timing 2021) een visie over hoe de Scheldeoever en groene gebieden langs de oostzijde meer toegankelijk te maken vanuit het centrum en schakelen hiervoor een project in in samenspraak met Provincie Oost Vlaanderen. (wijziging dec 2021)

We ontwikkelen een visie om de toegankelijkheid te verhogen vanuit de kern van Wetteren van het Scheldeoeverpark en de groene gordel rond het centrum (de rechter Schelde-oever, Den Blakken, het kerkhof, Stuifduinen tot aan de spoorweg). We streven naar het behoud en het versterken van de natuurwaarden en de doorwaadbaarheid en werken een gezamenlijk beheerplan uit met alle actoren. We ontwikkelen een visie voor de ontwikkeling van de linkerscheldeoever waarbij het groen vanuit de Kalkense Meersen doorloopt tot aan de fiets- en voetgangersbrug.

Actieplan 2.7 Het lokaal bestuur Wetteren realiseert tegen 2025 belangrijke riolerings-wegenisdossiers.

Actie 2.7.1 We voeren de heraanleg uit van de riolering en wegenis N462, van N9 tot Evenkouter

De straten Keiberg, Westremstraat en een deel Dorpsstraat worden voorzien van een gescheiden riolering en krijgen een nieuw wegdek. De woonhuizen langsheen het project worden afgekoppeld en aangesloten op de nieuwe riolering.

Actie 2.7.2 We voeren de heraanleg uit van de riolering en wegenis Serskampsteenweg 

Dit rioleringsproject is op te delen in een bovengemeentelijk deel (deel tussen Smetledesteenweg en Acaciastraat) en een gemeentelijk deel (tussen Serskampstraat en Smetledesteenweg) De woonhuizen langsheen het project worden afgekoppeld en aangesloten op de nieuwe riolering.

Actie 2.7.3 We voeren de heraanleg uit van de riolering en wegenis Biezeweg-Neerhonderd-Biezen 

De straten Biezeweg, Neerhonderd en Biezen worden voorzien van riolering en krijgen een nieuw wegdek. De bedrijven alsook de woonhuizen langsheen het project worden afgekoppeld en aangesloten op de nieuwe riolering.

Actie 2.7.4 We voeren de heraanleg uit van de riolering en wegenis Kortewagenstraat-Schoorstraat

Aquafin plant een bovengemeentelijk rioleringsproject in de Schoorstraat en Kortewagenstraat. De gemeente heeft reeds goedkeuring gekregen van VMM dat er subsidies vastgelegd worden voor het deel riolering in het gemeentelijk project: Heusdensteenweg, Edeschoolstraat, Gaverstraatje, Bellevoorde.

Actie 2.7.5 We voeren de heraanleg uit van de riolering en wegenis Kasterstraat

De straat wordt voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Ook op privaat domein wordt de riolering van de woningen gescheiden en aangesloten op de nieuwe riolering. Het wegdek wordt tevens vernieuwd.

Actie 2.7.6 We voeren de heraanleg uit van de riolering en wegenis Vennestraat

De straat wordt voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Ook op privaat domein wordt de riolering van de woningen gescheiden en aangesloten op de nieuwe riolering. Het wegdek wordt vernieuwd.

Actie 2.7.7 We voeren de heraanleg uit van de riolering en wegenis Kloosterstraat-Brusselsesteenweg

In de Kloosterstraat wordt een bouwproject voorbereid. Dit project dient aangesloten te worden op de openbare riolering. Op het terrein van het bouwproject wordt een pompstation gebouwd. Om dit pompstation te kunnen aansluiten op de riolering van de Brusselsesteenweg, dient een riolering in de Kloosterstraat gelegd te worden. De bouw van het pompstation is ten laste van de bouwheer van het project, de aanleg van de riolering is ten laste van de gemeente.