Doelstelling 1: Samen Wetteren

Met de eerste doelstelling uit Plan W willen we nastreven dat alle Wetteraars meebouwen aan een Wetteren waar we fier op zijn. Elke Wetteraar is betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid.

Meebouwen aan Wetteren

We willen samen bouwen aan een sterk gemeenschapsgevoel: Wetteraars kennen hun buren en ontmoeten elkaar ook op straat- of wijkfeesten. Bovendien hebben inwoners ook zeggenschap over hun eigen straat of buurt: het lokaal bestuur wil vanaf 2021 minstens 1 buurtinitiatief per wijk ondersteunen. Zowel financieel, logistiek als in communicatie. Plan W streeft ernaar dat Wetteraars fier en positief zijn. En vooral focussen op wat hen verbindt. kan op allerlei manieren: ideeën lanceren vóór en tijdens het opzetten van projecten of evenementen, maar even goed zelf de handen uit de mouwen steken. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in een grote inzet van goed ondersteunde en gewaardeerde vrijwilligers voor een heel divers takenpakket, naast en met de vaste medewerkers van het lokaal bestuur.

Samen met de politiezone werkt het lokaal bestuur de komende jaren aan veilige, aangename buurten, onder meer door de oprichting van 5 nieuwe Buurt Informatienetwerken (BIN). Een BIN is een samenwerking tussen de Wetteraar en de lokale politie in een bepaald afgelijnd gebied. Buurtbewoners zorgen zo mee voor een veilig gevoel in de buurt. 

Actieplannen

Actieplan 1.1 Het lokaal bestuur Wetteren zet tegen eind 2021 in haar werking intensiever in op de ondersteuning van en door vrijwilligers.

Actie 1.1.1 We werven tegen medio 2022 een vrijwilligerscoördinator aan die de professionalisering van het zorgvrijwilligerswerk versterkt en we leiden de vrijwilligers extra op. (nieuwe timing 2021)

Vanuit maatschappelijke noodzaak (armoede, integratie, vereenzaming, schaarste aan zorg, ...) zijn er veel vrijwilligerswerkingen ontstaan die verschillende initiatieven nemen. Het nieuwe woonzorgdecreet voorziet expliciet het uitbouwen van vrijwilligerswerking in functie van buurtgerichte zorg. Het werken met vrijwilligers in de zorg vraagt een kwalitatieve, systematische en professionele ondersteuning van deze specifieke groep vrijwilligers. We werven een vrijwilligerscoördinator aan, en organiseren vorming, intervisie, supervisie en netwerkmomenten voor de vrijwilligers.

Actie 1.1.2 We ontwikkelen en implementeren tegen mid 2024 een geïntegreerd vrijwilligersbeleid voor het lokaal bestuur. (nieuwe timing 2021)

We geloven dat vrijwilligers een enorme bijdrage kunnen leveren aan de dienstverlening en het aanbod van het lokaal bestuur. Vrijwilligers zijn enthousiast, flexibel, hebben expertise en zorgen voor sterke lokale verankering. Binnen het lokaal bestuur zijn er veel mogelijkheden voor vrijwilligers om zich te ontplooien op allerlei vlakken en niveaus.

Actieplan 1.2 Het lokaal bestuur Wetteren laat buurten herleven en creëert verbondenheid en samenhorigheid tussen de buurtbewoners en met het lokaal bestuur.

Actie 1.2.1 We starten vanaf 2020 met een mobiele werking van het lokaal dienstencentrum en komen zo tot een sterkere buurtgerichte zorg.

We brengen de methodiek van een dienstencentrum naar de wijken en buurten, dit onder de noemer van buurtbabbels. (wijziging dec 2021). We werken daarvoor samen met verenigingen, wijkcomités, gebuurtedekenijen, mantelzorgers, zorgverstrekkers... en sporen zo zorgnoden op een laagdrempelige manier op. Op die manier kunnen we in de buurten innovatieve zorginitiatieven creëren, de sociale cohesie groeien en realiseren we een kwalitatieve buurtgerichte zorg.

Actie 1.2.2 We verrichten een grondige buurtrenovatie en opwaardering van de wijk Stuyvenberg tegen eind 2025, om dit te realiseren zal een participatieproject met alle belanghebbenden worden opgestart.

We investeren in de wijk Stuyvenberg voor de aansluiting van de riolering en de verfraaiing van het straatbeeld. Bijkomend zetten we in op een opwaardering van de wijk, zowel naar mobiliteit, woningkwaliteit als naar sociale cohesie. Deze actie wordt in samenhang uitgevoerd met acties uit actieplan 2.1 en 2.5.

Actie: 1.2.3 Wij experimenteren jaarlijks met verschillende vormen van burgerparticipatie.

De komende jaren willen we de Wetteraars betrekken bij het beleid. We zijn ervan overtuigd dat ieders mening belangrijk is en dat we dankzij de inbreng van zoveel mogelijk inwoners onze gemeente nog beter en mooier kunnen maken. Onder de noemer Plan W! bundelen we de initiatieven die de betrokkenheid van de Wetteraars moeten verhogen. Dit gaat over allerhande buurtinitiatieven, actiegroepen, enquêtes, thema- en werkgroepen, maar ook over vrijwilligerswerk, adviesraden en nog veel meer.

Actie 1.2.4 We ondersteunen vanaf 2021 buurtgerichte initiatieven met als doel de leefbaarheid in de buurt en de verbinding tussen de inwoners te stimuleren en te verbeteren.

We exploreren de mogelijkheden om vanuit de gemeente de buurt te ondersteunen (financieel, logistiek en in communicatie). We ondersteunen vanaf 2021 jaarlijks (minstens) één buurtinitiatief per wijk. Wij faciliteren de mogelijkheden van digitale tools (zoals Hoplr, Citizenlab, ...) voor een vlotte onderlinge communicatie tussen leden van de buurtwerking, alsook de communicatie tussen de buurtwerking en overheden. We zien hier tevens kansen in als meldpunt voor klachten, evenementen, opstarten van acties, vroegtijdig betrekken bij projecten...

Actie 1.2.5 Samen met de politiezone werken we aan veilige, aangename buurten, onder meer door de oprichting van 5 nieuwe BuurtInformatieNetwerken (BIN)

Samen met de politiezone werken we aan veilige, aangename buurten. Eén van de maatregelen is de oprichting van een BuurtInformatieNetwerk of BIN. Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burger en de lokale politie in een bepaald afgelijnd gebied dat o.a. het veiligheidsgevoel verhoogt en de sociale controle bevordert. Het inschakelen van het netwerk stimuleert inwoners tot het nemen van preventieve maatregelen. Het leidt ook tot een verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid.

Actieplan 1.3 Het lokaal bestuur Wetteren zet actief in op gemeenschapsvorming.

Actie 1.3.1 Met het oog op gemeenschapsvorming realiseren we tegen 2022 een opwaardering van het lokale onroerend erfgoed, met bijzondere aandacht voor kermissen, volksfeesten en de reuzentraditie.

We beschikken over één van de oudste reuzenparen van het land (ongeveer 400 jaar oud), die veel potentieel hebben op het vlak van gemeenschapsvorming en als beter te ontsluiten "erfgoed". We willen de Reuzen belangrijker en mysterieuzer maken, zodat ze verbindend en gemeenschapsvormend werken. In dit kader willen wij ook kermissen en volksfeesten ondersteunen.

Actie 1.3.2 We werken tegen 2021 een systeem uit van adoptie van het openbaar domein (voetpad, berm, plantvak, ...).

We werken een systeem van adoptie van openbaar domein uit, waarbij buurtbewoners zich engageren om het meter- of peterschap van hun straat op te nemen en initiatieven te nemen bij het onderhoud (van voetpaden, plantvakken, zitbanken, bermen en andere infrastructuren). We hanteren hierbij bewust manieren om deze adopteerders te erkennen, waarderen, belonen, ... 

Actie 1.3.3 We hervormen tegen 2022 de adviesraden tot toegankelijke participatieorganen die breed gedragen kwaliteitsvolle adviezen leveren.

De nieuwe participatieorganen zorgen voor een veel grotere betrokkenheid van de Wetteraars, onder meer dankzij het gedegen en gedragen advies, sterke beleidskeuzes en projecten.

Actie 1.3.4 We ontwikkelen en implementeren tegen 2023 een erfgoedbeleid waarbij we erfgoedprojecten op een geïntegreerde manier realiseren.

We werken een strategisch plan omtrent erfgoed uit, om minder ad hoc te handelen. Zo zullen we duidelijke keuzes kunnen maken en vastleggen hoe we de gemeentelijke rol op het vlak van erfgoedbeleid zien (welk soort projecten, wat willen we zelf organiseren, ...). We realiseren erfgoedprojecten steeds op een geïntegreerde manier, door een intense samenwerking tussen gemeentelijke diensten, lokale en bovenlokale actoren zoals de erfgoedcel.

Actie 1.3.5 We ontwikkelen en implementeren de strategie voor kindvriendelijke gemeente.

We ontwikkelen een strategie voor kindvriendelijke gemeente. En we passen deze strategie organisatiebreed toe.

Actieplan 1.4 Het lokaal bestuur hanteert heldere communicatie die zorgt voor geïnformeerde en trotse Wetteraars.

Actie 1.4.1 We communiceren meer doordacht, tijdig en imagoversterkend.

De externe communicatie verloopt planmatig en ondersteunt de waarden en doelstellingen van de organisatie. We maken een strategisch communicatieplan op dat gekend is bij alle diensten. We maken in onze communicatie gebruik van eenzelfde set van communicatiemiddelen voor heel het lokaal bestuur. De heldere communicatie zorgt voor geïnformeerde en trotse Wetteraars. We verhogen hiermee de fierheid van de Wetteraar op zijn gemeente.

Actie 1.4.2 We zetten tegen 2020 de diverse sociale media gestructureerd in als volwaardig onderdeel van de dienstverlening en imagovorming.

We zorgen voor een proces om snel en adequaat om te gaan met al wat over de organisatie verschijnt op sociale media (vooral negatieve berichten en problemen). We hebben een duidelijk beeld van hoe onze sociale media passen in de hele communicatiestrategie. We gebruiken een mix van gevestigde waarden en ook nieuwe toepassingen. We zetten alle sociale media van het lokaal bestuur op een gelijkwaardige en complementaire manier in. We helpen klanten die ons contacteren via sociale media op dezelfde manier als wie ons via een andere communicatiekanaal contacteert.