Doelstelling 4: Bruisend Wetteren

De vierde doelstelling uit het meerjarenplan 2020-2025 wil Wetteren doen bruisen, door het ruime aanbod aan mogelijkheden voor bewegen en ontspannen, voor ondernemen en handel, en voor persoonlijke ontwikkeling en vorming.Bruisend Wetteren

De komende legislatuur maken we het centrum terug bedrijviger. Detailhandel moet er vlot samengaan met wonen, diensten, onderwijs, toerisme en horeca. Ook in de andere kernen van Wetteren willen we buurtwinkels en andere vormen van lokale economie waardoor mensen dicht bij huis hun inkopen kunnen doen. Om de lokale handelaars te steunen maakt het lokaal bestuur werk van een Wetterse ‘Cadeaubon’: schenk je familie of vrienden in de toekomst een bon voor aankopen in Wetteren!

Ook ondernemen in Wetteren moet aantrekkelijk zijn, net als het sociaal-culturele leven. Het lokaal bestuur stimuleert cultuurverenigingen en individuele spelers om te zorgen voor een gevarieerd evenementen- en activiteitenaanbod voor een divers publiek. Tegen 2025 wil het lokaal bestuur een polyvalente evenementenhal bouwen, waar heel wat verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden: beurzen, theater, grote concerten, feesten, fuiven, evenementen allerhande, sportieve activiteiten, ... . Een goede plaats hiervoor vinden is essentieel.

Vorming en levenslang leren zijn belangrijk. Wetteren heeft een uitgebreid onderwijsaanbod, van kleuter- tot secundair onderwijs. Leerlingen lopen school in de buurt en alle scholen hebben een mooie etnische en sociale mix.

In Plan W zorgen we ervoor dat Wetteraars ruim voldoende aanbod hebben om te sporten en bewegen in hun gemeente. Sportclubs en organisatoren van sport- of bewegingsevenementen ondersteunen we ten volle in hun kwaliteitsvolle en laagdrempelige werking, met extra aandacht voor jeugd.

Actieplannen:

Actieplan 4.1 Het lokaal bestuur Wetteren creëert een breder vrijetijdsaanbod toegankelijk voor iedereen.

Actieplan 4.2 Het lokaal bestuur Wetteren investeert in haar vrijetijdsinfrastructuur en creëert zo een sterk, kwalitatief en gevarieerd aanbod tegen eind 2025.

Actieplan 4.3 Het lokaal bestuur Wetteren geeft een extra stimulans aan de lokale economie, zowel in het centrum als in andere wijken en industrieterreinen op Wetters grondgebied

Actieplan 4.4 Het lokaal bestuur Wetteren neemt tegen 2022 een sterkere regierol op binnen het vrijetijdsbeleid.

 

Actieplan 4.1 Het lokaal bestuur Wetteren creëert een breder vrijetijdsaanbod toegankelijk voor iedereen.

Actie 4.1.1 CC NOVA en de bibliotheek zetten volop in op een breder publieksbereik vanaf 2020.

CC Nova en de bibliotheek doen inspanningen om een breder publiek te bereiken. Dit doen ze door financiële en psychische drempels weg te werken, door sterk participatief te werken, door het programma-aanbod te verbreden en door actief op zoek te gaan naar moeilijk bereikbare doelgroepen. De UiTPAS wordt hier extra ingezet als instrument (actie 3.5.2).

Actie 4.1.2 Lokale organisatoren van culturele activiteiten zijn tegen 2023 bevoorrechte partners van CC Nova en de bib.

CC Nova en de bibliotheek verankeren zich nadrukkelijk in het lokale sociaal-culturele leven. Het programma van CC Nova en de bib is afgestemd op het lokale aanbod en zorgt voor verdieping, verbreding. Lokale verenigingen en organisatoren krijgen intense ondersteuning op infrastructureel, logistiek en promotioneel vlak.

Actieplan 4.2 Het lokaal bestuur Wetteren investeert in haar vrijetijdsinfrastructuur en creëert zo een sterk, kwalitatief en gevarieerd aanbod tegen eind 2025.

Actie 4.2.1 We realiseren tegen 2022 de verdere plannen op de site Cordonnier.

We voeren tegen 2022 de plannen voor de realisatie van de site Cordonnier uit, met de verhuis van de kunstacademie en de heropstart van een jeugdhuiswerking op die locatie. Voor de functionaliteiten, programmatie en gebruik werken we samen met buurtbewoners, culturele verenigingen en andere betrokkenen.

Actie 4.2.2 We werken tegen eind 2025 een visie uit over een polyvalente evenementenhal. We bepalen het programma van eisen die de noden van de verschillende doelgroepen en activiteiten consolideert en verder vorm geeft. (wijziging dec 2021) 

Vanuit het programma van eisen zoeken we welke de beste locatie kan zijn voor een evenementenhal. (wijziging dec 2021) We creëren daar een veelzijdige infrastructuur die een kwalitatieve oplossing biedt voor een breed scala aan activiteiten: beurzen, theater, grote concerten, feesten, fuiven, evenementen allerhande, sportieve activiteiten, ...

Actie 4.2.3 We realiseren tegen 2023 verbeterde sportinfrastructuur op de sites Kapellekouter en Dassenveld. We zetten in op multisport en trachten naast voetbal ook andere sporten te herbergen op terrein Dassenveld. (wijziging dec 2021)

We onderzoeken de mogelijke ontwikkelingen van de terreinen Kapellekouter en dit in samenhang met de huidige activiteiten en bestemmingen van de terreinen. We zorgen dat we een complete visie hebben op de ontwikkeling van vrijetijd en recreatie activiteiten op de terreinen.

Actie 4.2.4 We bouwen De Warande uit tot een meer aantrekkelijk en laagdrempelig sport- en recreatiepark voor alle seizoenen.

We breiden de recreatiemogelijkheden op het sport- en recreatiedomein De Warande uit zodat een breed publiek, met nadruk op gezinnen, kinderen en jongeren het hele jaar door er zijn gading vindt. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid zijn hierbij heel belangrijk. 

Actie 4.2.5 We geven vorm aan een gevarieerd en kwaliteitsvol speelweefsel, evenwichtig verspreid over het grondgebied, met formele en informele (speel)ruimte voor kinderen en jongeren, zodat zij kunnen spelen, ontdekken, rusten, ...

Via een planmatige aanpak worden er op een evenwichtige en doelgroepgerichte wijze speelplekken verspreid over het grondgebied van Wetteren. Het gaat hierbij niet alleen om formele speelpleintjes, maar ook over plaatsen waar kan en mag gespeeld worden zoals pleinen, bossen en parken. We maken ook de verbindingen naar en tussen die speelplekken en scholen veiliger.

Actie 4.2.6 We investeren tegen 2021 in infrastructuur voor onze speelpleinwerking.

We streven naar de ontwikkeling van kwaliteitsvolle infrastructuur en buitenterreinen met gevarieerde speelprikkels voor de gemeentelijke speelpleinwerking. We incorporeren deze actie zoveel als mogelijk in de toekomstvisie van site Dassenveld (cf. 4.2.3). (wijziging dec 2021) 

Actie 4.2.7 We optimaliseren tegen 2023 het beheer en de opvolging van de verhuur van onze vrijetijdsinfrastructuur.

We hebben tal van gemeentelijke zaaltjes waarvan het verenigingsleven en organisatoren gebruik kunnen maken voor uiteenlopende activiteiten: fuiven, theater, buurtfeesten, eetfestijnen. We stellen het beheer en de opvolging van de verhuur van deze infrastructuur beter op punt en schakelen, waar mogelijk, vrijwilligers in.

Actie 4.2.8 We hebben tegen 2025 een reservatiesysteem voor het gebruik/huren van schoolinfrastructuur door particulieren en verenigingen.

Tegen 2025 zal de gemeente een reserveringssysteem voor de huur van de schoolinfrastructuur op poten gezet hebben. Hiervoor dienen de scholen in samenspraak te beslissen welke ruimtes kunnen opengesteld worden (vb. turnzaal, polyvalente zaal, ...). Verenigingen en particulieren kunnen deze ruimtes dan huren.

Actie 4.2.9 We herbestemmen de kerk van Overbeke tot een toegankelijke levendige wijkplek voor ontmoeting, ontspanning en cultuur

Samen met inwoners en verenigingen uit wijk Overbeke wordt gezocht naar een waardevolle herbestemming van de ontwijde Kerk van Overbeke. Door haar eenvoudige vorm, een hoge zaalkerk zonder zuilen, zijn er heel veel mogelijkheden tot herbestemming en lijkt het haalbaar om diverse functies in het gebouw te verenigen. We willen van de kerk van Overbeke een levendige plek maken voor ontmoeting, ontspanning en cultuur. De specifieke invulling zal voor een groot deel bepaald worden door de inwoners en verenigingen uit de wijk. De lokale actoren zullen waar mogelijk ingezet worden bij de herbestemming en ook bij het uiteindelijke beheer van de infrastructuur.

Actieplan 4.3 Het lokaal bestuur Wetteren geeft een extra stimulans aan de lokale economie, zowel in het centrum als in andere wijken en industrieterreinen op Wetters grondgebied

Actie 4.3.1 Wij evalueren en/of herzien verschillende beleidsplannen van kracht in het centrum van Wetteren.

Wij zetten in op een evaluatie en actualisatie van onze beleidsplannen met als doel het economisch weefsel van ons centrumgebied te versterken en verder te laten ontwikkelen. We bekijken hiervoor onder meer het Beeldkwaliteitsplan, plan Kernwinkelgebied, het Structuurplan, het Mobiliteitsplan - circulatieplan en de Parkeerverordening.

Actie 4.3.2 We ontwikkelen tegen half 2020 een systeem voor een "Cadeaubon Wetteren", te besteden bij lokale ondernemers.

Ter promotie van de lokale ondernemers ontwikkelen we een cadeaubon. Deze is aan te kopen bij het lokale bestuur en enkel te besteden bij onze Wetterse handelaars. Hiermee geven we een extra stimulans aan onze lokale economie. Het lokaal bestuur zal deze bon ook zelf gebruiken als geschenkbon bij jubilea en verdienstelijke burgers.

Actie 4.3.3 We nemen een waaier aan maatregelen om de leegstand van handelspanden te reduceren met minstens 20% tegen 2024.

We ontwikkelen maatregelen om de leegstand van handelspanden te verlagen. We stimuleren hiermee de vestiging van nieuwe economische activiteiten en het behoud van bestaande vestigingen. Wetteren zorgt er voor dat ondernemers kunnen blijven ondernemen en mogelijk uitbreiden, maar dat ook nieuwe zich komen vestigen. De gemeente biedt hierbij de nodige steun bv. door middel van een overzicht van beschikbare terreinen en panden (te koop of te huur).

Actie 4.3.4 We ontwikkelen initiatieven op het vlak van netwerken en samenbrengen van ondernemers.

We zullen de handelaars en ondernemers samenbrengen rond acties, uitdagingen en events in verband met en ter ondersteuning van de lokale economie van Wetteren.

Actie 4.3.5 We nemen initiatieven om de ruimte op onze industrieterreinen optimaal aan te wenden.

Wij zetten in op het terug in omloop brengen van ongebruikte panden en gronden (reconversie). We sporen leegstand van industriële gebouwen beter op en belasten die waar nodig.

Actieplan 4.4 Het lokaal bestuur Wetteren neemt tegen 2022 een sterkere regierol op binnen het vrijetijdsbeleid.

Actie 4.4.1 We ondersteunen, faciliteren en stimuleren sportclubs tegen 2022 extra in hun laagdrempelige werking, met specifieke aandacht voor jeugdwerking en competitie.

We zetten extra in om de sportclubs beter te ondersteunen op het vlak van administratie, wetgeving, continuïteit, duurzaamheid, diversiteit, jeugdwerking,  competitiewerking, communicatie, vrijwilligersbeleid, ... We willen hen vooral op een deskundige manier trainen om het zelf goed te (leren) doen.

Actie 4.4.2 We ondersteunen, faciliteren en stimuleren sociaal-culturele verenigingen tegen 2022 in hun laagdrempelige werking.

We zetten extra in om sociaal-culturele verenigingen beter te ondersteunen op het vlak van administratie, wetgeving, continuïteit, duurzaamheid, diversiteit, competitiewerking, communicatie, vrijwilligersbeleid, ... We willen hen vooral op een deskundige manier trainen om het zelf goed te (leren) doen. We stimuleren zo de groei en continuïteit bij de sociaal-culturele verenigingen.

Actie 4.4.3 We ontwikkelen en implementeren een stimulerend evenementenbeleid.

We maken een laagdrempelig reglement voor de ondersteuning van organisatoren (financieel, organisatorisch, logistiek). Beginnende organisatoren kunnen terecht op een evenementenloket of bij een evenementencoach. Er zijn afsprakenkaders of convenanten tussen organisaties en het lokaal bestuur om deze te ondersteunen. Er is een uitgebreide uitleendienst waar organisatoren voor een beperkte vergoeding kwalitatief materiaal kunnen ontlenen. We verbeteren en stimuleren de bereikbaarheid van evenementen met de fiets door het voorzien van een degelijke fietsenstalling. Bij elk grootschaliger evenement (carnaval, Topdagen, Kid-Rock, oogstfeesten, kermis (ook in de deelgemeenten), kerstmarkt, …) plaatsen we vanaf 2020 mobiele fietsenstallingen.

4.4.4 We zetten een coachingtraject op ter ondersteuning van de oprichting en uitbouw van een Jeugdhuis

In de nieuwe site van Cordonnier voorzien we ruimte voor de uitbouw van een Jeugdhuis. We zetten in op coaching van de jongeren om de oprichting en uitbouw van de nieuwe werking te ondersteunen. We gaan voluit voor een zelfsturend en attractief jeugdhuis waar een sociale mix van jongeren elkaar kan vinden.