Doelstelling 3: Zorgzaam Wetteren

We dragen zorg voor iedereen en helpen alle Wetteraars groeien en waardig ouder worden.

Wetteren wil alle vormen van armoede sterk terugdringen, vooral bij gezinnen en kinderen. We streven ernaar dat zoveel mogelijk Wetteraars een goed dak boven hun hoofd hebben en een plek op de arbeidsmarkt. Ook willen we iedereen laten deelnemen aan wat er te beleven valt in Wetteren.

In Wetteren vinden we kinderen en jongeren heel belangrijk. Daarom willen we meer naar hen luisteren, en opvang- en vrijetijdsinitiatieven heel toegankelijk maken. Voor gezinnen installeren we een loket kinderopvang, dat hen op maat ondersteunt in de zoektocht naar opvang.

Ouderen willen we zo lang mogelijk de kans geven om zelfstandig thuis te wonen en deel te nemen aan onze samenleving. Lukt alleen wonen niet meer, dan willen we dat Wetteraars in hun eigen omgeving kunnen wonen in een betaalbaar woonzorgcentrum. Eenzaamheid is ook in Wetteren een probleem, zo blijkt uit de bevolkingsbevraging. Om dat tegen te gaan zorgen we voor buurtzorginitiatieven en breidt de werking over het hele grondgebied uit, van lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij en andere gemeentelijke diensten.

In Wetteren telt elke inwoner, ongeacht leeftijd, gender, etnisch-culturele origine, handicap, levensbeschouwing of seksuele geaardheid. Deze diversiteit in de samenleving vinden we in Wetteren een sterkte, een kans. We (h)erkennen samenlevingsproblemen en pakken ze op een constructieve en positieve manier aan, met respect voor het individu en in het belang van de gemeenschap.

Actieplannen

Actieplan 3.1 Het zorgaanbod in Wetteren evolueert naar een innovatief en behoeftegestuurd model op maat van de zorgvrager tegen 2024

Actie 3.1.1 Het bestuur ontwikkelt gedurende de legislatuur een nieuwe, duidelijke toekomstvisie goed voor de residentiële ouderenzorg van ons lokaal bestuur, zowel naar zorg- en beheersmodel als naar (investeringen in) infrastructuur. (wijziging dec 2021)

We onderzoeken alle verschillende scenario’s voor de toekomst van de residentiële ouderenzorg van ons lokaal bestuur en keuren de nieuwe toekomstvisie tegen 2025 goed. (nieuwe timing 2021) (wijziging dec 2021) Hiertoe bezoeken we andere (model)voorzieningen, verzamelen we de recentste wetenschappelijke inzichten, en stellen we (één of meerdere) bureau(s) aan die de haalbaarheid van de verschillende scenario’s te onderzoeken inclusief de financiële weerslag ervan.

Actie 3.1.2 We richten vanaf 2020 een "Zorgpunt Wetteren" op, dat proactief zorgnoden en -behoeften opspoort en waar inwoners terecht kunnen met hun zorgvragen.

We richten het "Zorgpunt Wetteren" op, een sterke merknaam die de lading dekt en informeert en begeleidt voor al wat thuiszorg betreft. We streven naar meer zorg op maat, betere samenwerking en laagdrempelige toegang tot deze zorg. We zullen investeren in zorginnovatie en zo vastgestelde hiaten in het (thuis)zorgaanbod aanpakken.

Actie 3.1.3 Tegen 2023 hebben we een vernieuwende leefgroepwerking  binnen het woonzorgcentrum Schelderust.

Binnen deze afdeling van 18 bewoners zetten we een vernieuwende leefgroepwerking op die afwijkt van de huidige werking: meer ruimte voor de keuzemogelijkheden van de bewoners (open dagschema naar opstaan, eten, activiteiten, slapen, ...), uurrooster voor het personeel wordt aangepast. We streven naar een aangenamer wonen binnen het woonzorgcentrum. We zullen ook bij collega- instellingen inspiratie opdoen door deze te bezoeken. We investeren in de dagzaal. Bij positieve evaluatie rollen we dit model uit voor de volledige werking van het Woonzorgcentrum.

Actie 3.1.4. Inspanningsvergoeding VDAB

Tijdelijke werkervaring - tussenkomst VDAB

Actie 3.1.5 Comensatievergoeding VDAB

Tijdelijke werkervaring - tussenkomst VDAB

Actieplan 3.2 Vanaf 2020 zet het lokaal bestuur Wetteren extra in op de creatie en organisatie van kinderopvang binnen de gemeente.

Actie 3.2.1 We bouwen een digitaal en fysiek loket kinderopvang uit tegen 2020.

We zullen gezinnen op maat helpen in hun zoektocht naar kinderopvang, we registreren vraag en aanbod op permanente wijze voor beleidsbijsturing en we werken door intensieve samenwerking (co-creatie) met de lokale actoren kinderopvang. We streven hiermee een efficiëntere inzet van de aanwezige capaciteit kinderopvangplaatsen na maar ook de detectie van behoeften en hiaten.

Actie 3.2.2 We organiseren tegen 2021 een systeem van laagdrempelige preventie gezins- en opvoedingsondersteuning met steungezinnen.

We streven naar  kortere hulpverleningstrajecten voor de doelgroep kwetsbare gezinnen met minstens 1 kind jonger dan 12 jaar. We werken met een coördinator die in staat voor de ondersteuning en begeleiding van het project dat (mee) gedragen wordt door steungezinnen (vrijwilligers).

Actie 3.2.3 We creëren vanaf 2020 30 extra kinderopvangplaatsen tijdens de zomervakantie, besteden extra aandacht aan kinderen met specifieke zorgbehoeften en geven intensieve ondersteuning aan wie het initiatief wil nemen om kinderopvang uit te bouwen.

We ondersteunen kinderopvanginitiatiefnemers op het vlak van kwaliteitsnormering, brandveiligheid en omgevingsvergunningen. We werken periodieke tekorten aan kinderopvang voor 6- tot 12-jarigen in de zomervakantie weg. Daarnaast bouwt de IBO-werking zijn nestfunctie (3- tot 6-jarigen) tijdens de schoolvakantie verder uit met 30 extra kinderopvangplaatsen.

Actieplan 3.3 Het lokaal bestuur Wetteren realiseert laagdrempelige en gecoördineerde eerstelijns zorg binnen de gemeente vanaf 2020.

Actie 3.3.1 We schakelen een psycholoog in voor extra eerstelijns psychologische zorg.

https://www.wrg.be/scheldekracht (wijziging dec 2021) We stellen een psycholoog aan om het psychisch welbevinden te stimuleren en de geestelijke gezondheid van de Wetteraars te verhogen. We zetten in op vroeg-detectie en vroeg-interventie, met focus op sociaal en financieel kwetsbare mensen. En we vergroten de toegankelijkheid tot deze zorg en het algemeen welbevinden van de Wetteraar.

Actie 3.3.2 https://www.wrg.be/scheldekracht (wijziging dec 2021)  We implementeren de principes van een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) binnen het onthaalaanbod van de Sociale Huizen in de eerstelijnszone "Scheldekracht".

https://www.wrg.be/scheldekracht (wijziging dec 2021)  We willen de toegankelijkheid en herkenbaarheid van de minst ingrijpende, generalistische hulp verhogen. Verder gaan we de strijd aan tegen onderbescherming, we bieden ondersteuning bij het uitoefenen van sociale rechten. We willen een betere afstemming en samenwerking tussen de verschillende kernactoren, sociale diensten van gemeente en OCMW, de centra voor algemeen welzijnswerk en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.

Actie 3.3.3 We willen de hulpverlening vanaf 2020 sterker coördineren door de invoering van het concept "1 gezin - 1 plan".

https://www.wrg.be/scheldekracht (wijziging dec 2021)  Bij een begeleidingstraject van minimum 4 hulpverleners organiseert de zorgcoördinator overleg en opvolging, met de zelfredzaamheidsmatrix als screeningsinstrument. We streven naar minder wachttijden en efficiëntere hulpverlening door betere samenwerking.

Actieplan 3.4 Het lokaal bestuur Wetteren verhoogt de activatie op de arbeidsmarkt als strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Actie 3.4.1 We zetten extra in op arbeid en het wegwerken van drempels naar de arbeidsmarkt als sterkmakende factor en dam tegen armoede en sociale uitsluiting.

We ontwikkelen een "Werkpunt" dat het lokaal aanbod aan arbeidsbegeleiding verzekert en regisseert samen (cocreatie) met onze lokale actoren. We verbreden het activeringsbeleid waarbij we focussen op het verhogen van de activiteitsgraad van al onze meerderjarige gezinsleden die in begeleiding zijn.

Actie 3.4.2 We activeren vanaf 2020 jaarlijks 80 mensen met een beperking van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard (MMPPS) naar het meest gepaste zorg- en arbeidsondersteunend aanbod (binnen de arbeidsmarkt of binnen de sociale economie).

We nemen een regierol op, ontwikkelen een beleidsvisie op lokale sociale economie, en faciliteren de samenwerking met en tussen actoren van de sociale economie. We sensibiliseren, nemen sociale clausules op in aanbestedingsvoorwaarden, leiden trajectbegeleiders op en innoveren met tewerkstellingstrajecten.

Actie 3.4.3 We richten een werkgroep Armoedebestrijding op.

We richten een werkgroep Armoedebestrijding op waarin alle actoren een stem krijgen. Deze werkgroep zal adviezen en voorstellen formuleren naar het beleid en op vraag van het beleid.

Actie 3.4.4 Automatisch toekennen van bepaalde rechten en tegemoetkomingen

We werken een beleid uit om te komen tot een automatische toekenning van bepaalde rechten en tegemoetkomingen op basis van een zorgbehoefte (bijv. recht op gratis huisvuilzakken).

Actie 3.4.5 We onderzoeken de mogelijkheid om een food savers-initiatief uit te bouwen.

Het lokaal bestuur onderzoekt de mogelijkheid om een food savers-initiatief uit te bouwen.

Actieplan 3.5 Het lokaal bestuur Wetteren werkt tegen 2022 toe naar een optimale sociale mix binnen het lager onderwijs, de vrijetijdsactiviteiten …

Actie 3.5.1 We bouwen tegen 2020 vanuit het scholenoverleg een digitaal aanmeldingssysteem uit voor het lager onderwijs.

Via een digitaal aanmeldingssysteem ondersteunen we ouders in hun zoektocht naar basisonderwijs. We willen een gezonde sociale mix behalen in alle scholen. Bij uitbreiding proberen we dergelijke sociale mix ook te bereiken op andere vlakken in onze dienstverlening of samenleving. We registreren vraag en aanbod op permanente wijze via het digitaal aanmeldingssysteem om capaciteitsdruk en de bewegingen die hierdoor ontstaan te registreren en ons beleid bij te sturen.

Actie 3.5.2 Tegen 2022 is de UiTPAS hét instrument om een heel breed publiek te leiden naar het volledige vrijetijdsaanbod.

Het is voor de introductie en de werking van de UiTPAS uiterst belangrijk om aandacht te besteden aan toeleiding en begeleiding van een divers publiek, waaronder ook mensen in armoede. We maken de aanvraag van de UiTPAS eenvoudiger voor iedereen. We willen de UiTPAS nog meer inzetten voor gemeentelijke activiteiten, maar daarnaast willen we ook het verenigingsleven en lokale actoren warm maken voor de UiTPAS. We optimaliseren de locaties van de zuilen.

Actie 3.5.3 We bouwen aan een lokaal bestuur met in elk domein aandacht voor integratie/inclusie. Als instrument gebruiken we het integratieplan.

We nemen de regierol op voor het lokale integratiebeleid. We gaan op zoek naar organisaties en inwoners, met en zonder buitenlandse herkomst die we hierbij kunnen betrekken. We brengen dit in kaart en werken samen met hen.

  1. We hebben een goed overzicht waar er personen met buitenlandse herkomst wonen. We hebben een overzicht hoe diensten omgaan met diversiteit. Op basis hiervan stippelen we een beleid uit op maat van ons lokaal bestuur.
  2. We willen meer draagvlak creëren binnen de verschillende diensten. Alleen als we een inclusief beleid uitstralen kunnen we dit ook verwachten van onze burgers.  Daarom zullen alle ambtenaren mee betrokken worden en gevraagd hebben hiervoor aandacht te hebben.
  3. We gaan steeds op zoek naar nieuwe oefenkansen Nederlands en blijven bestaande projecten verder ondersteunen.
  4. Er wordt gestreefd naar een algemeen beleid dat gelijke toegang en gelijke kansen garandeert voor al de inwoners, inclusief meer kwetsbare personen of van buitenlandse herkomst. Om deze reden worden ook steeds specifieke acties georganiseerd en werken we op maat van deze Wetteraars.

Actie 3.5.4 Taalstimulering

Het OCMW zet in op taalstimulering Nederlands bij volwassenen en algemeen taalbeleid.

Actie 3.5.5 Diversiteit

Het OCMW is (mede)organisator in het opzetten van vormingen rond diversiteit

Actieplan 3.6 Het Lokaal bestuur Wetteren zet zich in voor dierenwelzijn

Actie 3.6.1 Tegen eind 2020 heeft de gemeente een Meldpunt voor Dierenwelzijn opgericht

De gemeente heeft tegen eind 2020 een Meldpunt voor Dierenwelzijn opgericht dat instaat voor een goede samenwerking tussen dierenartsen, asielen/opvangcentra, OCMW, politie en gemeente om zaken rond dierenwelzijn te bespreken en op te lossen.

Actie 3.6.2 We realiseren een hondenloopweide tegen 2021

We realiseren een hondenlosloopweide, vrije uitloopplaats voor honden of hondenspeeltuin als de opportuniteit zich voordoet.

Actieplan 3.7 Tijdelijke Werkervaring

Actie 3.7.1 Tijdelijke werkervaring

Actie 3.7.2 Tijdelijke Werkervaring