Subsidie ter ondersteuning van wijkrenovatie Stuyvenberg en renovatielening

Maak een afspraak

Wie in de wijk Stuyvenberg woont en de eigen woning wil renoveren, kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor deze subsidie. Dat geldt ook voor wie een woning verhuurt in diezelfde wijk op de private huurmarkt of via het sociaal verhuurkantoor. Wie in aanmerking komt voor de renovatielening kan ook een beroep doen op deze subsidie. 

Je kan de subsidie aanvragen voor deze renovatiewerken:

 • Vochtbestrijding
 • Elektrische installatie: de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie
 • Sanitaire installatie
 • Trappen: aanbrengen of vervangen van één of meer vaste trappen en trapleuningen in de woning zodat de verbinding tussen de verdiepingen veilig beloopbaar is
 • Dakisolatie
 • Buitenschrijnwerk en beglazing
 • Vloer-of kelderisolatie
 • Centrale verwarming

Voorwaarden

Je bent eigenaar van een woning:

 • Je woning ligt in een van de volgende straten: Collegiebaan, Dr. De Bruyckerstraat, Eeminckstraat, Eeminckwegel, Eigendakstraat, Hekkerstraat (oneven huisnummers 59 tot en met 185 en even huisnummers 81 tot en met 110), Kapellestraat,  Krakeelwegel, Molenstraat, Sportstraat, Verbindingstraat, Warandelaan (huisnummers 1A tot en met 12) en Wegvoeringstraat (oneven huisnummers 17 tot en met 63 en de even huisnummers 16 tot en met 136).
 • Als je in aanmerking komt voor de renovatielening, kan je ook in aanmerking komen voor deze subsidie. Je huis hoeft dan niet in een van bovenstaande straten te liggen. 
 • Je woning of het appartement dateert van het bouwjaar 1992 of vroeger.

Je verhuurt je woning of appartement: 

 • Dan wordt het pand op het moment van de aanvraag aangeboden voor particuliere bewoning of dan wordt het pand op het moment van de aanvraag verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor.
 • Dan kan de subsidie alleen aangevraagd worden door een natuurlijk persoon.
 • Dan kan de uitvoering van de werken geen aanleiding of nooit een aanleiding geven tot het verbreken of opschorten van een lopende huurovereenkomst. De eigenaar ziet af van het recht om de huurovereenkomst te beëindigen voor het uitvoeren van grondige renovatiewerken. De werken worden ingepland in overleg met de aanwezige bewoners in het huurpand.
 • Dan verbindt de eigenaar van de huurwoning of -appartement aangeboden op de particuliere huurmarkt  zich ertoe om de huurprijs vastgesteld op het moment van de aanmelding bij het Lokaal Renovatieproject ‘Stuyvenberg Renoveert meer’ aan te houden voor de huur van de lopende huurovereenkomst en de daaropvolgende overeenkomsten voor een periode van minimaal 6 jaar met uitzondering van de toepassing van de gezondheidsindex. De aanvrager ondertekent een overeenkomst daartoe.

Je woont zelf in je woning:  

 • Dan bewoont de aanvrager op het moment van de aanvraag de woning als hoofdverblijfplaats op basis van zakelijk recht.
 • Dan is de woning de enige woning in volle eigendom van de aanvrager.
 • Dan bedroeg het gezinsinkomen van de aanvrager twee jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag niet meer dan 65.960 euro, te verhogen met 3.700 euro per persoon ten laste.

Het inkomen van twee jaar terug heeft betrekking op de som van:

 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen.
 • De afzonderlijke belastbare inkomsten.
 • Het leefloon.
 • De inkomensvervangende tegemoetkomingen aan de personen met een handicap.
 • De van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Voor de bepalingen van het inkomen houden we rekening met het inkomen van de aanvrager vermeerderd met het inkomen van de meerderjarige persoon of personen met wie hij samenwoont. Het inkomen van de personen ten laste, en van de ascendenten en descendenten in rechte lijn van de bewoner of van de meerjarige persoon of personen met wie de bewoner samenwoont, rekenen we niet mee.

Als persoon ten laste wordt beschouwd:

 • Een kind dat bij de eigenaar – bewoner gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald.
 • Het kind van de eigenaar – bewoner dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • De persoon die beschouwd wordt als ernstig mindervalide, of die op het ogenblijk waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig mindervalide.

Algemeen:

 • Op het moment van de aanvraag beschikt de verhuurder van de woning over een energieprestatiecertificaat met score ‘c’ of meer energieverslindend.
 • De subsidie kan gecumuleerd worden met de Vlaamse renovatiepremie en aanpassingspremie, de energiepremies van de netbeheerder, mijn verbouwingspremie (vanaf 1 oktober 2022), de totaalrenovatiebonus, de EPC-labelpremie en andere premies aangeboden door de Vlaamse, Provinciale overheid of lokaal bestuur Wetteren.
 • De renovatiewerken worden uitgevoerd onder begeleiding van een door de netbeheerder erkende BENOvatiebegeleider binnen de context van het lokaal renovatieproject Stuyvenberg renoveert meer!. De BENOvatiebegeleider formuleert bij aanvang van het project renovatieadvies, maakt in samenspraak met de eigenaar een stappenplan op voor de renovatie en adviseert de offertes en ziet toe op de kwalitatieve uitvoering van de werken. De BENOvatiebegeleider vraagt de renovatiesubsidie aan.
 • Enkel facturen met factuurdatum tussen 24 mei 2022 en 30 juni 2024 komen in aanmerking.
 • De werken worden uitgevoerd door gecertificeerde aannemers in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.

Procedure

De subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend door de BENOvatiebegeleider, in naam van de bouwheer, bij het team Stadsbeleid. Uiterlijk binnen  12 maanden na factuurdatum en uiterlijk op 31/12/2024.

Alle nuttige bewijsstukken moeten bij de aanvraag worden toegevoegd: facturen, betalingsbewijzen, foto’s, keuringsverslag van de elektrische installatie bij werken aan elektriciteit en een Energieprestatiecertificaat (EPC) van de energieprestatie van de woning na afloop van de renovatiewerken (enkel voor huurwoningen). Aanvragen die hieraan niet voldoen worden niet in behandeling genomen.

Na ontvangst van de aanvraag voert de gemeente Wetteren (of de aangestelde partner) een woningcontrole uit, waaruit blijkt of de woning voldoet aan de Vlaamse Codex Wonen. Als de woning voldoet en de eigenaar bewoont de woning, dan wordt er gratis een conformiteitsattest uitgereikt. Als de woning niet voldoet, wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gesteld. De subsidie kan worden uitbetaald als er geen gebreken van categorie III zijn.

Als het over een huurwoning gaat en de woning voldoet na controle niet, dan wordt de waarschuwingsprocedure binnen het kader van de Vlaamse codex wonen opgestart. De eigenaar heeft dan drie maanden de tijd vanaf de datum van het kennisnemen dat de woning niet in orde is om alsnog aanpassingswerken uit te voeren om aan de conformiteitsvoorwaarden te voldoen. Als de woning na deze termijn van 3 maanden niet voldoet, start het lokaal bestuur de administratieve procedure tot ongeschiktheid- en onbewoonbaarheid op.

Bedrag

 • De subsidie bedraagt maximaal 2.000 euro per woning of appartement voor particulier bewoning op de huurmarkt of voor eigenaar bewoners.
 • De subsidie bedraagt maximaal 2.500 euro per woning of appartement die voor particuliere bewoning aan het SVK wordt gehuurd.
Maak een afspraak

Contactinfo