Subsidie voor het organiseren van een buurtfeest

Online aanvragen

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een subsidie aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren. 

 

Voorwaarden

 • Het buurtfeest moet toegankelijk zijn voor alle buurtbewoners binnen het door het buurtcomité afgebakend werkingsgebied (bv. Alle bewoners moeten een uitnodiging ontvangen.) 
 • Op de uitnodiging moet vermeld worden: “Met medewerking van het lokaal bestuur Wetteren” 
 • Aan de activiteit participeren minimum 7 bewoners uit verschillende woonentiteiten binnen het werkingsgebied
 • Komen niet in aanmerking 
  • Activiteiten georganiseerd door scholen, verenigingen, kermissen en jaarmarkten. 
  • Evenementen met een commercieel karakter
  • Activiteiten met een louter politiek, religieus of filosofisch karakter
  • Activiteiten die enkel gericht zijn op een beperkende of besloten familiale of vriendencontext

Een buurt of straat kan maar eenmaal per kalenderjaar beroep doen op een buurtsubsidie en de subsidie mag niet gecumuleerd worden met een andere subsidie van het lokaal bestuur.

Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen; 

Sjablonen 

Een van de voorwaarden om een buurtsubsidie te ontvangen is dat je op de uitnodiging moet vermelden: 'met medewerking van Lokaal Bestuur Wetteren'. Wij helpen je graag op weg. Gebruik een van onze sjablonen voor de uitnodiging of flyer: 

Download het sjabloon. Vul zelf de tekst in die je nog wil toevoegen (zoals de afspreekplaats, datum, uur ...) en druk af. 

Procedure

Aanvraag: 

 • Doe je online.
 • Bevat de namen en adressen van drie verantwoordelijken van het buurtcomité die op drie verschillende adressen binnen het werkingsgebied wonen. 
 • Bepaalt de geografische afbakening van het werkingsgebied. 
 • Doe je ten laatste 10 werkdagen voorafgaand aan het buurtfeest
 • Door de aanvraag in te dienen aanvaard je het reglement.  

Beslissing: 

 • De departementsdirecteur (Be)leven evalueert de aanvraag en beslist over de toekenning.  
 • Uiterlijk zeven werkdagen na ontvangst van de aanvraag brengen we je via mail op de hoogte van de beslissing van de departementsdirecteur (Be)leven. 
 • Driemaandelijks brengt de departementsdirecteur (Be)leven een overzicht van de buurtfeesten ter kennis aan het college van burgemeester en schepenen. 

Uitbetaling 

 • Als de buurtsubsidie aan jou toegekend wordt, kun je een Wetterse cadeaubon van 250 euro ophalen aan het evenementenloket. Je moet daarbij de goedkeuring kunnen voorleggen.  

Controle: 

 • Binnen de zeven kalenderdagen na het buurtfeest bezorgt de aanvrager twee sfeerfoto’s die het kader en de maximale omvang van het feest weergeven via evenementen@wetteren.be. (We kunnen de foto's ook gebruiken om buurtsubsidies te promoten via onze communicatiekanalen.) 
 • Voeg de hashtag #wegvanwetteren toe als je de foto's online deelt. 
 • De gemeente heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidies te controleren. Als de aanvrager zich verzet tegen het uitoefenen van de controle, moet hij de subsidie terugbetalen. 
Online aanvragen

Contactinfo