Milieuvergunning

De milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning, de socio-economische vergunning en de natuurvergunning samengevoegd tot de ‘omgevingsvergunning’.

Voor inrichtingen en activiteiten die hinderlijk kunnen zijn voor mens en milieu, dient u een omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) aan te vragen. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw inrichting of activiteit behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (bijlage 1 van VLAREM II).

U moet zelf nagaan tot welke klasse uw inrichting of activiteit behoort. De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu. De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten.

  • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
  • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
  • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Wat is er veranderd?

  • De milieuvergunning was van bepaalde duur. De omgevingsvergunning is van onbepaalde duur. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.
  • De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt.
  • Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren.

Voorwaarden

Contactinfo