Omgevingsvergunning

Maak een afspraak

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning, milieuvergunning, de socio-economische vergunning en de natuurvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket. 

De aanvragen gebeuren verplicht digitaal als de medewerking van een architect vereist is. Ook de overige dossiers worden bij voorkeur digitaal ingediend. Voor eenvoudige dossiers bestaat er een snelinvoer. 

Behandeling

De omgevingsvergunning omvat twee verschillende procedures: de vereenvoudigde procedure en de gewone procedure. 

Bij een vereenvoudigde procedure is er nooit een openbaar onderzoek en duurt de behandeling maximaal 75 dagen (tijd tussen volledig- & ontvankelijkheid en beslissing). Bij een gewone procedure is er altijd een openbaar onderzoek en duurt de behandeling 105 of 120 dagen. 

Voor Wetteren dienen mogelijk enkele specifieke bijlagen toegevoegd te worden. Als er een nieuwe rioleringsaansluiting voor afvalwater nodig is dient het rioleringsformulier (Word) /PDF toegevoegd te worden.

Indien er brandweerplannen bij de aanvraag dienen gevoegd te worden dan dient ook het inlichtingenformulier van de brandweer (Word)(PDF) toegevoegd te worden.

Na de beslissing ontvangt u een e-mail met het bericht dat de beslissing werd opgeladen in het omgevingsloket. De beslissing kan via dat omgevingsloket ingekeken worden. Er worden geen beslissingen meer per post verstuurd.

In het geval van een vergunning gebeurt er een aanplakking van de beslissing. Dit is ook het geval indien er een weigering is na een gewone procedure. De aanplakking blijft gedurende 30 dagen hangen, na de 35e dag kan u starten met de werken. 

Beroepsprocedure

U kan tegen een beslissing met betrekking tot een omgevingsvergunning in beroep gaan bij de hogere overheid, binnen de wettelijk voorziene termijnen en de bijhorende bepalingen. Hoe u beroep kan aantekenen kan u vinden op het afschrift van de beslissing, op het document van de bekendmaking en eveneens in de relevante wetteksten (Decreet Omgevingsvergunning en bijhorend Besluit)

Voorwaarden

Vooraleer u een aanvraag indient, kunt u best eerst nagaan of u een vergunning nodig hebt.

Sommige werken zijn vrijgesteld van vergunning, voor sommige werken volstaat een melding.

Om zeker te zijn, maakt u het best een afspraak zodat we samen uw plannen kunnen bespreken. U kan telefonisch (09 369 00 50) een afspraak maken. Dit zowel voor het bespreken van uw dossier (en de eventuele noodzaak van een omgevingsvergunning), of om een lopend of beslist dossier te komen inkijken.

Procedure

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket (tenzij analoog indienen is toegestaan). 

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten digitaal worden ingediend:

 • Vlaamse projecten en projecten over twee of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over twee of meer gemeenten
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
 • meldingen, bijstellingen… die horen bij bovenstaande projecten.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

Alle lokale dossiers moeten worden ingediend in het digitaal loket:

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen.

Andere dossiertypes mogen nog analoog worden ingediend. Deze kunnen op papier of op USB-stick afgeleverd worden aan de themabalie tegen afgiftebewijs. Een ambtenaar zal deze dan in uw plaats opmaken tot een omgevingsvergunningsaanvraag.

Voor het digitaliseren van een analoge omgevingsaanvraag wordt een meerprijs aangerekend, conform het belastingsreglement.

De meerprijs bedraagt €50 bij een digitaal afschrift na beslissing, of €75 bij een analoog afschrift na beslissing.

 

Verdere informatie kan u raadplegen via de website van het Departement Omgeving

Meebrengen

Om uw analoog dossier te digitaliseren, moet u volgende documenten aanleveren:

 • Naam en voornaam van de aanvrager, of ondernemingsnaam indien van toepassing.
 • Rijksregisternummer en/of ondernemingsnummer
 • Contactgegevens van de persoon of onderneming: adres, emailadres en telefoonnummer

De inhoud van het dossier is afhankelijk van de aard van de aanvraag, maar minstens nodig:

 • 3 kleurenfoto's over uw project
 • een inplantingsplan met schaal, noordpijl en afmetingen 
 • een constructietekening (grondplan, geveltekening) 
 • Korte beschrijvende nota

Let er hierbij op dat er voldoende afmetingen en/of schaal op de plannen staan. 

Bedrag

U betaalt een bedrag zoals bepaald in het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019 over de 'vaststelling van het belastingsreglement omgevingsvergunning'.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Bij twijfel vraagt u het best advies bij uw gemeente.

Regelgeving

De relevante regelgeving met betrekking tot de procedure is te vinden in het decreet omgevingsvergunning en bijhorende besluit. Deze kan u raadplegen op het omgevingsloket.

De inhoudelijke beoordeling van dossiers gebeurt aan de hand van de relevante wetgeving:

- Voor stedenbouwkundige handelingen is dit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

- Voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten is dit VLAREM en DABM

- Voor kleinhandelsactiviteiten is dit het decreet integraal handelsvestigingsbeleid.

- Voor vegetatiewijzigingen is dit het decreet natuurbehoud

Maak een afspraak

Contactinfo