Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Online aanvragenMaak een afspraak

Als u een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet u ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kunt u bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

In Wetteren is een "Verordening Verplicht conformiteitsattest " van toepassing. Alle huurwoningen gebouwd vóór 1946 dienen te beschikken over een geldig conformiteitsattest. 

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij

 • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur (conformiteitsonderzoek) of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico
 • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden
 • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld
 • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat

Afhankelijk van de vastgestelde gebreken in het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek wordt een conformiteitsattest afgeleverd voor een kortere duur (bv vochtproblemen of het ontbreken van dubbel glas).

Een woning die ongeschikt- en/of onbewoonbaar werd verklaard, kan alleen maar opnieuw worden goedgekeurd door afgifte van het conformiteitsattest.

OPGELET: Voor de verhuurders of ter beschikkingstellers die in strijd met deze verordening niet tijdig (op het moment van verhuring/terbeschikkingstelling conform artikel 1 van de verordening) een conformiteitsattest hebben, geldt de verplichting om dit alsnog aan te vragen telkens op de verjaardag van de start van de verhuring of terbeschikkingstelling. Inbreuken op deze verordening worden gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie. De administratieve geldboete bedraagt 350 euro.

 

Voorwaarden

De gemeente (of de aangestelde partner) voert een conformiteitsonderzoek uit en de burgemeester levert een conformiteitsattset af, als uit dat onderzoek blijkt dat:

 

 • de eindbeoordeling op het technisch verslag van het onderzoek van de kwaliteit van de woning geen gebreken van categorie II of III vermeldt;
 • de woning niet onbewoonbaar is;
 • de woning voldoet aan de rookmeldersverplichtingen;
 • het aanvraagformulier met bijlagen volledig is verklaard;
 • het gevraagde bedrag betaald is (indien van toepassing)

Procedure

U kunt het attest aanvragen bij de gemeente, via de knop "online aanvraag". De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke woningcontroleur.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kunt u binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

OPGELET: Wij raden u aan de nodige bijlagen (EPC,...) reeds up te loaden op uw computer vooraleer u aan de online aanvraag begint. De aanvraag moet vergezeld worden van een bewijs van overschrijving van het bedrag dat verschuldigd is (€90,- cfr. artikel 3 van de verordening GR Wetteren 22 maart 2022). De betaling wordt gedaan door middel van storting op het rekeningnummer IBAN  BE30 0910 1189 0411  / BIC GKCC BE BB  met de vermelding: aanvraag conformiteitsattest en het adres van het pand. 

Meebrengen

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • eventuele bijlagen (kopie keuringsattest elektrische installatie; kopie keuringsattest verwarmingsinstallatie...)

Bedrag

U betaalt € 90,- per conformiteitsattest.

Een conformiteitsattest voor een woning die ongeschikt- en/of onbewoonbaar werd verklaard, zal steeds € 90,- kosten.

(Indien u uw woning wil verhuren met het SVK, zullen zij de aanvraag indienen.)

Regelgeving

Gemeenteraadbesluit van 22 maart 2022 Verordening verplichting conformiteitsattest

Online aanvragenMaak een afspraak