Aanvraagformulier (verplicht) conformiteitsattest voor huurwoningen

Als u een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet u ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kunt u bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

Binnen de gemeenten van IGS Woonplus (Laarne, Wetteren en Wichelen) is de verordening Verplicht Conformiteitsattest van kracht. Alle woningen gebouwd vóór 1946, waarbij geen van de eigenaars de woning effectief bewoont, zullen een conformiteitsonderzoek moeten ondergaan bij een nieuwe verhuring. Indien de minimumnormen van comfort en veiligheid behaald worden, kan er een conformiteitsattest uitgereikt worden.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij

 • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur (conformiteitsonderzoek) of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico
 • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden
 • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld
 • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat

Een woning die ongeschikt- en/of onbewoonbaar werd verklaard, kan alleen maar opnieuw worden goedgekeurd door afgifte van het conformiteitsattest.

Een conformiteitsattest is verplicht voor woningen/appartementen:

 • gebouwd vóór 1946 én
 • niet bewoond door de eigenaar én 
 • waar een nieuwe verhuisbeweging wordt vastgesteld.
 • Voor die gevallen waar een conformiteitsattest, als gevolg van deze verordening, verplicht is 90 euro.
 • Voor het opheffen van een bestaand besluit wordt het tarief van 90 euro gehanteerd.
 • Voor die gevallen waar een conformiteitsattest niet verplicht is 45 euro. 
 • Voor de aanvragen die kaderen binnen de inhuurneming van een woning door het Sociaal Verhuurkantoor gratis – dit ter ondersteuning van het uitbreiden van het bestaande sociaal huuraanbod op het grondgebied.
 • Voor de conformiteitsattesten uitgereikt na een waarschuwingsperiode, opgenomen in de Vlaamse Codex Wonen: gratis
 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

1.Identificatiegegevens van het gebouw

2.Identificatiegegevens van de eigenaar

3.Identificatiegegevens van eventuele mede-eigenaars, vruchtgebruiker, ...

4.Identificatiegegevens van de huurder(s)

5.Bijlage(s)

Eigendomsrecht
Adresgegevens
Aantal huurders *
Adresgegevens tweede huurder

Zonder rookmelders kan er geen conformiteitsattest uitgereikt worden !

Ik voeg onderstaande documenten toe: *

Hoe verloopt de procedure?

 

In geval het gaat om een aanvraag ifv de verordening "Verplicht conformiteitsattest" (€90,-): 

 1. De gemeente geeft deze aanvraag door aan vzw Goed Wonen 
 2. Vzw Goed Wonen neemt met u contact op om een datum af te spreken wanneer het onderzoek zal doorgaan
 3. Op het afgesproken tijdstip geeft u de afgevaardigde van vzw Goed Wonen toegang tot de volledige woning die onderzocht moet worden. U mag steeds naar de identificatiebadge vragen van deze persoon
 4. Goed Wonen voert het onderzoek uit, neemt foto’s en vult een technisch verslag in
 5. De gegevens van het onderzoek worden doorgegeven aan de gemeente
 6. Als uw woning voldoet, ontvangt u een conformiteitsattest.
 7. Voldoet uw woning niet, dan wordt het conformiteitsattest geweigerd en kan u beroep indienen bij Wonen-Vlaanderen. De gemeente laat u weten welke gebreken opgelost moeten worden vooraleer u een conformiteitsattest kan ontvangen

 

In geval het gaat om een aanvraag ifv het opheffen van een besluit ongeschikt/onbewoonbaarheid (€90,-):

De burgemeester, de door hem aangestelde technische ambtenaren van de gemeente en de gewestelijke ambtenaren hebben het recht tussen 8 uur en 20 uur het gebouw en de kamers te bezoeken om de conformiteit ervan met de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen vast te stellen en de naleving van de bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen te controleren.

 

De verhuurder en de huurder zijn verplicht alle nodige inlichtingen te verstrekken om het conformiteitsattest in de beste omstandigheden te laten verlopen.

 

De burgemeester / het Agentschap Wonen-Vlaanderen doet met de aflevering van dit attest uitspraak over de kwaliteit van een woning, met toepassing van artikel 7, §1 / artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. Het attest wordt verstrekt als uit het technisch verslag blijkt dat  de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en de woning voldoet aan de rookmeldersverplichtingen.

Let op: De aanvraag wordt vergezeld van een bewijs van overschrijving van het bedrag (€90,- of €45,-) dat verschuldigd is overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 26/11/2020.  De betaling wordt gedaan door middel van storting op het rekeningsnummer

IBAN  BE30 0910 1189 0411  / BIC GKCC BE BB  met de vermelding: aanvraag conformiteitsattest en het adres van het pand. 

De aanvraag is pas ontvankelijk indien het gevraagde bedrag overgeschreven is en hogergenoemde zaken zijn ingevuld en bijgevoegd.

Indien factuur gewenst: uitdrukkelijk vermelden bij overschrijving.