Akte van adoptie

Online aanvragen

De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt een akte van adoptie op na een adoptievonnis of arrest. De akte vermeldt:

 • de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum van de adoptanten en van de geadopteerde.
 • de nieuwe naam en, in voorkomend geval, de nieuwe voornaam van de geadopteerde na de adoptie.
 • de soort van adoptie: gewone of volle adoptie.
 • in voorkomend geval, de datum van de erkenning van de buitenlandse adoptie door de federale centrale autoriteit.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de geboorteakte aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

 • de personen op wie de akte betrekking heeft (adoptieouders en geadopteerde)
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kan een afschrift of een uittreksel van een akte van adoptie aanvragen in de gemeente waar de erkenning werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. 

 • Via het elektronisch loket
 • Persoonlijk bij de snelbalie. Je moet daarvoor geen afspraak maken.  

Sinds 1 januari 2019 registreren we akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal. Dateert jouw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. 

Meebrengen

Als je het document zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart
Online aanvragen

Contactinfo