Wilsverklaring inzake euthanasie

Maak een afspraak

Met een wilsverklaring inzake euthanasie kunt u vragen dat er euthanasie wordt toegepast als u op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:

 • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
 • opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
 • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als:

 • de patiënt op het moment van het verzoek meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) is
 • de patiënt op het moment van het verzoek handelingsbekwaam is
 • het geschreven verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is
 • het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk
 • de patiënt zich bevindt in een medisch uitzichtloze situatie
 • het lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht
 • de toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening

Procedure

U laat de wilsverklaring registreren bij uw gemeentebestuur. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. Sinds 2 april 2020 heeft de wilsverklaring inzake euthanasie automatisch een onbeperkte duur. Wilsverklaringen die als verklaringsdatum een datum vóór 2 april 2020 hebben, behouden een geldigheid van vijf jaar. Deze dienen dus herbevestigd te worden.

U kunt het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de burgerlijke stand van uw gemeente.

De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid.

U dient een afspraak te maken voor het registreren van uw wilsverklaring bij het gemeentebestuur.

Meebrengen

 • ondertekend formulier voor een wilsverklaring
 • identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
 • doktersattest indien betrokkene het formulier niet zelf heeft ingevuld
 • volmacht indien betrokkene de wilverklaring niet zelf kan indienen (vergezeld door het doktersattest uit voorgenoemd punt)

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Maak een afspraak

Contactinfo