Waterlopen: werken of wijzigingen

Maak een afspraak

Wie werken wilt uitvoeren of een wijziging wilt doorvoeren aan een onbevaarbare waterloop informeert zich eerst bij het gemeentebestuur of hij hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft.

Mogelijke aard van de werken: inbuizing als overgang naar een bouw- of landbouwperceel, plaatsen van een brug over de waterloop, verplaatsing van een waterloop, afschaffing, oeverversterking, ...

Voorwaarden

Voor werken aan volgende onbevaarbare waterlopen dient u een machtiging te vragen aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (ongeacht ze in het poldergebied liggen of niet):

 • onbevaarbare waterlopen van 2de categorie
 • onbevaarbare waterlopen van 3de categorie
 • oud-geklasseerde waterlopen

Procedure

De aanvraag voor een machtiging kan geïntegreerd worden in de aanvraag tot omgevingsvergunning:

Het gemeentebestuur maakt dan een exemplaar van het aanvraagdossier voor omgevingsverguning aan ons bestuur over voor advies.

 

De aanvraag tot uitvoering van werken gebeurt niet via een aanvraag tot omgevingsvergunning:

Het aanvraagformulier kan je hier downloaden of kan je afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis.

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Integraal Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent, tel. 09 267 76 00 - fax 09 267 76 99, e-mail: waterlopen@oost-vlaanderen.be.

Nadat de provincie het aanvraagformulier met de nodige documenten heeft ontvangen, stuurt de provincie het dossier binnen 15 kalenderdagen op naar het gemeentebestuur om te onderwerpen aan een openbaar onderzoek dat 20 kalenderdagen duurt.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen de belanghebbende personen d.m.v. een aangetekende brief met bericht van ontvangst bezwaar aantekenen tegen de beslissingen nopens dewelke een onderzoek is ingesteld.

Na de afloop van het openbaar onderzoek brengt het schepencollege advies uit over de gevraagde werken, rekening houdend met de ingediende bezwaarschriften. Dit advies wordt verstuurd naar de provincie. Vervolgens maakt de deputatie zijn beslissing bekend over deze werken. De beslissing wordt je toegestuurd.

Indien je de gevraagde machtiging hebt verkregen, moet je de dienst Integraal Waterbeleid op de hoogte brengen van de aanvangdatum van de werken, zodat de uitvoering ervan kan worden gecontroleerd.

 

Meer info: Website provincie Oost-Vlaanderen

 

 

Meebrengen

Indien omgevingsvergunning vereist:

Naast de vaste samenstelling van het dossier dient u zeker ook volgende documenten toe te voegen aan de aanvraag tot omgevingsvergunning:

 • Een duidelijke opsomming van de geplande werken in de waterloop, en de reden van die werken;
 • Een uittreksel uit de atlas van de onbevaarbare waterlopen waarop duidelijk de plaats en aard van de werken is aangeduid (in drievoud);
 • Indien de aanvraag gevolgen heeft voor aanpalende eigendommen (bv. door de erfdienstbaarheidszone bij het verleggen van een waterloop naar een perceelsgrens): het schriftelijk akkoord van de andere eigenaar.zie samenstelling dossier stedenbouwkundige aanvraag

Indien geen stedenbouwkundige vergunning vereist:

Voeg deze documenten toe aan het ingevulde aanvraagformulier:

 • 2 kopies van een stratenplan of stafkaart met daarop volgende gegevens:
  • in het rood de exacte plaats van de werken of wijzigingen
  • gemeente en deelgemeente
  • noordpijl
 • 5 kopieën van een van de hieronder vermelde plannen:
  • het detailplan uit de atlas van de onbevaarbare waterlopen van 1950 of 1877
  • een ruilverkavelingsplan
  • indien bovenstaande plannen niet voorhanden zijn, een overzichtsplan uit de atlas van 1967
 • Op deze plannen staan volgende gegevens vermeld:
  • in het rood de exacte plaats van de werken of wijzigingen
  • nummer van de waterloop
  • noordpijl
  • schaal
 • indien beschikbaar: een uittreksel uit de beschrijvende tabellen van de atlas van de onbevaarbare waterlopen
 • bij ingewikkelde constructies: een technisch plan
 • indien het gaat om een verplaatsing naar de perceelsgrens of naar een perceel van een andere eigenaar: het schriftelijk akkoord van die eigenaar.

Bedrag

Het verlenen van een machtiging is gratis.

De uitvoering van de werken is ten laste van de aanvrager.

Maak een afspraak

Contactinfo