Vrijwillige en professionele bewakingsagenten

Voor de vrijwillige en professionele bewakingsagenten staat alles omschreven in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Hieronder de belangrijke punten:

Professionele bewakingsagenten

Professionele bewakingsondernemingen zijn onderworpen aan strikte vergunningsvoorwaarden. De lijst van vergunde bewakingsondernemingen is raadpleegbaar via de website www.vigilis.be / www.besafe.be. Professionele bewakingsagenten werden gescreend door de FOD Binnenlandse Zaken en moeten een opleiding in het kader van hun takenpakket te hebben doorlopen.

Een professionele bewakingsagent draagt een uniform van de onderneming en moet zijn identificatiekaart zichtbaar dragen.

Opgelet: niet alle professionele bewakingsagenten hebben een erkenning om te worden ingezet op fuiven!

Vrijwillige bewakingsagenten

De wetgeving heeft de ruimte gelaten voor een soepelere organisatie van toezicht en controle bij niet-commerciële evenementen die in het verenigingsleven georganiseerd worden, bv een jeugdvereniging die een fuif organiseert. Om misbruik en onveilige situaties te vermijden is het uitzonderingsregime, inzet van vrijwillige bewakingsagenten, verbonden aan een aantal voorwaarden en regels. Een vrijwillige bewakingsagent moet herkenbaar zijn.

 Welke verenigingen kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid?

 • De vereniging mag geen winstoogmerk beogen
 • De vereniging dient een ander doel dan de organisatie of het faciliteren van evenementen na te streven

 Wie kan deze activiteit uitvoeren voor de organiserende vereniging?

 • Effectieve leden van de vereniging
 • Personen met een effectieve of aanwijsbare band met de vereniging

 Welke voorwaarden zijn verbonden aan de personen onder dit uitzonderingsregime?

 • De bewakingsactiviteit wordt onbezoldigd uitgevoerd
 • Sporadisch (max 4 keer per jaar)
 • De burgemeester moet toestemming geven, na advies van de korpschef

 Aan welke uitoefeningsvoorwaarden moet een vrijwillige bewakingsagent voldoen?

 • Min 18 jaar zijn
 • geen correctionele veroordelingen hebben opgelopen en moeten voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden
 • onderdaan van een lidstaat van de EU of minstens 3 jaar hun wettige hoofdverblijfplaats hebben in België
 • Professionele bewakingsagenten, wapenhandelaren en politieagenten kunnen nooit ingezet worden als vrijwillige bewakingsagent
 • sinds 3 jaar geen lid geweest zijn een politiedienst

 

 Combinatie van vrijwillige en professionele bewakingsagenten

Het is mogelijk om een combinatie van vrijwillige en professionele bewakingsagenten in te zetten. Sommige taken mogen en kunnen niet worden uitgevoerd door vrijwillige bewakingsagenten bv. bodyguarding, VIP-bescherming, … . Vrijwillige bewakingsagenten mogen enkel bewaking doen van goederen en de persoonscontrole op evenementen.

 • Bewaking van goederen = statische bewaking van roerende en onroerende goederen
 • Persoonscontrole op  evenementen = controle en toezicht op het publiek met het oog op verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement.

 Vrijwillige bewakingsagenten hebben als voordeel dat ze makkelijk aanspreekbaar zijn en de meeste bezoekers kennen. Doordat professionele bewakingsagenten de bezoekers niet kennen, is het net makkelijker om in te grijpen en kordaat op te treden.                                                                 

Taken en bevoegdheden van evenementenbewaking

Hieronder volgt een mogelijke lijst van taken, maar dit is zeker geen limitatieve oplijsting.

 • Toezicht en controle met het oog op het nagaan of personen wapens of gevaarlijke voorwerpen binnenbrengen waardoor het evenement kan verstoord worden of de veiligheid van aanwezigen in het gedrang kan brengen.
 • Visuele controle van de inhoud van de bagage en controle of de bezoeker bovenstaande goederen op zich draagt. Wie de controle weigert kan de toegang geweigerd worden. Een vrijwillige bewakingsagent mag geen fouillering of systematische controle doen.
 • Ingrijpen wanneer iemand ondanks de toegangsweigering toch toegang probeert te verschaffen
 • Zorgen dat ramen en deuren dicht blijven zodat de muziekhinder voor de buurt beperkt blijft.
 • Feestvierders sensibiliseren om het vertrek en de aankomst op een rustige manier te laten verlopen.
 • Toezicht op het gedrag van de aanwezigen met het oog op de veiligheid (agressief gedrag, gedrag dat een gevaar kan inhouden voor het publiek). Het herkennen van risico’s en daaropvolgend het nemen van gepaste maatregelen om de veiligheid te garanderen.
 • Controleren dat de nooduitgangen altijd vrij blijven en dat niemand langs deze weg probeert binnen te geraken.
 • In geval van nood de hulpdiensten verwittigen en eventueel nooduitgangen open zetten. Helpen met het ontruimen van het terrein.
 • Toezicht houden op de parking, de voertuigen, de fietsen met als doel vandalisme of diefstal te vermijden.

 Welke taken mogen zeker niet:

Alle controles die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen zijn verboden bv:

 • Nagaan of iemand iets heeft gestolen
 • Controleren of iemand drugs bij zich draagt
 • Controleren naar fototoestellen bij bezoekers aan een concert
 • Het fouilleren door vrijwillige bewakingsagenten

 Inzet van vrijwillige en/of professionele bewakingsagenten?

De organisator kan altijd zelf beslissen om vrijwillige en/of professionele bewakingsagenten in te zetten (mits voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden).

Het is ook mogelijk dat de burgemeester, na advies van de evenementencel of het college van burgemeester en schepenen, de inzet van vrijwillige en/of professionele bewakingsagenten oplegt.

Het aantal bewakingsagenten is afhankelijk van verschillende zaken: locatie, soort evenement, aantal bezoekers, evaluatie voorbije evenementen, … .

De aanvraag voor de vrijwillige bewakingsagenten moet gebeuren via de correcte documenten die toegevoegd zijn in bijlage.

Contactinfo