Voetpadenplan

Voetpadenplan

De gemeenteraad keurde op 20 februari 2014 het voetpadenplan goed. Dit plan vormt de basis voor een eenduidig beleid dat de gemeente wenst te voeren over waar er verharde voetpaden worden aangelegd en waar groene bermen. Het voetpadenplan is een toekomstvisie en kadert binnen andere beleidsplannen inzake mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening en milieu. Hier kan je het voetpadenplan downloaden.

 

Waarom een voetpadenplan?

In het verleden kon u bij de gemeente een aanvraag indienen voor de aanleg van een verhard voetpad voor uw woning. Dit heeft als gevolg dat sommige straten eruit zien als een lappendeken. Met het voetpadenplan zullen verharde voetpaden enkel nog aangelegd worden vertrekkende vanuit een duidelijke beleidsvisie, en niet op individuele basis op vraag van de burger.

Daarnaast streeft het gemeentebestuur naar leefbare, groene woonwijken. Op vandaag worden we te vaak geconfronteerd met versteende woonwijken, waardoor de leefbaarheid in die wijken sterk onder druk komt te staan. Bovendien doet een verhard openbaar en privaat domein de weg breder lijken, waardoor men ook geneigd is sneller te rijden. Ook de infiltratie is uiterst belangrijk. Door op bepaalde plaatsen de verharding te beperking, streven we naar een betere waterhuishouding.

Het voetpadenplan houdt rekening met de 5 hoofddoelstellingen van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Dit betekent het vrijwaren van de bereikbaarheid, het garanderen van de toegankelijkheid, het verzekeren van de veiligheid, het verbeteren van de (verkeers)leefbaarheid en het terugdringen van de schade aan natuur en milieu. Het plan beantwoordt ook aan de principes van een duurzaam beleid inzake waterhuishouding.

 

Verharde voetpaden

Waar?

Alle wegen die gelegen zijn binnen de bebouwde kom (Wetteren, Ten Ede, Massemen, Westrem, Kwatrecht) worden voorzien van een volwaardig verhard voetpad, met uitzondering van de straten met enkel plaatselijk verkeer én een maximaal snelheidsregime van 30 km/u (uitgezonderd woonerf en voetgangerszone).

Buiten bebouwde kom zijn op wegen met doorgaand verkeer fietsvoorzieningen steeds noodzakelijk. Afhankelijk van de beschikbare ruimte op openbaar domein en de bebouwingsdichtheid, kan geopteerd worden om bijkomend een apart voetpad te voorzien, of een gemengd fiets/voetpad.

Onderhoud

Volgens het politiereglement moet u zelf uw voetpad alsook de greppel voor het voetpad netjes houden. Het gebruik van pesticiden is hierbij verboden.

Het beheer en de (her)aanleg van verharde voetpaden is steeds ten laste van het gemeentebestuur van Wetteren, ook langs gewestwegen.

 

Groene bermen

Groene bermen worden voorzien langs volgende wegen:
- De woonwijken binnen en woonwijken en wegen buiten bebouwde kom, waar enkel plaatselijk verkeer is toegelaten, en waar binnen bebouwde kom
  een maximale snelheid van 30 km/u geldt en buiten bebouwde kom een maximale snelheid van 50 km/u;

- Wegen met doorgaand verkeer buiten bebouwde kom, getypeerd door een sterk landelijk karakter met hoofdzakelijk open bebouwing en waar
  onvoldoende ruimte op openbaar domein beschikbaar is om een gemengd fiets- en voetpad aan te leggen.

Uiteraard worden de toegangen tot de woning (oprit, voordeur) steeds verhard, ook op openbaar domein. Uitgezonderd als er minder dan 1m ruimte is tussen de oprit en de toegang tot de voordeur dient er toegang genomen te worden via de oprit en wordt er geen toegang naar de voordeur aangelegd op openbaar domein. Anderszijds, als de ruimte tussen de gevel van een gebouw en de rand van de rijbaan minder dan 1,50m bedraagt wordt er wel een aaneengesloten verharding aangelegd.

 

Onderhoud

Volgens het politiereglement moet u zelf instaan voor de reinheid en de goede staat van de aangelegde berm voor uw woning, in die mate dat voetgangers op geen enkele wijze gehinderd worden, zelfs niet door onkruid of gewassen. De verplichting om de berm te onderhouden is beperkt tot de bermen die palen aan een bebouwd perceel en die niet vallen onder het bermbesluit. Het gebruik van pesticiden is hierbij verboden.

Het onderhoud van de overige groene bermen is steeds ten laste van de wegbeheerder en dient te gebeuren conform de geldende wetgeving.

 

Gefaseerde realisatie van het voetpadenplan

Het voetpadenplan is een toekomstvisie. De realisatie ervan zal gefaseerd gebeuren. Er zal prioriteit worden gegeven aan de ontbrekende schakels in het voetpadennetwerk. Jaarlijks zal de gemeente een prioriteitenlijst opmaken met de voetpaden die moeten aangelegd worden.

Op vandaag liggen er op bepaalde plaatsen ook nog voetpaden die niet in het voetpadenplan voorzien zijn. Deze voetpaden worden alleen vervangen door een groene berm indien er werkzaamheden aan het voetpad nodig zijn. Indien u destijds betaald heeft voor de aanleg van dit voetpad en indien het voetpad voor uw woning minder dan 20 jaar oud is, kan de gemeente u onder bepaalde voorwaarden een deel van het betaalde bedrag terug betalen.

Regelgeving

Het voetpadenplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 februari 2014. Hier kan je het raadsbesluit downloaden.

Contactinfo