Voetgangerszone

Het plein Rode Heuvel, waar onder meer het nieuwe gemeentehuis en het B-Post-kantoor gevestigd zijn, is een autovrije zone, waar er volop ruimte is voor voetgangers en fietsers. Verkeersborden geven het plein het wettelijke statuut van voetgangerszone. Enkel voertuigen met doorgangskaart, bedoeld voor leveringen, hebben toegang tot het voetgangersgebied. Fietsers en speed pedelecs hebben toegang, bromfietsen (klasse A en B) zijn niet toegelaten.

Voertuigen hebben er geen toegang (behalve leveringen door B-Post, verhuisfirma’s, prioritaire voertuigen, …), en parkeren is er verboden.

Bezoekers kunnen gebruik maken van de nieuwe parking Scheldekaai, waar je de eerste twee uur gratis kan parkeren. Vervolgens kan je de lift of de trap nemen naar het plein. Je kan ook parkeren op de Markt en te voet naar het postkantoor gaan. Parkeren op het plein Rode Heuvel is niet toegestaan.

Fietsers en speed pedelecs hebben toegang, maar moeten stapvoets rijden. Ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers en zo nodig stoppen. Ze mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen, en indien nodig van hun fiets afstappen.
Bromfietsen klasse A en B hebben geen toegang tot de voetgangerszone.

Voorwaarden

De toegang in de voetgangerszone is verboden voor alle verkeer uitgezonderd:

  • voetgangers;
  • fietsers;
  • speed pedelecs;
  • de voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud van deze zone en de voertuigen voor het wegruimen van vuilnis;
  • de prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt;
  • de voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.

Laden en lossen is in de Marktdreef toegestaan voor voertuigen max. 3,5 ton tussen 18u00 en 22u00. In de voetgangerszone Rode Heuvel is laden en lossen niet toegestaan.

Aan volgende categorieën van voertuigen zal toegang tot de voetgangerszone worden verschaft: in geval van absolute noodzaak, de voertuigen van handelsondernemingen die in die zones gevestigd zijn en slechts via die zones toegankelijk zijn, wanneer deze voertuigen bestemd zijn voor leveringen en indien die leveringen een hoofdactiviteit van deze ondernemingen uitmaken.

De begunstigden moeten, overeenkomstig artikel 22.sexies.1 van het verkeersreglement, aan de binnenkant van de voorruit van hun voertuig een vrije doorgangskaart aanbrengen die door de burgemeester of zijn gemachtigde is afgegeven.

Procedure

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het uitreiken van de doorgangskaarten.

De doorgangskaarten zijn gratis en zijn geldig voor een periode van vijf jaar.

De doorgangskaarten zijn genummerd. Het is verplicht een nummerplaat te vermelden op de doorgangskaart.

Bij misbruik van het gebruik van de doorgangskaart of bij verkeersinbreuken kan het college van burgemeester en schepenen het recht op een vrije doorgangskaart intrekken.

Bedrag

De doorgangskaarten (enkel voor specifieke voertuigen en na beslissing van het college van burgemeester en schepenen) zijn gratis en zijn geldig voor een periode van vijf jaar.

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen wordt een tijdelijke toegang tot de voetgangerszone toegestaan voor verhuis, werken aan de woning, … De bestuurder dient hiervoor een vergunning inname openbaar domein aan te vragen bij het gemeentebestuur, en dit conform de modaliteiten bepaald in het reglement “Tijdelijk gebruik openbaar domein” zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december 2007 en latere aanvullingen.

Regelgeving

Contactinfo