Vlaamse aanpassingspremie

Maak een afspraak

De aanpassingspremie is een verbouwingspremie die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren (65-plussers). 

Een aanvraag kan gebeuren door:

  • 65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning, of hun woning huren op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens drie jaar
  • de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, op voorwaarde dat deze laatste een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad
  • particulieren die voor de duur van minstens negen jaar de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of SVK en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont

U kunt na het verkrijgen van deze Vlaamse aanpassingspremie ook een gemeentelijke aanvullende premie aanvragen.

Voorwaarden

Om een aanpassingspremie te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden i.v.m. uw leeftijd, uw inkomen, uw woning en de facturen:

Leeftijd

Uzelf als aanvrager, uw partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag.

Inkomen

Bij de controle op de inkomensvoorwaarde baseert Wonen-Vlaanderen zich op meest recente aanslagbiljet dat beschikbaar is.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2022 mag dit inkomen van de 65-plusser voor wie de aanpassingswerken zijn uitgevoerd (en eventueel de gehuwde of wettelijk samenwonende partner) niet hoger zijn dan:

  • 32.980 € voor een alleenstaande
  • 46.170 € voor een 65-plusser met 1 persoon ten laste (eventueel te verhogen met 3.700 € per bijkomende persoon ten laste)
  • 46.170 € voor koppels, eventueel te verhogen met  3.700 € per persoon ten laste

Andere eigendommen

De 65-plusser waarvoor de aanpassingswerken zijn uitgevoerd mag op aanvraagdatum geen andere woning volledig in volle eigendom hebben, tenzij het een ongeschikte woning was die door hem bewoond werd.

De woning

De woning ligt in het Vlaamse Gewest en is hoofdverblijfplaats van de 65-plusser voor wie de aanpassingspremie wordt aangevraagd.

De facturen

De aanpassingspremie wordt berekend op basis van de facturen van de uitgevoerde werken. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 2 jaar.
U moet voor minstens 1.200 euro aan facturen (inclusief btw) kunnen voorleggen.

De werken

Binnen de aanpassingspremie zijn er 2 onderdelen: een aanpassingspremie voor technische installaties en hulpmiddelen, en een aanpassingspremie voor verbouwingen die de woning beter toegankelijk maken

 

 

 

Procedure

Hoe vraagt u de aanpassingspremie aan?

Het aanvraagformulier is beschikbaar als word-bestand en in PDF-formaat. Het volledig ingevulde en correct ondertekende aanvraagformulier bezorgt u op papier en met de nodige bewijsstukken aan Wonen-Vlaanderen, op één van de adressen vermeld op het aanvraagformulier.

Een volledig digitale aanvraag, inclusief elektronische ondertekening, is in voorbereiding maar is momenteel nog niet beschikbaar. Ingescande aanvragen via mail komen niet in aanmerking.

Let op: bezorg ons steeds duidelijke kopies op A4-formaat van de bewijsstukken, zoals offertes, facturen of attesten. De originele documenten bewaart u zelf. Wanneer bij de dossierbehandeling blijkt dat het toch nodig is om over een origineel document te beschikken, zal Wonen-Vlaanderen u daar tijdig om vragen.

Vermijd ook nietjes en paperclips bij het samenstellen van uw aanvraagdossier.

Wanneer moet u de aanvraag indienen?

U dient de aanvraag in nadat de aanpassingswerken zijn uitgevoerd. De ingediende facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal twee jaar oud zijn.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstmelding van het agentschap Wonen-Vlaanderen, met het bijhorend dossiernummer.

Wanneer uw dossier volledig is, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal drie maanden de tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag voor een aanpassingspremie. Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kunt u beroep aantekenen.

Na de beslissingstermijn voor Wonen-Vlaanderen, of na weigering van uw aanvraag, hebt u een maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.

Meebrengen

Indien u wenst na te gaan of u in aanmerking komt voor deze premie, brengt u het volgende mee:

  • facturen van uitgevoerde werken
  • facturen van aankoop van het materiaal, indien u het zelf geplaatst hebt (let op: geen kastickets, bestelbonnen,...)
  • aanslagbiljet van de belastingen van 3 jaar geleden

Bedrag

Per categorie van werken moet minstens 1.200 euro (inclusief BTW) aan geldige onkosten worden ingebracht. De aanpassingspremie bedraagt 50% van de aanvaarde kostprijs, met een maximale premie van 1.250 euro.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 18 december 1992: instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Ministerieel Besluit 27 september 2007: uitvoering besluit Vlaamse Regering 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Maak een afspraak

Contactinfo