Vlaamse aanpassingspremie

Maak een afspraak

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers (uzelf of iemand van uw gezin die 65 jaar of ouder is) die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kunt de premie krijgen als u bijvoorbeeld technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om uw woning toegankelijker te maken.

U kunt na het verkrijgen van deze Vlaamse aanpassingspremie ook een gemeentelijke aanvullende premie aanvragen.

Voorwaarden

U kunt de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder.

 • U wordt beschouwd als bewoner als u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst hebt voor meer dan 3 jaar.
  • Opgelet: als de bejaarde inwoont bij een zoon of dochter, dan moet de eigenaar van de woning (zakelijk recht) de aanvraag indienen. Het inkomen waarmee rekening wordt gehouden is altijd dat van de inwonende bejaarde voor wie de premie wordt aangevraagd en dat van de eventuele samenwonende partner.
 • U wordt beschouwd als verhuurder als u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) voor minstens 9 jaar.

Om een aanpassingspremie te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden i.v.m. uw leeftijd, uw inkomen, uw woning en de facturen:

Leeftijd

Uzelf als aanvrager, uw partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag.

Inkomen

Het inkomen van de bejaarde voor wie de aanpassingen worden uitgevoerd (en de persoon waarmee die samenwoont of gehuwd is), mag niet meer bedragen dan 30.060 euro. Dit maximum mag worden verhoogd met 1.570 euro per persoon ten laste. (Vanaf 1 juni 2019 respectievelijk 31.340 en 1.630).

Het inkomen van de aanvrager-verhuurder (die zijn woning verhuurt aan een SVK) mag niet meer bedragen dan 60.120 euro.

Voor aanvragen wordt gekeken naar het (gezamenlijk) belastbaar inkomen van het 3de jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Dat gezamenlijk belastbaar inkomen vindt u terug op de afrekening (aanslagbiljet) van uw inkomstenbelasting.

 • Voor aanvragen in 2019 telt dus het belastbaar inkomen van 2016 (aanslagbiljet 2017)

Woning

De woning ligt in het Vlaamse Gewest en is hoofdverblijfplaats van de bejaarde voor wie men de premie aanvraagt.

Facturen

De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de aanvraagdatum en de voorgelegde facturen moeten in totaal minstens 1.200 euro (inclusief btw) bedragen.

De premie wordt berekend op basis van de facturen van de uitgevoerde werken.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de aanpassingspremie is verdeeld in 2 categorieën.

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kunt u als persoon en per woning 2 keer een aanpassingspremie aanvragen, een voor elke categorie. U kan dan wel nog een verbeteringspremie aanvragen voor en andere categorie van werken (binnen 10 jaar max. 3 premies in totaal).

De aanvragen mogen elkaar overlappen. U moet niet wachten tot u bevestiging hebt gekregen van uw eerste aanvraag om een tweede aanvraag in te dienen.

Procedure

U kunt de aanpassingspremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken. Voeg alle facturen en het aanslagbiljet van de personenbelasting van de inkomsten van 3 jaar geleden bij uw aanvraag.

U kunt de aanpassingspremie aanvragen

 • met een digitaal aanvraagformulier dat u na het invullen afprint en opstuurt.
 • met een aanvraagformulier op papier dat u kunt aanvragen bij Wonen-Vlaanderen of bij de gemeente. Indien u hulp nodig heeft bij de opmaak van uw aanvraagdossier, maak dan een afspraak bij de gemeente.

U stuurt de aanvraag op naar het adres dat op het formulier vermeld staat:

 • U krijgt zo snel mogelijk een ontvangstmelding.
 • Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag.
 • De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kunt u beroep aantekenen. Na de beslissingstermijn voor Wonen-Vlaanderen, of na weigering van uw aanvraag, hebt u 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.

Meebrengen

Indien u wenst na te gaan of u in aanmerking komt voor deze premie, brengt u het volgende mee:

 • facturen van uitgevoerde werken
 • facturen van aankoop van het materiaal, indien u het zelf geplaatst hebt (let op: geen kastickets, bestelbonnen,...)
 • aanslagbiljet van de belastingen van 3 jaar geleden

Bedrag

De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental). De premie per onderdeel is nooit hoger dan 1.250 euro.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 18 december 1992: instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Ministerieel Besluit 27 september 2007: uitvoering besluit Vlaamse Regering 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Maak een afspraak

Contactinfo