Uittreksel uit het strafregister

Online aanvragen

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

Model 1 (art. 595) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 2 (art. 596.2) is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Model 3 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen). Vereenvoudige lijst gereglementeerde activiteiten / beroepen

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Voorwaarden

U bent ingeschreven in de bevolkings- of vreemdelingeregister van de gemeente.

Bij een overledene kan het uittreksel aangevraagd worden door een bloedverwant mits de overledene zijn laatste verblijfplaats in de gemeente had.

Procedure

Als particulier vraagt u het uittreksel voor uzelf aan in de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

U kan het uittreksel aanvragen: 
 • via het elektronisch loket
 • bij de snelbalie van de gemeente. U dient hiervoor geen afspraak te maken.
 • via e-mail
 • via telefoon

Doet u de aanvraag via e-mail? Vergeet dan niet om deze gegevens te vermelden:

 • voornaam, naam, geboortedatum, rijksregisternummer
 • doel van het uittreksel (sollicitatie, huurcontract, registratie ...)
 • bestemd voor binnen- of buitenland?
 • telefoonnummer / email-adres zodat we u kunnen contacteren bij onduidelijkheden

Het is belangrijk dat u ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Bij een aanvraag via mail, zal het uittreksel per post naar uw domicilieadres verstuurd worden.

Opgelet ! Indien u een model 2 ( specifiek voor activiteiten/beroepen met minderjarige kinderen) nodig heeft u 2 opties:

 • Of u komt het persoonlijk aanvragen / afhalen aan de Snebalie en dan krijgt u het onmiddellijk mee;
 • Of als u niet in staat bent dit persoonlijk af te halen, dan dienen wij eerst via de lokale politie een administratief onderzoek aan te vragen alvorens wij het mogen opsturen. Zo'n administratief onderzoek neemt meestal maximum een week in beslag. Een model 2 kan niet via volmacht afgehaald worden.

Aanvraag voor een andere persoon

In het gemeentehuis kunt u ook een uittreksel uit het strafregister model 1 (conform art. 595 en 596.1 Sv) vragen voor:

 • een andere inwoner:
  • mits u een handgeschreven volmacht hebt van die burger
  • en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
 • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
  • enkel als u bloedverwant bent van de overledene

Opgelet ! Model 2 kan niet met volmacht afgehaald worden.

Meebrengen

U neemt uw identiteitskaart mee.

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

 • de volmacht van de aanvrager
 • de identiteitskaart van de aanvrager of kopie hiervan
 • de eigen identiteitskaart

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Uitzonderingen

U moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

 • als buitenlander, voor de periode van uw verblijf in België
 • als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
 • in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's)
 • als gerechtelijke overheid, gelet op de toepassing CJCS
 • als diplomaat
 • als gemachtigde administratieve instantie (art. 593 en 594 Wetboek van strafvordering, KB 19/07/2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister)

Voor verdere info: Fod Justitie

Indien u voor het buitenland een uittreksel uit het strafregister dient te  legaliseren, richt u zich best tot :

 • Fod Justitie
  Dienst Legalisatie
  Waterloolaan 115
  1000 Brussel
  Tel. : 02 542 65 32
  E-mail : legal@just.fgov.be 

In onderstaande situaties kan je het uittreksel niet direct ontvangen:

 • Indien het een activiteit met minderjarigen betreft en u dit niet persoonlijk kan afhalen in het gemeentehuis , dient er eerst een administratieve controle door de lokale politie te gebeuren. Dit neemt meestal 1 week in beslag. Enkele voorbeelden van een activiteit met minderjarigen zijn: leerkracht, kinderopvang, opvoeder in een instelling, enz....
 • bij afwezigheid van de burgemeester en indien zijn handtekening voor het uittreksel noodzakelijk is. De handtekening van de burgemeester is vereist wanneer het uittreksel  bestemd is voor het buitenland.
Online aanvragen

Contactinfo