Stemrecht niet-EU burgers

Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie kunnen enkel stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024. Ze kunnen niet stemmen voor de provincieraadsverkiezingen of de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen van 9 juni 2024. 

 

Voorwaarden

Om te mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, moet je een aanvraag indienen. Daarvoor moet je:

  • op het ogenblik van de aanvraag vijf jaar ononderbroken een hoofdverblijfplaats in België hebben, gedekt door een wettelijk verblijf.
  • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn.
  • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
  • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

De voorwaarde "ingeschreven in het bevolkingsregister" moet geïnterpreteerd worden als ofwel ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR) of ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR). Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR) kunnen niet stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Procedure

Dien je aanvraag schriftelijk in bij de gemeente voor 1 augustus 2024. Download en print het aanvraagformulier hier. Vul deze gegevens in: 

  • je nationaliteit
  • je adres van hoofdverblijfplaats
  • een verklaring dat je belooft de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Het college van burgemeester en schepenen controleert of je aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden voldoet en als dat zo is, krijg je een aangetekende brief met de beslissing van het college om je in te schrijven op de kiezerslijst. Als je één of meerdere kiesbevoegdheidsvoorwaarden niet vervult, krijg je per aangetekende brief de beslissing om de inschrijving te weigeren.

Binnen de tien dagen na de kennisgeving, kan je eventuele bezwaren per aangetekende brief meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. Het college doet binnen de acht dagen na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak, en die krijg je opnieuw per aangetekende brief. Als het college van burgemeester en schepenen bij de beslissing van weigering blijft, kan je binnen de acht dagen na de kennisgeving tegen de beslissing een beroep aantekenen bij het Hof van Beroep. De beslissing van het Hof van Beroep wordt aan het gemeentebestuur toegezonden.

Jouw erkenning als kiezer blijft geldig zolang je blijft voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden of zolang je zelf niet beslist dat je niet meer wil deelnemen aan de verkiezingen. Als kiezer heb je stemplicht en moet je dus stemmen. Als je niet meer wil deelnemen, moet je schriftelijk afstand doen van jouw hoedanigheid als kiezer bij de gemeente. 

Regelgeving

Contactinfo