Stemrecht EU-Burgers (niet-Belgen)

Op zondag 9 juni 2024 worden de leden van het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie. Als je een Europese burger bent (niet-Belg) die in België verblijft, kan je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dat geval kan je niet deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst. 

Je moet een aanvraag indienen om op de kiezerslijst van de gemeente van jouw hoofdverblijfplaats te staan, ten laatste op 31 maart 2024.

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezingen deel te nemen, moet je aan vijf voorwaarden voldoen:

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben
  3. Minstens 16 jaar oud zijn
  4. Over stemrecht beschikken
  5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst (minimumleeftijd voor de inschrijving: 14 jaar)

Nationaliteit

Om te mogen stemmen, moet je op de datum van de verkiezing van het Europees Parlement onderdaan zijn van een van de 26 lidstaten die samen met België de Europese Unie vormen: Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije, Slovenië of Zweden. De nationaliteitsvoorwaarde moet voldaan zijn op de dag waarop we de kiezerslijsten afsluiten (ten laatste op 1 april 2024).

Verblijfplaats

Je moet ook ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente waar je in België verblijft. Deze voorwaarde moet ten laatste op 1 april 2024 vervuld zijn.

Leeftijd

Om te mogen stemmen, moet je minstens 16 jaar zijn op de dag van de verkiezing.

Stemrecht hebben

Om te mogen stemmen, mag je niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht. Bovendien mag je in je land van herkomst het stemrecht niet verloren hebben door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing.

Kiezerslijst

Je moet ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente van jouw hoofdverblijfplaats. 

Procedure

Om je in te schrijven op de kiezerslijst vul je het formulier C/1 online in via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of download het formulier en print het.

Uiterlijk op 31 maart 2024 moet je:

  • het formulier online invullen 
  • of het ingevulde formulier afgeven in het gemeentehuis
  • of het ingevulde formulier per post opsturen

Op basis van jouw ingevuld formulier behandelt het gemeentebestuur jouw aanvraag. Als je door het college van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, ontvang je een officieel bericht. Als je inschrijving goedgekeurd is, ben je door de stemplicht in België ook wettelijk verplicht om op 9 juni 2024 te gaan stemmen.

Je kan dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.Als je later opnieuw wil deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst, moet je de intrekking van je inschrijving bij de gemeente aanvragen. Dat kan niet meer tussen 1 april 2024 en de dag van de verkiezing.

Het College van burgemeester en schepenen kan ook beslissen dat u niet erkend wordt als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven. Deze beslissing wordt jou dan officieel en schriftelijk meegedeeld. De beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep. Voor informatie over de beroepsprocedure kan je terecht bij het gemeentebestuur of op de site www.verkiezingen.fgov.be (tab 'Kiezers').

Eerdere aanvraag 

Als je in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen hebt ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 2014 of 2019) en je toen als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Jouw inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

Je kan deze inschrijving verifiëren bij het gemeentebestuur of via de applicatie Mijn DOSSIER, op het adres https://www.mijndossier.rrn.fgov.be (tab 'Mijn gegevens' > 'Verkiezingen') met behulp van je elektronische verblijfstitel, PIN-code en een elektronische kaartlezer.

Regelgeving

Contactinfo