Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening heeft afgevaardigd.

Deze verordeningen worden opgemaakt door zowel de gemeenten, de provincies als het Vlaamse gewest (de zogenaamde gemeentelijke, provinciale en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen). Op gemeentelijk niveau werden stedenbouwkundige verordeningen vroeger bouwverordeningen genoemd.

Op het grondgebied van Wetteren zijn volgende verordeningen van toepassing:

 • Gemeentelijke verordeningen
  • Stedenbouwkundige verordening inzake overwelven van baangrachten (goedgekeurd door de Deputatie op 2/10/2005): het overwelven of inbuizen van baangrachten gelegen langs buurtwegen, gemeentewegen, provinciewegen of gewestwegen wordt beleidsmatig niet toegelaten. Hiervan kan slechts om strikt technische redenen worden afgeweken. Bijgevolg kan het overwelven of inbuizen van baangrachten slechts toegestaan worden mits een omgevingsvergunning wordt verkregen.
  • Stedenbouwkundig verordening inzake wonen boven winkels/afzonderlijke toegang verdieping boven winkels in het kernwinkelgebied (goedgekeurd door ministerieel besluit op 19/01/1999): bij nieuwbouw, vergunningsplichtige verbouwingswerken, niet zijnde werken van geringe omvang, of met een bestemmingswijziging zal in elk gebouw in het kernwinkelgebied met een commerciële of dienstverlenende bestemming met particulier karakter, minstens één volwaardige woongelegenheid ingericht en als dusdanig gebruikt worden.
  • Stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen buiten de openbare weg (goedgekeurd door de Deputatie op 13/07/2017): Bij omgevingsvergunningsaanvragen wordt de vergunningshouder verplicht om een aantal parkeer- en fietsstalplaatsen aan te leggen, zoals bepaald in de verordening. Hier vindt u het belastingsreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen.

 

 • Provinciale verordeningen
  • Stedenbouwkundige verordening inzake weekendverblijven (goedgekeurd door ministerieel besluit op 4/07/2012): bevat strengere voorschriften dan de gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake weekendverblijven. Hier vindt u het ministerieel besluit.

 

 • Gewestelijke verordeningen
  • Stedenbouwkundige verordening inzake wegen voor voetgangersverkeer (besluit van de Vlaamse Regering van 29/04/1997): deze algemene bouwverordening bevat voorschriften inzake wegen voor voetgangersverkeer, aan te leggen of aan te passen in de bebouwde kom. Hier vindt u het besluit.
  • Stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (besluit van de Vlaamse Regering van 5/06/2009 en gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 18/02/2011): vervangt het KONINKLIJK BESLUIT van 9 mei 1977 genomen in uitvoering van de wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek. Indien een aanvraag valt onder het toepassingsgebied van deze stedenbouwkundige verordening, dan wordt in de omgevingsvergunning opgelegd dat de normbepalingen van hoofdstuk III dienen te worden nageleefd. 
  • Stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven (besluit van de Vlaamse Regering van 8/07/2005): dit besluit is van toepassing op openluchtrecreatieve verblijven ongeacht of ze al dan niet gegroepeerd worden ingeplant, waarvan de oprichting vergunningsplichtig is en die gelegen zijn in bestemmingsgebieden waar verblijfsrecreatie is toegestaan maar permanent wonen niet toegestaan is. 
  • Stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie en buffervoorzieningen, gescheiden lozing van afval- en hemelwater (besluit Vlaamse regering van 1/10/2004): dit besluit bevat minimale voorschriften voor de lozing van niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken. Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt debiet vertraagd wordt afgevoerd. Hier vindt u meer informatie.

Regelgeving

Contactinfo