Niet stemmen

Als je niet kan gaan stemmen op de dag van de Europese, Federale en Vlaamse verkiezingen (9 juni 2024), heb je twee opties:

  • Je geeft een volmacht
  • Je bezorgt je onthoudingsreden samen met je oproepingsbrief aan de gemeente. De gemeente zal deze dan overmaken aan de vrederechter ter beoordeling van de geldigheid van je afwezigheid.

Als je niet kan gaan stemmen op de dag van de lokale verkiezingen (13 oktober 2024), kan je:

  • Een volmacht geven
  • Niet stemmen (er is geen opkomstplicht)

Als je voor de Europese, Federale en Vlaamse verkiezingen op 9 juni niet-gewettigd afwezig bent, kan je vervolgd worden. Sancties in geval van niet-gewettigde onthouding:

De vervolging en de straffen op het verzuim van de stemplicht worden geregeld in de artikelen 209 en 210 van het Kieswetboek.

Een eerste niet-gewettigde onthouding wordt gestraft met een berisping of een geldboete van 5 tot 10 euro (te vermenigvuldigen met 8), dus 40 tot 80 euro. Bij herhaling is de geldboete 10 tot 25 euro (= 80 tot 200 euro). Er wordt geen vervangende gevangenisstraf uitgesproken.

Als de niet-gewettigde onthouding tenminste vier keer voorkomt binnen de 15 jaar, wordt de kiezer voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die periode geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid. Het verzuim van de kiesplicht is alleen strafbaar, als het om een niet-gewettigd verzuim gaat. De vrederechter is vrij in zijn beoordeling over wat als een gewettigd verzuim beschouwd moet worden en wat niet.

Binnen de acht dagen na de afkondiging van de verkiezingsuitslag, maakt de Procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en van wie de verschoning niet is aangenomen. Uiteindelijk bepaalt het openbaar ministerie welke inbreuken vervolgd zullen worden. De kiezer die de stemplicht niet vervuld heeft, verschijnt op eenvoudige oproeping voor de politierechtbank, die oordeelt zonder mogelijkheid van hoger beroep.

Procedure

Breng je oproepingsbrief en de bewijzen van de onmogelijkheid om te stemmen binnen aan het onthaal van het gemeentehuis. 

 

Meebrengen

  • Je oproepingsbrief
  • Bewijsstukken van je onmogelijkheid om te stemmen

Contactinfo