Gratis vuilniszakken

U kunt gratis huisvuilzakken krijgen om medische en/of financiële redenen.

Voorwaarden

Jaarlijks worden 20 (60l) of 40 (30l) gratis restafvalzakken toegekend aan de volgende categorieën van personen en gezinnen, op voorwaarde dat zij op 1 januari van het jaar van de aanvraag in de gemeente ingeschreven zijn:

  • gezinnen met minimum drie kinderen ten laste (een mindervalide kind telt dubbel) na voorlegging van een verklaring afgeleverd door het kinderbijslagfonds met vermelding van het aantal kinderen ten laste op 1 januari of een verklaring van de mutualiteit. U kunt het formulier afhalen bij de dienst Onthaal of het hier downloaden;
  •  of gezinnen of alleenstaanden die op 1 januari van het jaar van aanvraag via het OCMW leefloon ontvangen na voorlegging van een attest afgeleverd door het OCMW met vermelding van uw recht op leefloon;
  • of gezinnen of alleenstaanden die via de Rijksdienst voor pensioenen het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangen Dit attest wordt pas in het voorjaar automatisch aan alle gerechtigden bezorgd. Het heeft dus geen zin u aan te bieden vooraleer u het betrokken attest hebt ontvangen
  • of gezinnen of alleenstaanden die via de federale Overheidsdienst van Sociale zaken de inkomensvervangende tegemoetkomingen voor personen met een handicap genieten na voorlegging van een attest afgeleverd door de federale overheidsdienst voor Sociale Zaken. Let op: een attest van erkenning handicap of integratietegemoetkoming is niet voldoende. Er moet duidelijk vermeld zijn dat u een inkomensvervangende tegemoetkoming geniet.
  • of gezinnen of alleenstaanden die een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ontvangen (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) na voorlegging van een uitbetalingsattest van uw zorgkas. Let op: u krijgt dit niet automatisch toegestuurd, maar moet dit zelf aanvragen bij uw zorgkas.
  • of personen die gebruik maken van incontinentiemateriaal na voorlegging van een verklaring van de arts.
  • of personen die stomapatiënt zijn na voorlegging van een verklaring van de arts.
  • of personen die aan thuisdialyse doen na voorlegging van een verklaring van de arts.

Procedure

De restafvalzakken kan u vanaf 1 januari afhalen aan de snelbalie, mits voorlegging van het vereiste attest.

Meebrengen

Het vereiste attest waaruit blijkt dat u recht hebt op gratis huisvuilzakken.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Contactinfo