Gemeentelijk Algemeen Nood- en interventieplan (GANIP)

Elke gemeente is verplicht om een algemeen nood- en interventieplan (GANIP) te hebben. Een algemeen (multidisciplinair) plan dient als basis voor de verdere gedetailleerde uitwerking van de noodplanning. Het heeft als doel om in geval van een noodsituatie zo snel mogelijk te kunnen reageren en structuur te brengen in de chaos.

Het plan zorgt er mee voor dat in noodsituaties de hulpverlening op elkaar afgestemd wordt en dat iedereen duidelijk weet wat de taken en verwachtingen zijn. Noodplannen kunnen gegevens bevatten van persoonlijke aard of gegevens die bij verspreiding aanleiding kunnen geven tot onveiligheid. Daarom worden ze niet publiek gemaakt. 

Drie fases

Er kunnen 3 fases afgekondigd worden:

  • Gemeentelijke fase - bij rampen binnen de gemeentegrenzen
  • Provinciale fase - bij rampen die de gemeentegrenzen overschrijden of als de gemeente over onvoldoende middelen beschikt om de ramp zelf te coördineren
  • Nationale fase - bij rampen die de landsgrenzen overschrijden

Vijf disciplines

Er zijn 5 disciplines betrokken bij de noodplanning

  1. Brandweer
  2. Medische diensten
  3. Politie
  4. Logistiek
  5. Communicatie

Voor elke discipline is er een eigen (monodisciplinair) plan opgemaakt, dat als bijlage bij het GANIP is gevoegd. 

Wat zijn noodsituaties?

Om te kunnen spreken van een noodsituatie dient volgens het koninklijk besluit over nood- en interventieplanning (2006) te worden voldaan aan twee voorwaarden:

  1. er is sprake van een gebeurtenis die schadelijke gevolgen veroorzaakt of kan veroorzaken
  2. de coördinatie van de disciplines is noodzakelijk (brandweer, medisch, politie, logistieke steun (bv. civiele bescherming, informatie)

Of er sprake is van een noodsituatie en of het advies tot opschaling noodzakelijk is, moet per geval beoordeeld. Niet elke situatie waarvoor politie, brandweer of medische instanties uitrukken, valt onder de definitie van een noodsituatie.

Coördinatiecomité en Commandopost

Als er een fase van het rampenplan wordt afgekondigd, dan wordt er een coördinatiecomité opgericht. Dat bestaat uit de burgemeester of de gouverneur, een ambtenaar noodplanning, vertegenwoordigers van de vijf disciplines en van het bedrijf of de instelling waar de noodsituatie zich voordoet. Het comité staat permanent in contact met de hulpverleners (Commandopost), die hen constant op de hoogte brengen van de situatie op de plaats van de ramp. Op basis van die informatie worden de nodige beslissingen genomen. 

Bijzondere nood- en interventieplannen

In het GANIP staat een opsomming van alle mogelijke risico’s op het gemeentelijk grondgebied: onder meer op bedrijventerreinen, bij Sevesobedrijven (opslag of verwerking van milieugevaarlijke stoffen), rusthuizen, scholen, grote evenementen... 

Voor de grote risico’s wordt een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) opgemaakt.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Regelgeving

koninklijk besluit over nood- en interventieplanning (2006)

Er komt na 2018 aangepaste wetgeving

Contactinfo