Geluidsnormen bij evenementen

Wetteren is een bruisende gemeente met heel veel kleine en grote evenementen. Bij elke aanvraag voor een evenement met muziek, zoeken we hoe we een optimale muziekbeleving kunnen verzoenen met de nodige rust voor omwonenden. Hieronder vind je onze leidraad om tot een besluit te komen.

We werken met de waardes “dB(A) LAeq 15 min” en “dB(C) LAeq 15 min”. Meer informatie over waar die waardes voor staan.

Automatisch toegelaten

Je moet geen aparte toelating vragen voor:

 1.  Max 85 dB(A)
  Evenementen met onversterkte muziek of achtergrondmuziek tot max 85 dB(A). Dat is even luid als een mixer met ijs, een handzaag, een kamermuziekorkestje…
 1. Gemeentelijke feestzaal. Als je de versterkte muziek beperkt tot:
 • op vrijdag- en zaterdagavond en avond voor een feestdag:
  • 95 dB(A) LAeq,15 min en 108 dB(C) LCeq,15min tot 3 uur
  • max 92 dB(A) LAeq,15 min en 105 dB(C) LCeq,15min tussen 3 en 4 uur
  • max 89 dB(A) LAeq,15 min en 102 dB(C) LCeq,15min tussen 4 en 5 uur
  • De muziek moet stoppen om 5 uur.
 • andere dagen:
  • 95 dB(A) LAeq,15 min en 108 dB(C) LCeq,15min tot 3 uur
 1. Gebouwen met Vlarem-vergunning
  Een Vlarem-vergunning zorgt ervoor dat alle evenementen die in het gebouw doorgaan - op vlak van geluidsnorm - automatisch goedgekeurd zijn. Je moet dus geen extra toelating vragen aan het bestuur. Vraag ernaar bij de eigenaar van het gebouw.
  Uitzondering: als het geluid hoger gaat dan 95 dB(A) en/of buiten de toegelaten uren hoorbaar is (zondag tot vrijdag: tot 3u). Dan moet je wel toelating vragen

Afwijking op de geluidsnorm aanvragen

Wil je luidere muziek gebruiken en/of buiten de toegelaten momenten, dan evalueren we jouw vraag met deze leidraad.

Luidere muziek

Binnen

 • vlaremvergunde lokalen: max. 100 dB(A) LAeq,15min en 115 dB(C) LCeq,15min
 • niet-vlaremvergunde lokalen: max. 95 dB(A) LAeq,15min en 108 dB(C) LCeq,15min   

Buiten

Hier bekijken we:

 • of de muziekactiviteit een hoofdrol speelt in het evenement
 • het aantal bezoekers op het piekmoment
 • het type van de muziekactiviteit (liveoptreden of andere)

 

 

max. LAeq,15min

max. LCeq,15min

einduur

achtergrondmuziek

85 dB(A) LAeq,15min

98 dB(C) LCeq,15min

23u

muziek geen hoofdrol (bv. op jaarmarkt)

90 dB(A) LAeq,15min

103 dB(C) LCeq,15min

Weekdagen/zondag: 23u

Weekend/feestdag: 24u

muziek hoofdrol

< 100 bezoekers *

95 dB(A) LAeq,15min

108 dB(C) LCeq,15min

Weekdagen/zondag: 23u

Weekend/feestdag: 24u

muziek hoofdrol

> 100 en < 2000 bezoekers ***

95 dB(A) LAeq,15min

108 dB(C) LCeq,15min

Weekdagen/zondag: 23u

Weekend/feestdag: 4u ***

muziek hoofdrol

> 2000 bezoekers*

100 dB(A) LAeq,15min**

 

113 dB(C) LCeq,15min

tot 23u

 

95 dB(A) LAeq,15min

108 dB(C) LCeq,15min

+ weekend/feestdag:

23u - 4u ***

* aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig (piekmoment)
** niet voor evenementen met kinderen als doelgroep
*** afbouwscenario geluidsniveau:

 • tot 3 uur: 95 dB(A) LAeq,15min & 108 dB(C) LCeq,15min
 • tussen 3 en 3.30 uur: 92 dB(A) LAeq,15min & 105 dB(C) LCeq,15min
 • tussen 3.30 en 4 uur: 89 dB(A) LAeq,15min & 102 dB(C) LCeq,15min
 • de muziek moet stoppen om 4 uur.

Einduur

Binnen

 • Weekdagen (ma-do) en zondag: tot 23 uur
 • Weekend (vr.-za.) en avond voor feestdag: tot 3 uur, met afbouw tot 4 uur

Buiten

Het einduur is afhankelijk van de rol van de muziekactiviteit en het aantal bezoekers op het piekmoment. We hanteren bovenstaande tabel van de geluidsnormen.

Uitzonderingen

 • Oudejaarsavond: tot 6 uur
 • Muziekactiviteiten op een weekdag (ma-do) of zondag in het kader van Wetteren kermis, eindeschooljaarsfuiven of oogststoet (zondag) mogen het einduur voor weekend/feestdag gebruiken.

maximaal aantal muziekactiviteiten per locatie

Om de rust van de omwonenden voldoende te garanderen, beperken we de afwijkingen op de geluidsnorm per locatie.

Binnen
Max. 2 per maand en max. 12 per jaar.
Deze beperking geldt niet voor Vlarem-vergunde gebouwen (zie boven).

Buiten
Max. 2 per maand en max. 12 per jaar. Deze beperking geldt niet als de muziekactiviteit stopt om 23 uur.
Uitzondering: tijdens de kermisweek van Wetteren kermis (vrij-do) mogen maximaal 3 muziekactiviteiten plaatsvinden + 1 extra muziekactiviteit in september buiten de kermisweek.

Uitzondering
Muziekevenementen die max. 3 uur duren tussen 12 uur en 24 uur rekenen we niet mee in de maxima (buiten).

Wetteren kermis

Alle organisatoren van activiteiten tijdens Wetteren kermis krijgen na aanvraag de afwijking van de geluidsnormen volgens de regeling “buiten – muziekactiviteit = hoofdrol – bezoekers piekmoment tussen 100 en 2000”. Aanvragen voor de locatie jaarmarkt zijn een uitzondering en zijn een ‘nevenactiviteit’.

Voorwaarden

 • Op muziekactiviteiten in openlucht/tenten met een toegelaten geluidsdrukniveau van > 85 dB(A) en die plaatsvinden na 23 uur moeten de geluidsdrukniveaus (dB(A) en db(C)) verplicht gelogd worden met een toestel klasse 2 (cfr. Vlarem). De logfile van de activiteit (tabel en grafiek) bezorg je binnen de week aan de gemeente in een formaat dat met een courant softwareprogramma leesbaar is (bv. word/excel/pdf).
 • Je leeft de sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem II na, in het bijzonder de artikelen 5.32.2.2bis§1,1°, 2° en 3° (over het meten van het geluidsvolume, gebruik begrenzer, visualisatie, …)
 • De uitbater/verantwoordelijke/aanvrager neemt alle maatregelen om hinder naar de omgeving toe te vermijden en leeft de bepalingen na die zijn opgenomen in artikel 561 van het strafwetboek en het algemeen politiereglement van de gemeente over verstoring van de nachtrust. In geval van overlast of klachten van de omwonenden kan de lokale politie strengere voorwaarden opleggen en de organisator moet zich daaraan houden.
 • De organisator bedeelt minstens 5 dagen voor het evenement flyers in de onmiddellijke buurt met daarin:
  de datum
  • het maximaal toegestane geluidsniveau en einduur van de muziekactiviteit(en)
  • een telefoonnummer waarnaar kan worden gebeld in geval van geluidsoverlast.

De organisator bezorgt een kopie van deze flyer aan de dienst evenementen.

Bij uitzondering kan het college van burgemeester en schepenen afwijken van deze regeling.

db(A) LAeq. 15min & DB(C) LCeq

Bij een meting van geluid kunnen we verschillende wegingen toepassen. We zien dan de aanduiding A, B of C. Dat is nodig om rekening te houden met de gevoeligheid van ons gehoor. Scherp en dof geluid hebben een verschillend effect op hoe we het geluid ervaren en dus ook de hinder.

De A-weging is het vaakst toegepast. Die komt het best overeen met de gevoeligheid van ons oor. We horen de scherpste en doffe klanken het minst goed. De menselijke stem horen we het best.

De C-weging zorgt dat we de doffe klanken (lage frequenties) zwaarder laten doorwegen. De waarden in dB (C) zijn daarom beter geschikt voor beoordeling van specifieke hinder door basgeluiden bij muziekevenementen.

Om het effect van eventuele pieken in geluid uit te sluiten mogen we met gemiddelden werken om de limieten te bepalen.

 

Contactinfo