Speelstraat

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.

 • Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.
 • Wie in de straat woont of er een garage heeft, mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af. De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • 70% van de bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Aanvragen voor de zomervakantie moeten ten laatste op 8 juni 2020 gedaan worden via het digitale aanvraagformulier. De bewonersenquête of andere bewijsstukken kunt u hier als bijlage uploaden in de dropbox (bij aanvraag van een nieuwe speelstraat). Bij een aanvraag na 8 juni kunnen we niet garanderen dat de speelstraat op 1 juli kan starten (i.v.m. vergunning en signalisatie)

Een speelstraat kan georganiseerd worden als dit volgens coronamaatregelen in de zomer toegestaan is. 

Procedure

Om uw straat tijdelijk in te richten als speelstraat dient u een aanvraag in bij de gemeente. Voor een nieuwe speelstraat moeten de bewoners aantonen dat 70% van de bewoners van de straat akkoord gaat via deze bewonersenquête.

I.v.m. coronamaatregelen is het toegelaten schriftelijke of digitale toelatingen van buurtbewoners bij te voegen i.p.v. of als aanvulling op de bewonersenquête. 

De aanvraag tot het inrichten van een speelstraat wordt onderzocht en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Bij goedkeuring van de speelstraat, komt de technische dienst van de gemeente de nodige signalisatie leveren en terug ophalen. Het is de taak van de verantwoordelijken van de speelstraat om de signalisatie voor de speelstraat elke dag correct in en uit dienst te plaatsen.

Meebrengen

 • Het ingevulde digitale aanvraagformulier.
 • Bij een nieuwe speelstraat: een bewonersenquête waaruit blijkt dat minstens 70% van de bewoners uit de straat akkoord gaan.

Bedrag

Een speelstraat organiseren is gratis.

Regelgeving

Contactinfo