Een schadevergoeding aanvragen bij het Rampenfonds

Als u schade hebt geleden tijdens een erkende ramp, kunt u een gedeeltelijke schadevergoeding aanvragen. U moet hiervoor voldoen aan drie voorwaarden:

 • De materiële schade is veroorzaakt door een natuurramp die erkend is door de Vlaamse Regering.

 • U hebt voor meer dan 500 euro schade. Er is een franchise van 500 euro voor schade aan private goederen. Dit wil zeggen dat u de eerste 500 euro niet terugbetaald krijgt.

 • De beschadigde goederen zijn niet verzekerbaar door uw eigen brandpolis eenvoudige risico’s. U moet uw schadegeval bij uw brandverzekeraar aangeven.

Voorwaarden

 

U kunt alleen een vergoeding aanvragen voor:

 • goederen die geen eenvoudig risico inhouden, zoals grote industriële en commerciële complexen.

 • goederen die gedekt zijn door een bijzondere polis, zoals de verzekering alle bouwplaatsrisico’s, de omniumverzekering in het kader van een motorrijtuigenpolis…

 • Als u recht hebt op een leefloon of gelijkwaardige financiële hulp dan kan u in bepaalde gevallen toch een tussenkomst krijgen voor niet verzekerde goederen. U zal de hulp die u krijgt moeten bewijzen met een attest van het OCMW.
 • professionele bosaanplantingen

 • levende veestapel buiten het gebouw

 • de voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport.

 • goederen die tot het openbaar domein behoren, zoals openbare wegen, spoorwegen, bibliotheken, musea…

Procedure

Tot wanneer kunt u een schadedossier indienen?

U hebt 3 maanden tijd om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds: vanaf de publicatie van de erkenning van de ramp in het Belgisch Staatsblad tot het einde van de 3de maand die volgt op de maand van de publicatie. Eens deze termijn is verstreken, is het e-loket is niet meer toegankelijk.

Tot een jaar na de erkenning van de ramp (van de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad) is er een uitzondering mogelijk:

Wanneer u verhinderd werd door overmacht of u te goeder trouw hebt gehandeld, bijvoorbeeld omdat u op vakantie in het buitenland was of opgenomen in het ziekenhuis, kunt u na de deadline wel nog een aanvraag indienen. U moet dan wel uitvoerig motiveren waarom u te laat bent.

U moet uw laattijdige aanvraag indienen van zodra de reden waarom u uw aanvraag nog niet hebt ingediend (verblijf in het buitenland, ziekenhuisopname ...) niet langer geldt. U krijgt daarvoor 3 maanden de tijd. Als u bijvoorbeeld eind mei terug in België bent, moet u uw aanvraag uiterlijk eind augustus hebben ingediend.

Hoe kunt u een schadedossier indienen?

De aanvragen worden bij voorkeur door de schadelijders ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien is de schadelijder er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Indien een schadelijder verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via de website van het Rampenfonds Vlaanderen. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 02.553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be

Uitzonderingen

U kunt geen vergoeding aanvragen voor:

 • schade aan goederen die verzekerbaar zijn door een brandpolis eenvoudige risico’s, ook al ontvangt u geen vergoeding van uw verzekeraar omdat ze in de brandpolis eenvoudige risico’s uitgesloten worden van een vergoeding.

  Voorbeelden van goederen die verzekerbaar zijn, maar toch niet in aanmerking komen:
  • de gebouwen of delen van gebouwen in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele inhoud.
  • de voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden.
  • de constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die bouwvallig of in afbraak zijn, en hun eventuele inhoud.
  • tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun eventuele inhoud, afsluitingen en hagen van om het even welke aard.
  • tuinen, aanplantingen, toegangen, binnenplaatsen en terrassen.
  • luxegoederen, zoals zwembaden, tennis- en golfterreinen.
  • voertuigen in het gebouw.
 • goederen die u niet verzekerd hebt niettegenstaande dit via een brandverzekering eenvoudige risico’s mogelijk was.
  U kunt wel een aanvraag indienen als u kunt bewijzen dat u op het ogenblik van de ramp recht had op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulp.

 • schade aan luxegoederen of delen van luxegoederen zoals kunstcollecties, zwembaden, tennisvelden, sauna-uitrusting, pleziervaartuigen….

 • schade aan goederen veroorzaakt door de schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de schadelijder of een derde zoals:

  • rijden met of opstarten van een voertuig in overstroomde straten.
  • schade door constructiefout of slijtage van het goed
 • schade ten gevolge van het bevel van een gemeente om dijken te doorbreken
 • schade ten gevolge van stressreactie van dieren, bijvoorbeeld een op hol geslagen paard.
 • louter esthetische schade aan onderdelen van goederen die niet essentieel zijn voor de normale werking zoals:

  • schade aan zinken daken die geen lekken veroorzaakt.
  • hagelschade aan het koetswerk van voertuigen, tenzij aan ruiten, voor- en achterlichten en ruitenwissers

Contactinfo