Een kind erkennen

Maak een afspraak

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Procedure

Een kind erkennen kunt u doen:

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • bij de geboorteaangifte zelf
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in de gemeente

 • waar u woont
 • waar de andere ouder woont
 • of waar het kind geboren is

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Indien de moeder gehuwd is met een andere partner, zal er een vermoeden van vaderschap zijn in hoofde van de echtgenoot. In dat geval zal het nodig zijn bijkomende bewijsstukken aan te leveren om dit vermoeden van vaderschap af te zwakken.

Indien de burgerlijke staat van de moeder onbepaald is, met andere woorden als er in het verleden nog geen bewijs van burgerlijke staat werd geleverd, zal u dit ook moeten aantonen. Dit kan in de vorm van een bewijs van ongehuwde staat, afgeleverd door uw bevoegde ambassade/ consulaat en eventueel voorzien van legalisatie. In voorkomend geval kan het ook nodig zijn een akte van echtscheiding of overlijden aan te leveren.

Gelieve u tot de dienst burgerzaken, afdeling burgerlijke stand te wenden bij bijzondere gevallen voor meer informatie. Dit kan bij voorkeur per mail: burgerzaken@wetteren.be of op afspraak aan het loket.

Meebrengen

 • Identiteitskaarten
 • Recente geboorteakte van het kind, indien niet in België geboren
 • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.
 • Indien van toepassing een bewijs van ongehuwde staat. Meer info onder de rubriek procedure.

Als u niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zou het kunnen dat u ook de volgende stukken moet voorleggen: 

 • bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e).
 • bewijs van nationaliteit
 • bewijs van woonst

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Bedrag

De erkenning van een kind is gratis.

Maak een afspraak