Buurtwegen: wijzigingen

Maak een afspraak

Buurtwegen (gemeentewegen, voetwegen, kerkwegels en veldwegen) zijn wegen die opgenomen zijn in de atlas der buurtwegen van 1841. Elke buurtweg heeft een nummer en een naam.

Indien een eigendom bezwaard is met een buurtweg geldt een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang. Dit betekent dat deze weg altijd toegankelijk moet zijn voor het publiek. De gemeente staat in voor het onderhoud van de buurtwegen.

De atlas van de buurtwegen kan worden geraadpleegd in het gemeentehuis of via de website www.gisoost.be.

Indien een buurtweg te smal is, geen verbinding meer maakt met andere buurtwegen, niet meer nuttig is, of beter een andere locatie krijgt (vb. door een bouwproject), kan een gemotiveerde aanvraag ingediend worden voor het verleggen, aanpassen of afschaffen van de buurtweg.

Voorwaarden

Buurtwegwijzigingen zijn enkel verantwoord in kader van het algemeen nut, niet omwille van een particulier belang.

Procedure

 • Indien u een buurtweg wenst te wijzigen, dient u een aanvraagdossier in. U kunt de aanvraag sturen
 • Na ontvangst van het aanvraagdossier wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad.
 • Nadien wordt een openbaar onderzoek van 30 kalenderdagen georganiseerd. Tijdens dit openbaar onderzoek kunnen er bezwaren tegen het dossier ingediend worden.
 • Na het verlopen van het openbaar onderzoek wordt het dossier (samen met de eventueel ingediende bezwaren) opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad (binnen 60 dagen na het einde van het openbaar onderzoek). 
 • Vervolgens wordt het dossier opgestuurd naar de Deputatie van de provincie. Deze heeft uiteindelijk beslissingsbevoegdheid over de buurtwegwijziging. De gemeenteraad heeft slechts een adviserende functie.
 • Na ontvangst van de beslissing van de Deputatie wordt de beslissing vanaf de 1ste zondag na ontvangst 8 dagen bekendgemaakt d.m.v. aanplakking.

Meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier tot wijziging van de buurtweg met volgende bijlagen:

 • een brief met reden tot wijziging van de buurtweg;
 • een uittreksel uit de atlas der buurtwegen (in 6 exemplaren) met:
  • vermelding van het nummer van het detailplan
  • aanduiding van de reeds eerdere wijzigingen
  • inkleuring van de buurt- of voetweggedeelten: geel = bestaand en te behouden, groen is de nieuwe ligging, rood = af te schaffen
  • legende met toelichting van de kleuren
  • vermelding lengtes en breedtes van buurtweg- en of voetweggedeelten
 • een uittreksel uit de beschrijvende tabel van de buurtweg;
 • een uittreksel uit het kadasterplan;
 • een uittreksel uit het stratenplan of stafkaart met situering van de buurtweg;
 • eventuele andere plannen (verkavelingsplan);
 • fotomateriaal (huidige toestand, situering van de weg).

Bedrag

De aanwezigheid van een buurtweg vermindert de grondwaarde voor de oppervlakte van deze buurtweg. Wanneer een buurtweg wordt afgeschaft en de erfdienstbaarheid dus wordt opgeheven, krijgt de grond weer zijn volledige waarde.

U betaalt de meerwaarde die ontstaat door het afschaffen van de erfdienstbaarheid. Dat is de zogenaamde 'welvoeglijkheidsvergoeding'.

In een schattingsverslag wordt bepaald hoeveel deze welvoeglijkheidsvergoeding bedraagt. Ook de schattingskosten zijn ten laste van de aanvrager.

Regelgeving

 • Wet op de buurtwegen ( 10 april 1841)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststeling van nadere regels voor het organiseren van een openbaar onderzoek inzake buurtwegen
 • Provinciaal reglement buurtwegen (28 oktober 1976)
Maak een afspraak

Contactinfo