Heffing op rioolaansluitingen

De aansluiting van elke gebouwde eigendom afzonderlijk op het openbaar rioleringsnet geschiedt verplicht in opdracht van het gemeentebestuur en omvat de verbinding, door middel van ondergrondse buizen, vanaf de rooilijn tot in de openbare riolering.

In geval van een gescheiden openbaar rioleringsstelsel geschiedt de aansluiting door afzonderlijke verbindingen door afvalwater en regenwater.

De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de omgevingsvergunning en, bij ontstentenis hiervan, de aanvrager van de aansluiting. Ze is eisbaar op het moment van de aanvraag.

Indien in de straat een rioleringswerk wordt uitgevoerd, verplicht de Vlarem-wetgeving de gemeente om een gescheiden stelsel aan te leggen waarbij de afvoer van afvalwater en regenwater gescheiden wordt. Iedere bewoner is wettelijk verplicht om aan te sluiten op het nieuwe gescheiden stelsel en deze aansluiting wordt geacht te gebeuren op vraag van de klant, dus zonder expliciete aanvraag tot aansluiting. De omgevingsvergunning wordt in deze gevallen aangevraagd door de rioolbeheerder. 

Voorwaarden

Een aanvraag voor een aansluiting op de openbare riolering gebeurt door de eigenaar van het gebouw. De aanvrager vermeld op het aanvraagformulier zal ook de belasting betalen.

Gelieve een aanvraagformulier in te dienen in volgende gevallen:

  • hergebruik van de bestaande rioolaansluiting
  • aansluiting van enkel regenwater
  • realiseren van een nieuwe rioolaansluiting

Wat als er geen riolering in de straat ligt?

Het zoneringsplan van de gemeente Wetteren (hier te raadplegen) bepaalt of u in een zone ligt waar de riolering reeds op een waterzuiveringsstation is aangesloten (gele cluster), waar ooit nog riolering wordt gelegd of waar al riolering ligt maar het afvalwater nog niet naar een zuiveringsstation wordt afgevoerd (groene cluster) of waar nooit openbare riolering zal worden voorzien (rode cluster).

Indien u zich in een groene cluster bevindt, bent u verplicht al uw afvalwater (zwart en grijs) door een septische put te laten gaan.

Indien u het afvalwater enkel kan aansluiten op een gracht en het openbaar domein niet hoeft te kruisen, mag u de aansluiting zelf uitvoeren.

Indien uw woning zich in een rode cluster bevindt, dient deze voorzien te worden van een IBA (individuele behandeling afvalwater). Gelieve in dit geval contact op te nemen met team Wegen.

Wat als er wel riolering ligt in de straat en het afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt afgevoerd?

Indien uw woning zich in een gele cluster bevindt, dient u enkel uw zwart afvalwater (afkomstig van toilet) door een septische put te laten gaan.

Procedure

Voor het aanvragen van een rioolaansluiting gebruikt u het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

Gebeurt uw aanvraag in kader van een aanvraag tot omgevingsvergunning?

Vul het aanvraagformulier in en voeg dit toe aan uw aanvraagdossier tot omgevingsvergunning. Nadat uw dossier vergund is, wordt een factuur voor het betalen van de belasting voor een aansluiting op de openbare riolering opgemaakt en naar de aanvrager verstuurd. Na betaling van de factuur kan de aanvraag verder verwerkt worden.

Uitvoering van de rioolaansluiting kan pas als de werken aan de leidingen op privaat terrein afgewerkt zijn. De termijn vanaf aanvraag van de rioolaansluiting tot effectieve uitvoering kan enkele maanden/jaren duren (afhankelijk van hoe snel het bouwdossier wordt vergund en de private werken uitgevoerd worden).

Gebeurt uw aanvraag zonder aanvraag omgevingsvergunning?

Vul het aanvraagformulier in en bezorg dit aan het gemeentebestuur per mail via wetteren@wetteren.be of per post naar Rode Heuvel, 9230 Wetteren. Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt een factuur opgemaakt en naar de aanvrager verstuurd. Pas na betaling kan de aanvraag verder verwerkt worden.

Uitvoering van de rioolaansluiting kan pas als de werken aan de leidingen op privaat terrein afgewerkt zijn. Vanaf aanvraag van de rioolaansluiting tot effectieve uitvoering rekent u best op een 6 à 8-tal weken.

Keuring van de leidingen op privaat terrein:

Na het leggen van de leidingen op privaat terrein moet een keuring van de leidingen gebeuren door een externe keurder. Als u over een positief keuringsattest beschikt, stuurt u dit op per mail naar gemeenten@aquafin.be of per post naar Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.

Na betaling van de belasting en ontvangst van het keuringsattest kan de rioolaansluiting uitgevoerd worden.

Aanvraag tot een rioolaansluiting voor een woning langs een gewestweg:

Indien uw woning zich langs een gewestweg bevindt, is tevens een vergunning vereist voor het uitvoeren van werken op openbaar domein langsheen gewestwegen. Deze vergunning wordt door de rioolbeheerder van de gemeente aangevraagd.

Meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier, samen met een rioleringsplan. Na uitvoering van de werken is ook een keuringsattest vereist.

Indien uw woning/het gebouw ouder is dan 10 jaar, duidt u dit aan op het aanvraagformulier. Hierdoor betaalt u slechts 6% btw  i.p.v. 21% btw.

Bedrag

  • U betaalt 1000 euro excl. btw per entiteit indien een nieuwe rioolaansluiting gewenst is. Een appartementsgebouw telt meerdere entiteiten.
  • U betaalt 21% btw op deze belasting, tenzij u bij de aanvraag verklaart dat de woning/het gebouw ouder is dan 10 jaar. Dan betaalt u 6% btw.
  • U beschikt over een actief BTW-nummer: dan is het btw-systeem "btw te voldoen door medecontractant" van toepassing.
  • Deze dienst is gratis indien de bestaande rioolaansluiting kan hergebruikt worden en in het verleden al een aansluitbelasting werd betaald voor het pand.
  • Deze dienst is gratis indien enkel regenwater moet aangesloten worden en in het verleden al een aansluitbelasting werd betaald voor de aanwezige rioolaansluiting.

Regelgeving

Contactinfo