Algemene gemeentelijke heffing gezinnen

De algemene gemeentelijke heffing gezinnen (kohierbelasting) is verschuldigd door de gezinnen als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente op 1 januari van het belastingjaar en werkelijk op het domicilieadres verblijvend.

Voorwaarden

De algemene gemeentelijke heffing gezinnen is verschuldigd door de gezinnen als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente op 1 januari van het belastingjaar en werkelijk op het domicilieadres verblijvend.

De heffing is verschuldigd per woning of woongelegenheid, hoe dan ook genaamd, door het gezin gebruikt of tot gebruik voorbehouden. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar.

Een gezin bestaat hetzij uit een persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij uit twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en samenleven.

De heffing wordt gevestigd op naam van de referentiepersoon van het gezin.

Meebrengen

Indien u meent in aanmerking te komen voor een vermindering van de algemene gemeentelijke heffing gezinnen, dient u de financiële dienst een attest over te maken waaruit duidelijk blijkt dat u op 1 januari van het aanslagjaar recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Dit attest kan u verkrijgen bij uw mutualiteit.

Indien u meent in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de algemene gemeentelijke heffing gezinnen, dient u de financiële dienst een attest over te maken waaruit duidelijk blijkt dat u op 1 januari van het aanslagjaar recht hebt op een leefloon of steun ontvangt van een OCMW dat geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat.

Bedrag

U betaalt 90 euro per gezin.

Uitzonderingen

Er wordt een vermindering van 45 euro toegekend aan de gezinnen die het bewijs kunnen leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar geniet van de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen.

Er wordt een vrijstelling van de algemene heffing voorzien voor de gezinnen die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op maatschappelijke integratie (leefloon) op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, of steun ontvangt van een OCMW dat geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat.

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit dd. 19 december 2013 betreffende de algemene gemeentelijke heffing gezinnen en bedrijven

Contactinfo