Algemene gemeentelijke heffing bedrijven

De algemene gemeentelijke heffing bedrijven (kohierbelasting) is verschuldigd door

  • de natuurlijke en de rechtspersonen die op 1 januari van het belastingjaar als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente
    • een nijverheids-, landbouw- of handelsbedrijf exploiteren;
    • een zelfstandige activiteit uitoefenen, inbegrepen de vennootschappen, ook deze vennootschappen die roerende en/of onroerende goederen beheren;
    • een vrij beroep uitoefenen
  • de gepensioneerden die bijkomend nog één of meer van de hierboven bedoelde activiteiten uitoefenen

Voorwaarden

De heffing is verschuldigd per afzonderlijke inplanting of bedrijfsvestiging op het grondgebied van de gemeente en wordt verhaald op de exploitant of uitbater van de vestiging.

Bedrag

U betaalt 90 euro als basisbedrag.

Dit basisbedrag wordt verhoogd met twee aanvullende heffingen, die berekend worden aan de hand van volgende indiciën:

  • de belastbare oppervlakte
  • de graad van hinderlijkheid zoals bepaald in VLAREM

Voor verdere info betreffende de berekening en bepaling van de bedragen verwijzen wij u graag door naar het gemeenteraadsbesluit dd. 19 december 2013 betreffende de algemene gemeentelijke heffing gezinnen en bedrijven

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit dd. 19 december 2013 betreffende de algemene gemeentelijke heffing gezinnen en bedrijven

Contactinfo