Algemene gemeentelijke heffing bedrijven

De algemene gemeentelijke heffing bedrijven (AGH bedrijven) is verschuldigd door:

a/ de natuurlijke en de rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar als hoofd – en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente

 • een nijverheids-, landbouw- of handelsbedrijf exploiteren;
 • een zelfstandige activiteit uitoefenen, inbegrepen de vennootschappen, ook deze vennootschappen die roerende en/of onroerende goederen beheren;
 • een vrij beroep uitoefenen

b/ de gepensioneerden die bijkomend nog één of meer van de in litt.a., hiervoor, bedoelde activiteiten uitoefenen.

Voorwaarden

 • De belasting is verschuldigd per vestiging door de belastingplichtige gebruikt of tot zijn gebruik voorbehouden.
 • De maatschappelijke zetel wordt steeds als een belastbare zetel beschouwd.
 • Een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op een bepaald adres in de gemeente wordt gelijkgesteld met een maatschappelijke zetel of vestiging.
 • Zo lang de vennootschap of entiteit actief is volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), wordt verondersteld dat deze vennootschap of entiteit een activiteit uitoefent.
 • De belasting wordt gevestigd op basis van de toestand op 1 januari van het aanslagjaar.
 • De op basis van deze toestand gevestigde belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. Noch de stopzetting, noch de vermindering van de activiteiten, noch de vermindering van de graad van hinderlijkheid, noch de vermindering van de belastbare oppervlakte in de loop van het jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering.

Procedure

 • Elke belastingplichtige is gehouden per vestiging aangifte te doen bij middel van een door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld formulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde datum moet worden teruggestuurd.
 • De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen is gehouden, uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking stellen.
 • Vereenvoudigde aangifte: Om de aangifteplicht voor de belastingplichtige te vereenvoudigen, dient deze de aangifte niet terug te zenden aan het gemeentebestuur indien zich geen wijzigingen voordoen ten opzichte van de vorige aangifte en dit vanaf het tweede aanslagjaar.
 • Wanneer de belastingplichtige meent recht te hebben op de vrijstelling AGH gezinnen zoals vermeld in art. 5, §3, dient het betreffende vakje aangekruist te worden en dient het aangifteformulier voor de erin vermelde datum steeds teruggestuurd te worden.

Bedrag

Je betaalt 90 euro als basisbedrag.

Dit basisbedrag wordt verhoogd met twee aanvullende heffingen, die berekend worden aan de hand van volgende indiciën:

 • de belastbare oppervlakte
 • de graad van hinderlijkheid zoals bepaald in VLAREM

Voor verdere info betreffende de berekening en bepaling van de bedragen: reglement algemene gemeentelijke heffing gezinnen en bedrijven

Uitzonderingen

Ambtshalve inkohiering:

Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte, behalve in geval van de vereenvoudigde aangifte zoals bedoeld in artikel 11 van onderhavig reglement, kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.

 • De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan het bedrag van de belasting.
 • Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.

Regelgeving

Contactinfo