Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht

Als je overtuigd bent dat het geslacht op je geboorteakte niet overeenkomt met je innerlijke genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om je geslachtsregistratie te wijzigen. Die aanpassing leggen we vast in een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht.

De akte vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de betrokkene.
 • het nieuwe geslacht van de betrokkene.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus alleen de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Afschrift:

 • jijzelf
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • jouw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Uittreksels (die alleen de huidige toestand vermelden) kunnen ook aangevraagd worden door:  

 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kan een afschrift of een uittreksel van een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht aanvragen in de gemeente waar de akte werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Als je een elektronische identiteitskaart (eID) hebt kan je het afschrift of uittreksel ook online aanvragen: 

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als aktes of uittreksels afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kan je het in om het even welke vorm (op papier of digitaal).

Sinds 1 januari 2019 registreren we akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal. Dateert jouw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. 

Meebrengen

Als je het document zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart

Contactinfo