Verplichte sluitingsuren: afwijking

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt.

Hieronder vallen:

 • buurtwinkels, supermarkten, bakkers, slagers, bloemenwinkels, apothekers, kledingzaken, meubelzaken,...;
 • private bureaus voor telecommunicatie (ook wel gekend als belwinkels en phoneshops);
 • nachtwinkels

De gemeente kan op deze wetgeving maximum 15 kalenderdagen aan afwijkingen kan toestand met betrekking tot de openingsuren. Zo telt een laatavondopening in de gemeente (waarbij de winkels geopend zijn tot 22u in plaats van tot 18u) als 1 van de 15 afwijkingen. Merk op dat de 15 kalenderdagen niet kunnen opsplitsen worden in halve dagen.

Voorwaarden

Uw zaak valt onder de definitie 'kleinhandel'.

Procedure

Indien u een afwijking wenst op de verplichte sluitingsuren, dient u een aanvraag in te dienen bij de gemeente.

Bijvoorbeeld; uw kledingzaak is op donderdag normaal open tot 18u, maar u wenst een late-night shoppingavond te houden tot 22u.

Dan bent u verplicht hier een aanvraag tot afwijking op de sluitingsuren voor aan te vragen en dit minstens 1 maand op voorhand. Dit kan per mail naar economie@wetteren.be Uw aanvraag zal op de adviesraad lokale economie behandeld worden om nadien voorgelegd te worden aan het college van burgemeester en schepenen. Zij nemen de finale beslissing. Eenmaal deze gemaakt is, wordt de afwijking gecommuniceerd via website, brief en mail naar alle handelaars op grondgebied Wetteren.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Uitzonderingen

Niet onderworpen is aan deze regelgeving:

 • diensten (kappers horeca,...), gokkantoren en speelautomatenhallen;
 • automatenshops;
 • groothandelszaken met uitsluitend verkoop aan handelaars;
 • de verkoop van nieuwe en teweedehands motorvoertuigen.

Afwijkingen op de regelgeving

Afwijkingen voor de handelsvorm

Bepaalde sectoren zijn niet onderworpen aan de wetgeving

 • verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bv.: "home party’s")
 • verkoop aan huis op uitnodiging van de consument;
 • verkoop en dienstverlening in de openbare stations (treinen, metro…);
 • verkoop en dienstverlening in havenzones en internationale luchthavens; 
 • dienstverlening die wegens dringende noodzakelijkheid uitgevoerd moet worden;
 • de verkoop in tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, uitgezonderd gedistilleerde alcoholhoudende dranken en gisthoudende dranken, met een alcoholvolume van meer dan 6 %, op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m².

De bepalingen over de sluitingsuren zijn niet van toepassing op de vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van een van de volgende productgroepen uitmaakt:

 • kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
 • dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan;
 • brandstof en olie voor autovoertuigen;
 • consumptie-ijs in individuele porties;
 • voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

Er is sprake van een hoofdactiviteit indien de verkoop van de productgroep die de hoofdactiviteit uitmaakt, minstens 50 % van de jaarlijkse omzet vertegenwoordigt.

Afwijkingen bij bijzondere omstandigheden of beurzen en markten

Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan:

 • ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz.);
 • ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. In geen enkel geval mogen er individuele afwijkingen toegestaan worden.

Afwijkingen in toeristische gemeenten

Afwijkingen zijn eveneens voorzien in de badplaatsen en de gemeenten of gedeelten van de gemeenten die als toeristisch centrum erkend zijn.

Regelgeving

De handelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. De meeste winkels (die gewoon overdag open zijn) moeten volgende sluitingsuren respecteren:

 • voor 5 uur en na 20 uur;
 • voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven.

Voor de nachtwinkels (nightshops) liggen de sluitingsuren tussen 7 uur en 18 uur, behalve indien een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren vastlegt.

Een privébureau voor telecommunicatie (of phoneshop) is een publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten.

Voor de privébureaus voor telecommunicatie zijn de sluitingsuren gelegen tussen 20 uur en 5 uur, behalve indien een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren vastlegt.

Wie is bevoegd om op te treden bij inbreuken op de wet?

Enerzijds de officieren en agenten van de federale en lokale politie. Anderzijds de inspecteurs en controleurs van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (de vroegere ‘Economische inspectie’) van de FOD Economie.

Contactinfo