Aanvraagformulier rechten van betrokkenen (AVG/GDPR)

Verwerkersovereenkomst – versie 1.00 (01-09-2020)

Als verwerkingsverantwoordelijke mogen wij voor de verwerking van persoonsgegevens enkel een beroep doen op verwerkers die de nodige garanties bieden op vlak deskundigheid, betrouwbaarheid en middelen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht ons om met deze partijen verwerkersovereenkomsten af te sluiten waarin we afspraken maken over het onderwerp, de duur, de aard en de doeleinden van de verwerking, het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt en de categorieën van betrokkenen. Zo kunnen we waarborgen dat de gegevens van onze inwoners voldoende worden beschermd.

Omdat we als lokaal bestuur geconfronteerd worden met een veelheid aan verwerkersovereenkomsten, afkomstig van verscheidene verwerkers, hanteren we altijd het generiek model van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) als standaard afsprakenkader. Dit model zit ook standaard als bijlage in onze bestekken. Meer informatie en de meest recente versie van de generieke verwerkersovereenkomst vind je op de website van VVSG <link: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/generieke-verwerkersovereenkomst>.

 

Bent u een gegevensverwerker voor ons bestuur?

Wij vragen al onze verwerkers om de generieke verwerkersovereenkomst van de VVSG <link: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/generieke-verwerkersovereenkomst> te gebruiken.

 • De bedoeling is dat aan de tekst van het model niet geraakt wordt, aangezien dit de basis van de overeenkomst vormt. Vierkante haken geven weer waar er iets moet worden ingevuld of gekozen.
 • Wilt u extra bepalingen opnemen om de contractuele relatie te regelen, dan kan dit met een addendum, zoals bepaald in art. 12.3, dat evenwel geen afbreuk kan doen aan de bepalingen in het model.
 • In bijlage 1 vult u de tabel verder aan.
 • In bijlage 2 geeft u de getroffen technische en organisatorische maatregelen

  Verwerkersovereenkomst – versie 1.00 (01-09-2020)

   

  • In bijlage 3 geeft u een overzicht van de subverwerkers.
  • Stuur ons het ingevulde en ondertekende document in tweevoud terug.
  • Na evaluatie krijgt u een door ons bestuur ondertekende versie teruggestuurd.
  weer. Hiervoor kan u eventueel de leidraad van de VVSG <link: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/generieke-verwerkersovereenkomst> volgen.
 • In bijlage 3 geeft u een overzicht van de subverwerkers.
 • Stuur ons het ingevulde en ondertekende document in tweevoud terug.
 • Na evaluatie krijgt u een door ons bestuur ondertekende versie teruggestuurd.

Uitoefening van rechten op grond van de AVG/GDPR

Om als gemeente/stad/OCMW een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke informatie van alle burgers. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR).[1] Op basis van deze wetgeving hebben de personen wiens persoonlijke gegevens wij verwerken (de betrokkenen) verschillende rechten met betrekking tot deze gegevens. Indien u een dergelijk recht wil uitoefenen, kan u daarvoor dit formulier gebruiken. U kan het formulier bezorgen via de onderaan beschreven kanalen. Volg daarbij de correcte voorschriften, zodat wij voldoende zekerheid hebben over uw identiteit indien nodig.[2] Binnen de maand na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en voor het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

[2] Zie www.bestuur.be/link-uitoefenen-rechten voor de voorschriften bij het bezorgen van het formulier.

 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

1. Identiteit betrokkene

Adresgegevens 2

2. Identiteit aanvrager-vertegenwoordiger

Opgelet: dit onderdeel is enkel in te vullen indien u als wettelijke vertegenwoordiger van de betrokkene optreedt.

Adresgegevens 3
Hoedanigheid:

3. Wenst volgende rechten uit te oefenen:

Opgelet: onderstaande opsomming betreft alle rechten die door de AVG/GDPR aan betrokkenen worden toegekend. Dat wil echter niet zeggen dat deze ook effectief in elk geval van toepassing zullen zijn. Indien u een recht wenst uit te oefenen dat niet van toepassing blijkt te zijn op uw concrete situatie, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Gelieve aan te kruisen wat past en in onderdeel 4 te specificeren over welke gegevens het precies gaat en bij welke dienst(en) we deze zouden kunnen terugvinden.

Hoe wilt u de gegevens ontvangen?

Kies je om de gegevens te ontvangen via e-mail, dan worden deze afgeleverd in een versleuteld bestand. Het wachtwoord wordt u via een ander kanaal bezorgd. Voor een snelle afhandeling is het dan ook aangewezen om uw telefoon- of gsm-nummer in onderdeel 4 in te vullen. Indien u dit niet wenst in te vullen wordt het wachtwoord naar uw postadres opgestuurd.

4. Verdere omschrijving van de aanvraag

5. Datum en handtekening

De gemeente/stad/het OCMW verwerken uw gegevens conform de privacywetgeving en nemen daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en vragen hieromtrent: www.gemeente.be/privacy, privacy@gemeente.be of postadres gemeente.”