Wetteren werft aan: Teamcoach Gebouwen en ICT

17
dec
2020

De teamcoach Gebouwen & ICT coördineert het team Gebouwen & ICT en heeft er de algemene operationele leiding over. De teamcoach ondersteunt medewerkers in hun functioneren, zorgt voor het behalen van de doelstellingen, en stimuleert innovatie. 

Plaats in de Organisatie

Kerntaken

Wat bieden we

Wie zoeken we

Hoe verloopt de selectie

Hoe solliciteren

Meer weten

Plaats in de Organisatie

In het Departement Ondersteuning vind je alle teams waarvan de primaire taak is: ervoor zorgen dat andere teams van het Lokaal Bestuur hun werk naar behoren kunnen doen. Deze teams leveren nagenoeg geen directe diensten aan de bevolking, maar wel aan de medewerkers van het lokaal bestuur zelf. Zij zorgen voor ondersteuning en afstemming binnen de organisatie, maar even goed voor innovatie in de dienstverlening. Hun werk is minder zichtbaar, maar minstens even belangrijk dan dat van de extern gerichte diensten.

Team Gebouwen & ICT staat in voor gebouwen, meubilair en ICT-materiaal. De expertise van dit team is zeer ruim: van schilderwerken over elektriciteit tot software. Alle technische kennis van de eigen werkomgeving is hier gebundeld. Dit team zorgt voor al wat fysiek nodig is om te kunnen werken. In het team zijn enkele technische ‘vlinders’. Deze springen flexibel bij in andere technische teams, naargelang de noodzaak zich voordoet.

De teamcoach Gebouwen & ICT werkt onder leiding van en rapporteert aan de departementsdirecteur ondersteuning.

Kerntaken zijn:

 • Je coördineert de werking van het team in het algemeen en rapporteert hieromtrent regelmatig aan de departementsdirecteur. Je houdt de doelstellingen uit de meerjarenplanning steeds voor ogen. Je evalueert en stuurt continu bij, binnen een constructieve sfeer. Je werkt interne controleprocedures uit. Je waakt erover dat uitgaven en het aangaan van contracten correct verlopen, en staat in voor budgetopmaak en -beheer, in samenwerking met de departementsdirecteur.
 • Je coacht het team, motiveert de medewerkers en helpt hen levenslang te ontwikkelen. Je zorgt voor een veilige werkomgeving en ben de eerste vertrouwenspersoon van je medewerkers. Je zet medewerkers optimaal in. Je vertaalt het personeelsbeleid van de organisatie in de praktijk voor je team.
 • Je creëert een werkklimaat waar zelfkritiek mogelijk is. Je stimuleert projectmatig werk en neemt zelf ook de verantwoordelijkheid over een aantal projecten. Je biedt ruimte voor creatieve initiatieven. Je pikt op wat leeft in de organisatie en daarbuiten, en speelt in op kansen en veranderingen.
 • Je werkt in functie van de hele organisatie. Je zoekt steeds naar de best mogelijke samenwerking over de team- en departementsgrenzen heen, en ook buiten de organisatie. Je bewaakt en stuurt de interne en externe communicatie van het team, met het belang en het imago van de organisatie voor ogen.
 • Je houdt steeds de eindgebruiker, de klant, de cliënt, de inwoner voor ogen. Door middel van participatie stem je de werking hier zo goed mogelijk op af.
 • Je adviseert de departementsdirecteur, het managementteam en het bestuur over alle aspecten van het domein. Je zet de wettelijke normen en kwaliteitsnormen om in de praktijk. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de dossiers van de bestuursorganen.
 • Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk en neemt je voorbeeldrol op: 
  • Samenwerken: Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
  • Professionaliteit: Consistent handelen. Consistentie tonen in principes,  waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.
  • Enthousiasme: Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten  voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.
  • Klantgerichtheid: Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Wat bieden we?

 • Een voltijdse contractuele aanstelling
 • Een bruto maandloon € 3170,07 (A1a trap 0) en € 5578,45 (A3a trap 24)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Wie zoeken we?

 • Je beschikt over de competenties in de functiebeschrijving
 • Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden voor interne kandidaten:

 • bij bevordering: je werkt op de uiterste inschrijvingsdatum minstens twee jaar bij Lokaal Bestuur Wetteren op B- of C-niveau en je bent bij het Lokaal Bestuur Wetteren aangenomen na een examen waarmee je op dat moment kon aangesteld worden (contractueel in onbepaalde duur of statutair) (voor alle details: zie artikel 121 §2 uit de Rechtspositieregeling); of
 • bij interne/externe mobiliteit: je werkt op de uiterste inschrijvingsdatum minstens twee jaar bij het Lokaal Bestuur Wetteren (gemeente / OCMW), op niveau A1a-A3a en je bent bij het Lokaal Bestuur Wetteren aangenomen na een examen waarmee je op dat moment kon aangesteld worden (contractueel in onbepaalde duur of statutair) (voor alle details: zie artikel 130 §2 uit de Rechtspositieregeling); en
 • je kreeg de afgelopen twee jaar geen ongunstige evaluatie; en
 • je voldoet aan de specifieke toelatingsvoorwaarden, opgesomd onder de titel ‘Wie zoeken we’.

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via interne en externe mobiliteit, bevordering en aanwerving. Wanneer er meer dan 20 kandidaten zijn, gebeurt er een preselectie op basis van CV en motivatiebrief. Het examenprogramma bestaat uit drie delen:

 • een schriftelijk deel (thuisopdracht) op 11 februari 2021 (’s avonds) 
 • een assessment
 • een mondeling deel op 17 maart 2021

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg je ons deze documenten ten laatste op 1 februari 2021:

uitgebreid curriculum vitae,

begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is,

diploma

uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

Via mail naar danah.detaeye@hudsonsolutions.com

Meer weten?

Over de selectieprocedure: vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of op het nummer 09 365 67 07 (mevrouw Els De Winter, waarnemend diensthoofd HR)

Over de functie-inhoud: Departementsdirecteur Ondersteuning, Anke Versonnen, anke.versonnen@wetteren.be 0476 47 57 34

Contactinfo