Wetteren werft aan: Expert Stadsbeleid (mobiliteit)

8
dec
2020

Lokaal Bestuur Wetteren heeft een vacature voor een Expert Stadsbeleid (mobiliteit).

De Expert Stadsbeleid met specialisatie mobiliteit staat in voor de uitwerken, coördineren, opvolgen en uitvoeren van het mobiliteitsbeleid. De Expert Stadsbeleid (mobiliteit) draagt bij aan het behalen van de doelstellingen in het meerjarenplan door de inzet van kennis en expertise van mobiliteit en verkeerskunde.

Kerntaken

Wat bieden we

Wie zoeken we

Hoe verloopt de selectie

Hoe solliciteren

Meer weten

Kerntaken zijn:

- Je analyseert de behoeften van Wetteren op het gebied van mobiliteit en verkeerskunde en zorgt op die manier voor een correct beeld van de opportuniteiten en de noden. Op basis daarvan en in overleg met de teamcoach stadsbeleid help je mee een visie te ontwikkelen rond mobiliteit.

- Je bent thuis in projectwerking:

 • Je neemt de rol op van projectmanager voor de uitvoering van acties uit het MJP
 • Je neemt deel en werkt mee in multidisciplinaire projectteams om de inbreng van mobiliteit en verkeerskunde te garanderen in de uitvoering van projecten

- Je kent de belangen en behoefte van het lokaal bestuur in projecten van andere overheden en zorgt voor een goede terugkoppeling en afstemming binnen het lokaal bestuur.

- Je verleent adviezen bij omgevingsvergunningaanvragen.

- Je werkt in functie van de hele organisatie. Je zoekt steeds naar de best mogelijke samenwerking over de team- en departementsgrenzen heen, en ook buiten de organisatie.

- Je houdt steeds de eindgebruiker, de klant, de cliënt, de inwoner voor ogen. Door middel van participatie stem je de werking hier zo goed mogelijk op af.

- Je adviseert - in overleg met de teamcoach stadsbeleid - de departementsdirecteur, het managementteam en het bestuur over alle aspecten van het domein. Je zet de wettelijke normen en kwaliteitsnormen om in de praktijk. Je zorgt in nauw overleg met de teamcoach voor de voorbereiding en uitvoering van de dossiers van de bestuursorganen. En zorgt daarbij voor voldoende interne afstemming.

- Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;

 • Samenwerken:

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

 • Professionaliteit:

Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.

 • Enthousiasme:

Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.

 • Klantgerichtheid:

Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Wat bieden we?

 • Een voltijdse contractuele aanstelling
 • Een bruto maandloon tussen € 3170,07 (A1a trap 0) en € 5578,45 (A3a trap 24)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag 
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.
 • Solliciteer je via aanwerving (als externe kandidaat), dan is een diploma noodzakelijk: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden voor interne kandidaten:

 • bij bevordering: je werkt op de uiterste inschrijvingsdatum minstens twee jaar bij Lokaal Bestuur Wetteren op B- of C-niveau en je bent bij het Lokaal Bestuur Wetteren aangenomen na een examen waarmee je op dat moment kon aangesteld worden (contractueel in onbepaalde duur of statutair) (voor alle details: zie artikel 121 §2 uit de Rechtspositieregeling); of
 • bij interne/externe mobiliteit: je werkt op de uiterste inschrijvingsdatum minstens twee jaar bij het Lokaal Bestuur Wetteren (gemeente / OCMW), op niveau A1a-A3a en je bent bij het Lokaal Bestuur Wetteren aangenomen na een examen waarmee je op dat moment kon aangesteld worden (contractueel in onbepaalde duur of statutair) (voor alle details: zie artikel 130 §2 uit de Rechtspositieregeling); en
 • je kreeg de afgelopen twee jaar geen ongunstige evaluatie; en
 • je voldoet aan de specifieke toelatingsvoorwaarden, opgesomd onder de titel ‘Wie zoeken we’.

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit. Wanneer er meer dan 20 kandidaten zijn, gebeurt een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

 • een schriftelijk deel (thuisopdracht) op 25 februari 2021 (’s avonds) 
 • een mondeling deel op 15 maart 2021

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie. De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg je ons deze documenten ten laatste op 15 februari 2021:

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is,
 • diploma
 • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

 Via mail naar danah.detaeye@hudsonsolutions.com

Meer weten?

Over de procedure: vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of op het nummer 09 365 67 07 (mevrouw Els De Winter, waarnemend diensthoofd HR)

Over de functie-inhoud: Departementsdirecteur Stadsontwikkeling: Claudine van der Sluijs, claudine.vandersluijs@wetteren.be